informativniislamskičasopis
0

Brak radi sticanja papira

U posljednje vrijeme aktuelan je tzv. brak koji se sklapa radi sticanja papira (boravišne vize, državljanstva i slično) u nekoj od zapadnih zemalja. Tako čovjek, da bi mogao da boravi i radi u nekoj zemlji, a u nemogućnosti je da drugačije stekne potrebnu dokumentaciju, pribjegne tome da se oženi ženom koja već ima papire ili je državljanka te zemlje. Ova vrsta braka uglavnom ne izlazi iz tri oblika koja ćemo spomenuti u sljedećem tekstu.

Prvi oblik: Da čovjek i žena prilikom sklapanja braka nemaju dogovor da se vjenčavaju na određeno vrijeme, niti čovjek ima nijet da joj da razvod nakon što dobije potrebnu dokumentaciju. A sa druge strane, žena je od onih koje je dozvoljeno muslimanu da ženi (muslimanka ili kitabijka), a sam bračni ugovor ispunjava šartove koji su potrebni da bi brak bio ispravan. Ovaj brak je ispravan po idžma'u islamskih učenjaka, jer su ispunjeni ruknovi i šartovi ispravnog braka, a nema u njemu nešto što bi ga učinilo zabranjenim. A nijet čovjeka da ovom ženidbom stekne određenu korist (u ovom slučaju papire) ne utiče na ispravnost braka, jer je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao da se žena ženi zbog dunjalučkih i ahiretskih koristi, pa kaže: "Žena se ženi zbog četiri stvari: zbog imetka, porijekla, ljepote i vjere, uzmi onu koja ima vjeru". (Buharija br. 4802) Nema nikakve sumnje da su tri prve stvari koje su spomenute u hadisu dunjalučke koristi zbog kojih se ženi žena, tako da nema razlike između njih i želje čovjeka da stekne papire.

Drugi oblik: Da se čovjek i žena dogovore da se vjenčavaju na određeno vrijeme i spomenu to prilikom sklapanja braka, svejedno bio to istinski ili formalan brak. Formalan brak ili tzv. bijeli brak je da se čovjek iz određenog mjesta ili države dogovori sa ženom iz druge države ili mjesta da će je oženiti da bi ga ona dovela u svoju državu, a da će joj dati talak odmah nakon što dobije što mu je potrebno od papira, s tim da ne živi sa njom bračnim životom. Ovaj brak je zabranjen po idžma'u islamskih učenjaka, zbog toga što je unaprijed vremenski ograničen te je poput braka mut'a koji je zabranjen vjerodostojnim hadisima. Takođe, ova vrsta braka je u suprotnosti sa jednim od šerijatskih ciljeva braka, a to je da nije vremenski ograničen.

Treći oblik: Da se ne dogovore da je brak na određeno vrijeme, ni u ugovoru niti van njega, s tim da čovjek ima nijet da joj dâ talak nakon što dobije potrebne papire, a žena ne zna za to. Ovakav brak je ispravan u šerijatskom pravu (kod kadije) po idžma'u islamske uleme jer ispunjava sve šartove i ruknove braka i ne sadrži u ugovoru nešto što bi ga učinilo neispravnim. A sam nijet koji čovjek ima ne utiče na valjanost braka jer je on sakriven, a Allah, subhanehu ve teala, nije nas zadužio stvarima koje su skrivene. Došlo je kod hanefija: "Ako se oženi, a nijet mu je da joj da talak nakon vremena koje je već odredio, brak je ispravan, jer se brak broji da je vremenski određen ako se jasno kaže, a ne ako se samo namjerava". (šerhu fethil-kadir, Ibnul-Hemmam 3/249) A kod malikija: "Saglasni su ako se oženi, a ne namjerava da provede sa njom osim neko određeno vrijeme, to je dozvoljeno i nije brak mut'a". (Ez-zerkani alel-muvetta 3/201) Kaže šafija u knjizi El-Umm (5/80): "Ako čovjek dođe u mjesto i hoće da oženi ženu, a njegov i njen nijet je da je ne zadrži osim onoliko koliko će provesti u tom mjestu dan, dva ili tri, ili to bude samo  njegov nijet, ili samo njen nijet, ili nijet njih dvoga, ali velijj to ne zna, s tim da prilikom sklapanja ugovora to ne spominju, taj brak je punovažeći i ne kvari ga nijet. Jer je nijet ono što je u mislima čovjeka, a ljudima je oprošteno ono što im misli donose". Međutim, ovom stavu se moze prigovoriti hadisom: "Zaista se djela vrednuju prema namjerama." (muttefekun alejhi) Kaže hanbelijski učenjak Ibn Kudame: "Ako se oženi bez uslovljavanja, a namjera mu je da joj da talak poslije mjesec, ili kad završi svoje potrebe u tom mjestu, brak je ispravan po većini islamskih učenjaka i na to ne utiče njegov nijet." (El-Mugni 7/137) Iz navedenog vidimo da nijet, ako je skriven i čovjek ne obavijesti ženu, ne utiče na vanjsku ispravnost braka pred šerijatskim sudom. Međutim, postavlja se pitanje da li je čovjek griješan zbog ovog nijeta, jer se na taj način vara žena koja ne zna za njegovu prevaru, a kada bi je znala vjerovatno se ne bi udala. Ovo je vrsta braka koji se zove brak sa nijetom talaka, učenjaci imaju tri stava oko samog pristupa čovjeka tom braku: većina smatra da je dozovljen i da čovjek nema grijeha, drugi smatraju da je mekruh, a teći da je haram. Međutim, ovdje je bitno da razdvojimo njegovu ispravnost pred šerijatskim sudom ako se već desi od toga da li je dozvoljeno, pokuđeno ili zabranjeno čovjeku da mu pristupi. Najmanje što se može reći za pristupanje čovjeka ovom braku je da je mekruh, jer u sebi sadrži prevaru, a kaže Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko nas vara nije od nas". (Tirmizi 1315 i kaže da je hasen sahih) Kaže Imam Malik: "To nije ni lijepo niti moralno". (El-Bejan vet-tahsil 4/309) Mnogi savremeni učanjaci zabranjuju ovaj brak u osnovi, poput Rešida Ride i Ibn 'Usejmina. A Allah zna najbolje.
1. Mart 2008 | 23

Komentari: Nema komentara

Komentirajte