informativniislamskičasopis
0

Šerijatski stav prema poklonima poticanja u trgovini (prvi dio)

Kaže Bin Baz, rahimehullah: ''Primjetno je da pojedine trgovačke radnje reklamiraju, u novinama i na razne druge načine, o podijeli poklona za one koji kupuju njihove ponuđene proizvode. To podstiče ljude na kupovinu samo u tim radnjama, ili kupovinu robe za koju i nemaju potrebe nadajući se dobitku nekih od tih poklona. Obzirom da je to jedna vrsta kocke koja je zabranjena šeri'atom, i da dovodi do prisvajanja tuđih imetaka na način koji je šeri'at zabranio, i da je u tome privlačenje na prodaju te robe u njihovim radnjama, a smanjivanje prodaje te iste robe kod drugih koji ne dijele te poklone. Zbog toga se obraćam, upozoravajući čitaoce, da su ti programi-podijela poklona haram, a poklon koji se dobije na takav način je haram. Zato što je zarada koja je rezultat kocke i lutrije zabranjena šeri'atom, na što upućuju Kur'anski ajeti... 


Imam trgovačku radnju za prodaju mirisa, ukrasa i ženskih torbi. Želim poboljšati prodaju u svojoj radnji sa podjelom poklona svojim mušterijama. Mušterija koji kupi u vrijednosti 200 Rijala ima pravo da izvlači kupon na kojem je napisan određeni poklon i time mu pripada taj poklon, a ako kupi za 400 Rijala ima pravo na dva kupona sa poklonima. Pokloni se međusobno razlikuju, neki od njih su veće vrijednosti kao televizor i frižider (njih je manji procenat), a drugi su srednje vrijednosti kao ženska torba, a neki su još manje vrijedni kao miris (a ovih je najviše). Ovo ću izdvojiti od zarade 10 % vrijednosti koju potroše mušterije. Trgovačka roba u radnji se prodaje po istoj cijeni u vrijeme podjele poklona i van toga, nije ništa skuplja niti jeftinija. Poklon je namijenjen samo posjetiocima mušterijama koji kupuju u mojoj radnji, i nemaju prava na to zaposleni u radnji. Želim ovo oglasiti u novinama i staviti oglas iznad radnje. Molim vas da mi objasnite propis ovog programa, i da me posavjetujete šta je najbolje za moju vjeru i moju trgovinu? (Ovo je prijevod pitanja iz Fetava al-ledžne ad-daime:15-192.)

Šerijatsko objašnjenje trgovačkih poticajnih poklona

Da se potakne mušterija na kupovinu svojih proizvoda ili kupovinu u svojoj radnji vrlo je bitno za uspjeh i opstanak jednog trgovca ili proizvođača. Zato koriste razna poticajna sredstva da se upoznaju mušterije sa trgovačkom robom i uslugama, kako bi ih to ponukalo na kupovinu. Od tih poticajnih sredstava su: pokloni, nagradne igre, sniženja, usluge održavanja sa garancijom, zamjena starog za novo i sl. Trebamo znati da je trgovina kao vrsta poslovanja u osnovi halal, osim ako bude zasnovana na kamati, kocki, laži, prevari, nepravdi, korupciji, ili vodi u haram. Poticajni pokloni se mogu podijeliti u pet vrsti:

● poklon,

● novčani poklon,

● poklon-reklama,

● poklon-uspomena (suvenir),

● i poklon službenicima. (Ovu podjelu je spomenuo Halid Al-Muslih u Al-Havafizu at- tidžarijje at-tesvikijje.)

Trgovački pokloni

Poklon kao poklon je dozvoljeno davati i primati, čak je to i preporučivo kada se želi time poboljšavanje međuljudskih veze između muslimana. A da li trgovački pokloni imaju taj propis ili se razlikuju od običnog poklona koji jedni drugima poklanjamo? Trgovac-vjernik je dužan da se upozna sa svim propisima vezanim za trgovinu, i prije nego što htjedne da pokrene neki projekat sa svojom trgovinom, dužan je da pita učene stručne ljude o šeri'atskom propisu za to, da bi time sačuvao svoju vjeru i svoju trgovinu od harama, a da ne bude on razlog za zavođenje drugih, nego kad dođe kod njega mušterija da je na sigurnom i da u toj trgovini nema ništa što je zabranjeno šeri'atom. Ovaj trgovački poklon je poklon koji pruža trgovac svojim mušterijama kao podsticaj da kupuju u njegovoj radnji, ili kao znak zahvale što kupuju kod njega. Oni mogu biti materijalne prirode kao trgovački proizvod ili novčani iznos, a mogu biti i u obliku neke usluge kao besplatna dostava kupljene robe. Poklon koji je materijalne prirode, trgovački proizvod, može biti:

● Poklon obećan prije kupovine svakoj mušteriji,

● Poklon koji nije obećan prije kupovine,

● Poklon čiji je dobitak uvjetovan kupovinom.

Poklon obećan prije kupovine svakoj mušteriji

Najčešće je poklon stavljen uz određeni trgovački proizvod, kao kupi taj proizvod dobit ćeš uz njega i taj poklon. U ovome je bitno da se poklon jasno vidi i da je uz svaki taj trgovački proizvod.

Šeri'atsko objašnjenje:

To je obični poklon. A novac koji potroši mušterija je protuvrijednost za kupljenu robu, kao da nema poklona.

Propisi vezani za trgovca:

Dozvoljen je ovaj oblik poklona. To zato jer je trgovina kao vrsta poslovanja u osnovi halal, a ovaj poklon nije zasnovan na haramu, kao kamata, kocka, laž, prevara, niti vodi u haram, pa ostaje ovaj oblik poticajnih poklona halal.

● Nije dozvoljeno trgovcu da vraća svoj poklon nakon što ga mušterija preuzme, makar se raskinuo kupoprodajni ugovor. Zbog opće zabrane da se osoba vraća poklonu kojeg je poklonio. Rekao je Poslanik , sallallahu ´alejhi ve sellem: ''Primjer onog koji pokloni poklon, zatim vrati svoj poklon,je kao primjer psa koji povrati zatim to pojede.'' (Sahih Buhari: 2589, i Sahih Muslim: 1622.)

● Obavezan je dati mušteriji obećani poklon, jer je ispunjenje obećanja obavezno na što upućuju Kur'anski ajeti: ''O vjernici, ispunjavajte obaveze!'' (Prijevod značenja Al-Maida, 1.), ''I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu, zaista odgovarati!'' (Prijevod značenja Al- Isra, 34.) Rekao je Poslanik, sallallahu ´alejhi ve sellem: ''Tri su obilježja munafika: kada priča laže, a kada obeća iznevjeri, a kada mu se nešto povjeri pronevjeri.'' (Sahih Buhari: 33, i Sahih Muslim: 59.)

Propis vezan za mušteriju:

Dozvoljeno je da primiti ovakve poklone.

Propisi vezani za poklon:

● Nije dozvoljeno da poklon bude ono što nije dozvoljeno prodavati niti koristiti šeri'atom kao alkohol , svinjski proizvodi i sl. (Al-Mugni: 17-40, Al-Bedai'a as-sanai'a: 6-176.)

● Treba da bude poklon određen (da se vidi ili opiše šta je poklon), da se spriječi poigravanje sa mušterijama i suzbije eventualna mržnja koja može proisteći iz nepoznavanja šta je poklon. Zatim, mušterija kupuje a on je na znanju šta je uz taj proizvod kao poklon.

Reći će neko; poklon je jedna vrsta dobrovoljnog priloga koji daje trgovac mušteriji, zato ne mora biti određen?! Imamo tu dva mišljenja:

Prvo:

Dozvoljeno je da bude neodređen. Zato što poklon ulazi u vrstu dobrovoljnog priloga, i ne traži se ništa za uzvrat tom poklonu. Isto tako poklon nije dio kupljene robe, a mušterija i trgovac imaju namjeru svojom kupoprodajom trgovačku robu, bio poklon ili ne. Zatim poklon ne utiče na cijenu trgovačke robe, nego je njena cijena ista sa poklonom ili bez njega. Ovo je malikijski mezheb i mišljenje Ibn Tejmijje i Usejmina. (Al-Zehira i Al-Furuk od Karefija, i Kva'idu Nuranije od Ibnu Tejmije.)

Drugo:

Mora biti određen, tako da mušterija bude na znanju šta je poklon ( kao da stavi čašu uz vreću brašna, a ne unutar vreće tako da se ne zna šta je poklon). Bitno je da se vidi poklon i da svaki taj proizvod ima poklon. Ovo mišljenje je ispravno i to je stav tri preostala mezheba (Al-Mugni: 17-40, Al-Bedai'a as-sanai'a: 6-176.). To je u vezi prisvajanja imetka i zato tada ne smije biti nepoznat. Također, ovaj poklon iako je dobrovoljan, ima svoju podsticajnu namjeru; kupovinu i dolazak u njegovu radnju, za razliku od poklona koji se daje dobrovoljno u pravom smislu. A Allah najbolje zna.

● Ne smije poklon uticati na poskupljenje proizvoda uz koji je taj poklon. Ovo uslovljava Salih Usejmin, i kaže: ''Trgovačka roba koju prodaje trgovac, uz obećanje da će dobiti poklon ko kupi kod njega u toj i toj vrijednosti, ako je ta trgovačka roba koja se prodaje po cijeni kao i u drugim trgovinama, tada nema prepreke za to.''(Fetava at-tudžar: 37.)

● Poklon može biti i u obliku neke određene usluge, kao na primjer dostava kupljene robe do mušterije ili besplatno pranje auta. Postavljeno je pitanje Komisiji za fetve iz Saudijske Arabije o programu koji je ponuđen od strane vlasnika benzinske pumpe: Da onaj koji kupi benzina za 200 rijala dobije kupon za benzin u vrijednosti 210 rijala i besplatno pranje auta. Odgovorili su: ''Ako je stvar ovako kako ste spomenuli dozvoljeno je prodavati kupone za benzin uz besplatno pranje za istu spomenutu cijenu. Zato što se prodaja u stvarnosti odnosi na količinu benzina spomenutoj u kuponu uz koji je besplatno pranjem, a u toj prodaji nema Garera (prodaja čija je završnica nepoznata), niti kamate, a usluga je jasno određena''. (Fetava al-ledžne ad-daime: 13-33.)

Poklon koji nije obećan prije kupovine

Ponekad trgovac poklanja mušteriji trgovački proizvod, višak na ono što je kupio, kao znak zahvale što kupuje kod njega.

Šeri'atsko objašnjenje:

To je obični poklon. A novac koji potroši mušterija je protuvrijednost za kupljenu robu, jer on i ne zna da će dobiti poklon.

Propisi vezani za trgovca:

● Dozvoljeno je da poklanja dobrovoljno kome hoće.

● Nije dozvoljeno trgovcu da se vraća na svoj poklon nakon što ga mušterija preuzme.

Propisi vezani za mušteriju:

Dozvoljeno je primiti takav poklon.

Propisi vezani za poklon:

Dozvoljeno je da bude neodređen. Zato što je poklon ovdje jedna vrsta dobrovoljnog priloga, pa smije biti nepoznat. Ovo je malikijski mezheb i mišljenje Ibn Tejmije i Usejmina. (Al-Zehira i Al-Fruk od Karefija.) Zatim, ne traži se ništa zauzvrat tom poklonu, kao kada bude obećan prije kupovine, pa da ima poticajnu namjeru-kupovinu i dolazak u njegovu radnju.

Poklon čiji je dobitak uvjetovan kupovinom

Ponekad je dobitak poklona uvjetovan da se sakupi određeni broj kupona ili da se ispuni album sa sličicama. A do kojih se dolazi kupovinom određene trgovačke robe (određeni broj časopisa), ili kupovina za određeni iznos, a ponekad je i to uvjetovano nagradnim izvlačenjem ili se odnosi na prvu osobu koja sakupi određene brojeve na kuponu.

Šeri'atsko objašnjenje:

Ova vrsta poklona, iako je zovu poklonom, ustvari je jedna vrsta nagradne igre koja je zasnovana na kocki i lutriji, zato što može dobiti poklon samo onaj ko sakupi kupone. Zatim, mušterija treba kupiti više puta ili za određeni iznos da bi sakupio te kupone.

Propisi vezani za trgovca:

● Zabranjeno je da koristi ovaj oblik podsticajnih poklona zbog slijedećeg: Trgovina kao vrsta poslovanja je u osnovi halal, osim ako bude zasnovana na kamati, kocki, laži, prevari, ili vodi u haram. Međutim, ovdje trgovac koristi jedan oblik lutrije i kockanja kako bi potakao na kupovinu, a koja je zabranjena šeri'atom. Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: ''O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite'' (Al-Maida, 90.)

● Ovim svojim postupkom podstiče mušterije da troše svoje imetke u njegovoj radnji iako nemaju neku potrebu za tim, ali kupuju u namjeri da dobiju kupone, i u nadi da će im se to vratiti ako dobiju poklon. A ovo je zabranjeno hadisom u kojem se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Ima ljudi koji nastoje uzeti imetak drugih za nešto što ne vrijedi, takvima je Džehennemska vatra na Sudnjem Danu'' (Sahih Buhari : 3118.)

Postavljeno je pitanje od strane jednog trgovca Komisiji za fetve iz Saudijske Arabije (na početku spomenuto pitanje) koji su odgovorili: Ako je stvar kao što ste spomenuli, to što si namjeravao dodijeliti mušterijama sa tim programom pod imenom poklona ja haram zbog slijedećeg: To je lutrija čija je pozadina podsticanje prodaje i povećanje tvoje zarade sa povećanjem prodaje, iako ne bi poskupljivao cijene svojih proizvoda. Time se odbijaju mušterije od radnji u kojim se ne dijele pokloni, osim ako ne upotrebe isti takav program poklona, a sve to unosi mržnju i nepodnošljivost između trgovaca. To je prisvajanje tuđih imetaka na način koji je zabranio šeri'at, jer možda kupi mušterija za 200 Rijala i izvuče karticu na kojoj je televizor, a drugi kupi za istu vrijednost i izvuče karticu na kojoj je miris. (Fetava al-ledžne ad-daime: 15-192.)

Kaže Bin Baz, rahimehullah: ''Primjetno je da pojedine trgovačke radnja reklamiraju, u novinama i na razne druge načine, o podijeli poklona za one koji kupuju njihove ponuđene proizvode. To podstiče ljude na kupovinu samo u tim radnjama, ili kupovinu robe za koju i nemaju potrebe nadajući se dobitku nekih od tih poklona. Obzirom da je to jedna vrsta kocke koja je zabranjena šeri'atom, i da dovodi do prisvajanja tuđih imetaka na način koji je šeri'at zabranio, i da je u tome privlačenje na prodaju te robe u njihovim radnjama a smanjivanje prodaje te iste robe kod drugih koji ne dijele te poklone. Zbog toga se obraćam, upozoravajući čitaoce, da su ti programi-podijela poklona haram, a poklon koji se dobije na takav način je haram. Zato što je zarada koja je rezultat kocke i lutrije zabranjena šeri'atom, na što upućuju Kur'anski ajeti: ''O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, - ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak - i jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi - Mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko.'' (Prijevod značenja An-Nisa, 29- 30.) Međutim, ova lutrija ne može se smatrati trgovinom samo zato što su time zadovoljni trgovac i mušterija, nego je to čista kocka koju je zabranio Allah, dželleš'anuhu, jer se time prisvaja tuđi imetak na način koji je šeri'at zabranio, i jer se time unosi mržnja među ljude, kao što kaže Uzvišeni Allah: ''O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti.'' (Prijevod značenja Al-Maida, 90- 91.)'' (Fetava Bin Baza : 19-398.)

Propisi vezani za mušteriju:

U ovom slučaju kada je dobitak poklona uvjetovan kupovinom u određenoj radnji i uz određeni iznos i način na koji se određuje dobitnik poklona, što se tiče mušterije, imamo dvije situacije:

Prva situacija:

Ako je namjeravao kupovinom da uzme kupon ili ispuni album kako bi dobio poklon, tada mu nije dozvoljeno kupovati radi kupona niti uzeti taj poklon. Zato što ga to vodi da kupuje i ono što mu nije potrebno sada niti u skoroj budućnost, osim da stekne pravo u izvlačenju za poklon, jer time troši imetak u bespotrebno, a to je strogo zabranjeno Kur'anskim ajetima: ''I ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike'' (Prijevod značenja Al-An'am: 141), ''Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo.'' (Prijevod značenja Al-Isra: 26). On troši svoj imetak u kupovini kako bi sakupio kupone, a zatim učestvuje u lutriji, moguće je da dobije kao što je moguće i da izgubi. Ovo je također oblik kockanja kojeg su učenjaci jednoglasno zabranili. (Fikhu an-Nevazil od Muhammeda al-Džiizani.) Također, novac koji utroši za ono što mu nije potrebno sa ciljem učestvovanja u igri, taj novac u suštini predstavlja ulog koji je čista kocka zabranjena Kur'anom. Ovu vrstu poklona je zabranila Komisija za fetve iz Saudijske Arabije, Kardavi, Muhammed Belhadži i Salih Usejmin koji kaže: ''A što se tiče drugog oblika, a to je da učini sliku auta, pola slike auta u kupon, a drugu polovinu slike auta u drugi kupon. Ovo je haram bez imalo sumnje jer čovjek kada kupi paket namirnica koji je dovoljan njemu i njegovoj porodici, i nađe u kartonu kupon sa slikom pola auta, on će tada kupiti i deset kartona kako bi dobio kupon sa drugom polovicom auta nadajući se da će tako dobiti auto. Tako potroši stotine dinara a na kraju ništa, nego ga dobije neko drugi, a on je rasuo svoj imetak i rizikovao. Zato nije dozvoljeno upotrebljavati ovaj vid poklona''. (Fetava Usejmin)

Druga situacija:

Ako ne namjerava kupovinom da uzme kupon, i ne kupuje osim kad ima potrebu za ro↵om, i tako sakupi kupone i ispuni album. Oko dozvoljenosti ovog poklona dva su mišljenja učenjaka:

● Nije dozvoljeno muslimanu da uzima te poklone. Ovo je stav Komisije za fetve iz Saudijske Arabije (na čelu sa Bin Bazom). Postavljeno im je pitanje: „Ovdje u Americi pojedine trgovačke radnje dijele kupone sa brojem,pa kada kupiš kod njih i kada sakupiš određene brojeve koje je odredila ta radnja, dobije se poklon. Taj poklon je ustvari novčani iznos. Da li je dozvoljeno muslimanu da uzme ovakve poklone? Obzirom da se ne plaća za uzvrat ništa, međutim samim tim što kupuješ kod njih i posjećuješ njihove radnje je razlog da dobiješ ove brojeve koji možda postanu razlog za poklon.“

Odgovorili su: ''Ako je stvar kao što ste spomenuli onda nije dozvoljeno da se primi poklon koje dijeli takva trgovačka radnja,dakle ako je razlog za podijelu poklona kupovina kod njih ili posjeta tih radnji,a i zbog načina na koji se izvlači dobitnik poklona. Zato što je to jedan vid kocke (lutrije) čija je zabrana potvrđena Kur'anom i sunetom i koncenzusom muslimana''. (Fetava Al-ledžne ad-daime: 15-191.)

● Ako je stvarna namjera mušterije kupovina, a popratno uz to dobije kupon za poklon tada nije sporno da uzme poklon. Ovo je stav Kardavija i Muhammeda Belhadžija. Zato što je poklon koji dijeli ta radnja ustvari njihov dobrovoljni poklon, dok druga strana-mušterija nije izložena nikakvom gubitku, a određivanje jednog od dobitnika pomoću izvlačenja nije sporno šeri'atski. (Fetava Mu'asire: 2-420.) A Belhadži uvjetuje da bude cijena proizvoda u toj radnji kao što je i u drugim radnjama, i da to ne prouzrokuje štetu drugim trgovcima. (Ahkamu al-musabkat: 245.)

Propisi vezani za poklon:

Uzimajući za mišljenje da nije dozvoljeno uzeti poklon iako nije namjeravao kupovinom da uzme kupon ali dobije poklon. Postavlja se pitanje: Šta je propis poklonom koji je već primljen na takav način, prije nego što se znalo za zabranu? Na to je odgovorila Komisija za fetve (na čelu sa Bin Bazom): ''Ko ima nešto od tih poklona koje je dobio od trgovaca radi podsticanja svoje trgovine, prije nego što je znao za zabranu, nije sporno da koristi taj poklon, jer je on rezultat nepoznavanja propisa. Radeći po kur'anskom ajetu u pitanju onih koji su koristili kamatu: ''Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah riješavati...'' (Prijevod značenja Al-Beqara, 275 .) Oni pokloni koje je dobio nakon upoznavanja sa njihovom zabranom, na njemu je da to podijeli kao sadaku ili da proda i taj iznos novca podijeli u dobrotvorne svrhe, a sve to čini da bi se riješio tog imetka uz obavezno pokajanje Allahu od tog djela''.(Fetava al-ledžne ad-daima: 15-178.)

Allaha molim da me uputi i sve muslimane na ono u čemu je Njegovo zadovoljstvo i da popravi stanje muslimana, i da sačuva sve nas od svakog posla koji se suprotstavlja Njegovom šeri'atu. Zaista je On plemenit i blag.

Nastavak teme u slijedećem broju...

29. Mart 2010 | mr. Nihad Ljakić | 35

Komentari: Nema komentara

Komentirajte