informativniislamskičasopis
0

Allahovo lijepo ime El-Hajj

Jedno od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Hajj. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se u Kur’anu na pet mjesta. Na tri mjesta spominje se zajedno uz Allahovo lijepo ime El-Kajjum, se dok na ostala dva mjesta spominje samostalno.

Tako Uzvišeni Allah u 255. ajetu sure El-Bekara, poznatijem kao Ajetul-Kursijja, kaže: “Allah je, nema istinskog boga mimo Njega. On je El-Hajj, El-Kajjum, On je Živi, Vječni.” (El-Bekara, 255) Zatim, odmah na početku sure Alu Imran, kada Uzvišeni Allah kaže: “Elif-lam-mim. Allah je, nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Njega. On je Živi i Vječni.” (Alu Imran, 1–2) I treće mjesto jeste u suri Ta-ha kada Svevišnji kaže: “I pokorit će se sva stvorenja, te ponizno izgledati pred vječno Živim i Onim o kome sve opstoji, a onaj koji je činio nasilje, propast će.” (Ta-ha, 111)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

23. Maj 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 84

Komentari: Nema komentara

Komentirajte