informativniislamskičasopis

Akida

0

Allahov mjesec muharrem i dan Ašure

Kada vjera dođe u pitanje, onda se ostavljaju i žrtvuju ovosvjetska dobra da bi se sačuvalo i zaštitilo ono što je vrednije. Poslanikovi ashabi, radijallahu anhum, na čelu sa svojim imamom i vjerovjesnikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Akida | 34
0

Akidetske devijacije kod sufija

Vjeruju Sufije da su meleci stvoreni da bi služili tariku ili sljedbenike tarika, da ulaze kod njih kad su oni osamljeni ujutro i naveče, sjede sa njima i putuju sa njima, pokrivaju ih svojim krilima praveći im hladovinu, donose im hranu i… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Akida | 34
0

(Ne)vjerovanje šiija rafidija u Kur'an

El-Husejn b. Muhammed Tekijjun-nuri et-Tabrisi kaže u svojoj knjizi „Faslul-hitab fi isbati tahrifi kitabi Rabbil-erbab“ (32): „Prenosi se od davnih rafidijja da ovaj Kur’an koji se nalazi među nama nije Kur’an kojeg je Allah… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Akida | 34
0

Šiitska akida i vjerovanje u dvanaest imama

Dža’fer es-Sadik je rekao: „Mi smo čuvari Allahovog znanja! Mi smo tumači Allahovih propisa! Mi smo bezgriješni narod! Allah je naredio (drugim ljudima) pokornost nama i zabranio je neposlušnost nama. Mi smo Allahov dokaz protiv svih… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Akida | 33
0

Komentar na poslanicu tri osnovna temelja" (drugi dio)"

Onaj koji primjeni Allahovu vjeru u praksi, a zatim poziva i druge tome je na uzvišenom mjestu kod Allaha, dželle še’nuh. Na sebe je stavio veliku odgovornost i prihvatio se obaveze koja nimalo nije lahka, zato što je ušao na polje… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Akida | 33
0

Vrijednost hadždža

“Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Akida | 33
0

Sufizam – rak rana ummeta

Sufije smatraju da nema nikakve razlike između Allaha i stvorenja, osim što je Allah sve, a stvorenja su dio, Allah se nalazi u svemu što postoji, čak u psu i svinji, sve je Njegov izgled, ne postoji ništa osim Allaha. Kaže Ibn Arebi:… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Akida | 33
0

Islamska porodica na putu do dženneta (drugi dio)

Od Ebul-Abbasa Sehla b Sa’da es-Sa’idijja, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo, koje ako budem činio, Allah… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Akida | 32
0

Komentar na poslanicu tri osnovna temelja" (prvi dio)"

Kaže šejh Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman: “Ova poslanica napisana je za šire mase muslimana, zato što sadrži ono što je obaveza svakom pojedincu da nauči, ali su ljudi zakazali po pitanju toga. Šejh, rahimehullah, ovu je… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Akida | 32
0

Zablude šiija i ništavnost njihovog vjerovanja

Jedno od najvećih zala, najopasnijih po iman i vjeru, jeste smutnja šiija rafidija, čije pristalice na svakom mjestu ističu kako je njihovo ispovijedanje vjere istinski islam i kako nema velike razlike između njih i ehli-sunneta, a to u… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Akida | 32