informativniislamskičasopis
0

Da li ste znali - Broj 23

Da li ste znali da su pogrdne riječi pojedinih ljudi koji, kada im bude učinjeno nasilje ili neko pogriješi prema njima, kažu: „Allah ti učinio nasilje kao što si i ti meni učinio nasilje" - ili - „Allaha molim da ti učini nasilje kao što si i ti meni učinio" - ili - „Allah čini nasilje nasilniku".

Ove i slične njima riječi, doista, pogrdne su i ni u kom slučaju nisu dozvoljene. Svojstvo nasilja je loše i ružno svojstvo. Svevišnji Allah je čist od svake manjkavosti. Sva Njegova, subhanehu ve te'ala, svojstva su pohvalna i savršena. On Uzvišeni negirao je Sebi svojstvo nasilja u mnogobrojnim ajetima:
„Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti." (Prijevod značenja Junus, 44.) „Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti!" (Prijevod značenja En-Nisa', 40.) „Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti." (Prijevod značenja El-Kehf, 49.) „A Allah nije nepravedan robovima Svojim." (Prijevod značenja Gafir, 31.) „A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim." (Prijevod značenja Fussilet, 46.) „Allah nije bio nepravedan prema njima ..." (Prijevod značenja En-Nahl, 33.) „I Allah im nije učinio nikakvu nepravdu ..."  (Prijevod značenja Et-Tewba, 70.)
Mnogobrojni su ajeti sličnog značenja. što se tiče hadisa od njih je i hadis kojeg bilježi Muslim u svome Sahihu od Ebu Zerra, radijallahu 'anh, od Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji prenosi od svoga Gospodara, subhanehu ve te'ala, da je rekao: „O robovi Moji, doista sam Ja Sebi zabranio nasilje i učinio sam ga vama zabranjenim, pa nemojte činiti nasilje jedni drugima ..."


Da li ste znali da nije propisano učiti suru Jasin osobi dok umire kao ni poslije njene smrti.

što se tiče učenja sure Jasin nekoj osobi nakon njene smrti, to je nova stvar u vjeri. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je umro kao i njegovi ashabi i niko od drugih ashaba nije im učio suru nakon njihove smrti, a da je to dobro djelo sigurno bi nas oni pretekli u tome. što se tiče učenja sure Jasin nekoj osobi dok umire, oni koji ovaj postupak dozvoljavaju svoj stav dokazuju hadisom: „Učite suru Jasin svojima u času njihove smrti." Dakle, kada napuštaju ovaj svijet, slično hadisu: „Podstičite svoje da izgovaraju La ilahe illallah u času njihove smrti." (Muslim) Hadis: „Učite suru Jasin svojima u času njihove smrti". (zabilježili su Ahmed, Ebu Davud i Ibnu Madže od Mu'kala b. Jesara a šejh Albani, rahmetullahi 'alejh, ga je ocijenio slabim u „Irvau galilu" 3/150. str.) Tako, da je ovaj hadis vjerodostojan i sami postupak bi bio propisan, međutim, ispravno je da je hadis slab kao što su ga takvim ocijenili mnogi islamski učenjaci.
1. Mart 2008 | 23

Komentari: Nema komentara

Komentirajte