informativniislamskičasopis

Akida

0

Jesi li napisao svoj vasijjet

Vasijjet je propisan Kur'anom, sunnetom i idžmaom –  konsenzusom islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah rekao je, u prijevodu značenja: "Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 38
0

Džini u službi ljudima

Nikako se ne smije povjerovati džinu kada optuži određenu osobu da je napravila sihr ili učinila kakvo drugo zlo, jer šejtan želi da posije mržnju među ljudima. Njegovo svjedočenje se ne prihvata zbog toga što je griješnik,… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | dr. Hakija Kanurić | 37
0

Istinski razlozi pobjede

Vjernik, koji je ubijeđen u ispunjavanje Allahovog obećanja, zna da kakva god bila materijalna spremnost i snaga da to nije ništa spram Allahove snage. On je uništio Ad, jedan od najmoćnijih naroda, koji su za sebe govorili: „Ima li nekoga… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | 37
0

Komentar na poslanicu “tri osnovna temelja" (peti dio)

[Znaj] tj. razumi, shvati, i detaljno pazi ono što će biti spomenuto [Allah ti se smilovao] molim Allaha da na tebe spusti Svoju milost, oprosti ti grijehe, i dâ ti svaki hajr na dunjaluku i ahiretu [da je vadžib] tj. stroga obaveza [svakog… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | 37
1

Negativne posljedice sufizma u islamskom svijetu

Prve sufije su bili poznati po trudu i ibadetu, bili su iskreni iako je u njihovim djelima bilo pretjeranosti, strogoće i razilaženja sa Sunnetom. Poslije njih su se pojavile generacije koje su sagradile tekije i zavije, izbjegavajući životne… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | 37
0

Tukija i redž'a - ništavna šitska ubjeđenja 

Mula Muhammed el-Bakir el-Medžlisi spominje u „Hakkul-jekin“  (360. str.) poduži govor u kojem između ostalog stoji: „Kada se pojavi Mehdi, 'alejhis-selam, pred sami Sudnji dan, porušit će zid oko kabura Allahovog… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Najpoznatiji sufijski tarikati

Osnivač  Tidžanijskig tarikata Ahmed b. Muhammed Tidžani smatra da je sreo Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u osjetilnom stanju i da ga je Poslanik odabrao za knjigu "Dževahirul meani" i da mu je rekao: "Ovo je moja knjiga i ja… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Komentar na poslanicu "tri osnovna temelja" (četvrti dio)

Svaki musliman i muslimanka su obavezni da spoznaju i izgovore ova dva šehadeta (la ilahe illellah - nema boga osim Allaha, i Muhammedu resulullah - da je Muhammed Njegov poslanik), a onaj ko ih srcem spozna, a jezikom ne izgovori… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Šiitske laži na Poslanika i omalovažavanje majki pravovjernih

Kaže Muhammed el-Bakir el-Medžlisi u „Hakkul-jekin“  (519. str.): „Naše vjerovanje kada je riječ  o odricanju jeste da se mi odričemo od četiri kipa: Ebu Bekra, Omera, Osmana i Muavije i odričemo se od sljedeće četiri… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35
0

Osnivanje sufijskih tarikata

U petom vijeku po hidžri sufijski šejh El-Hudžejri el-Gaznevi spominje dvanaest sufijskih tarikata, i svi su bili priznati kod njih osim Salimije i Haladžije jer su oni bili poznati po teoriji "hulul i imtizadž", što ukazuje da su same… Čitajte dalje

29. Mart 2010 | 35