informativniislamskičasopis
0

Greške u braku

Na suprugu je obaveza da bude strpljiv ukoliko ga pogodi nešto od strane njegove supruge, kao što je takođe, to i obaveza supruge. Neophodno je da ne dozvole pristup srdžbi kao što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, oporučio rekavši: „Ne srdi se." (Buharija, 5651.) Pa, ukoliko se kod jednog od njih dvoje pojavi srdžba, drugom supružniku se preporučuje strpljenje, a niukom slučaju mu se ne dozvoljava da na srdžbu uzvrati srdžbom. Na suprugi je da se prema svojoj supruzi ophodi na najljubazniji način, kao što je Svevišnji i rekao: „I s njima se na ljubazan način ophodite" (Prijevod značenja En-Nisa', 19.), ili kao što je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Prema ženama se lijepo ophodite" ili kako stoji u drugom predanju: „Ljudi s najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljepšeg morala, a najbolji od vas su oni koji su najboljeg morala prema svojim suprugama." (Tirmizi, 1082; Es-silsiletu es-sahiha, 284) Na ženi je takođe, da se lijepo ophodi prema svome suprugu, da mu se pokorava u svemu što joj naredi a u čemu nema grijeha, da ne izlazi iz kuće bez njegova zadovoljstva. Ako bude iskrena i pokorna, time će zadobiti Džennet. Muškarci vode brigu o ženama kao što Uzvišeni kaže: Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima ..." (Prijevod značenja En-Nisa', 34.) I rekao je: Muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen." (Prijevod značenja El-Bekara, 228.) Bilježi Imam Ahmed od Abdurrahmana b. Avfa da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ukoliko žena bude obavljala svojih pet namaza, postila svoj mjesec, čuvala svoj polni organ, bila pokorna svome mužu, reći će joj se: 'Uđi u Džennet na koja hoćeš džennetska vrata!'" (Musned imama Ahmeda, 1573) Ovaj hadis bilježi i Ibnu-Hibban od Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, i drugi na sličan način.

Nepravednost među djecom u opskrbi i poklonima

Pravednost među djecom je obavezna kao što je vjerodostojno potvrđeno u Dva sahiha da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Bojte se Allaha i budite pravedni među djecom." (Buharija, 2397 i Muslim, 3055.) Od En-Nu'mana b. Bešira se prenosi da je njegov otac otišao s njim do Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao: „Poklonio sam ovome svome sinu slugu kojeg sam imao kod sebe." Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga je upitao: „Jesi li sveijednom djetetu slično ovome poklonio?" Odgovorio je: „Ne." Na to mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Onda ga vrati." (Buharija, 2397 i Muslim, 3052.) Međutim, ukoliko bude postojao neki od šerijatskih razloga zbog kojeg bi se određenom djetetu nešto više dalo, poput izdržavanja roditelja, onda njemu i pripada ono što zaslužuje. Takođe, ukoliko nekom od svoje djece da imetak za ženidbu ili školovanje, tada, u istom trenutku, nije mu to obaveza da da i ostaloj djeci, međutim, kada se taj razlog pojavi i kod njih, zbog kojeg je prije neko od djece dobio određenu stvar, tada je obaveza dati i onom djetetu kod koga se javio isti razlog.

Nepravedna podjela među ženama

Ova podjela može biti dvojaka: imovinska i tjelesna. Tjelesna je odvajanje noći za jednu od žena kao što je isti slučaj i sa drugim ženama. I u ovoj podjeli i suprug i dotična supruga moraju biti pravedni i nasilje i nepravda su im strogo zabranjeni. Dakle, ova tjelesna podjela je obavezna. Na njenu obaveznost ukazuju riječi Svevišnjeg: „Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je bogobojaznost!" (Prijevod značenja El-Maida, 8.) Takođe u riječima Enesa, radijallahu 'anh, stoji: „Od sunneta je da ukoliko se čovjek oženi djevicom nad već udatom ženom, ostane kod nje sedam noći, a onda će djeliti, dok ukoliko oženi udavanu ženu, kod nje će ostati tri noći a zatim će djeliti." Onaj ko bude nepravedan, taj čini grijeh zbog onoga što bilježi Imam Ahmed i Autori Sunena sa ispravnim lancem prenosioca da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Onaj koji bude imao dvije žene pa, jednoj bude više naklonjen, doći će na Sudnji dan, a njegova jedna polovina bit će povijena." Isti slučaj je i kod imovinske podjele. Pravednost pri njoj je obavezna i nasilje i nepravda niukom slučaju nisu dozvoljeni.

Nesklapanje braka s osobom koja je dobre vjere i lijepa morala

Svevišnji Allah je rekao: Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati." (Prijevod značenja En-Nur, 32.) Prenosi se od Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: „Ako vam dođe neko čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, vi ga oženite, jer ukoliko ne postupite tako nastat će smutnja na Zemlji i veliki nemoral." (Hadis je hasen li gajrihi, Es-silsiletu es-sahiha, 1022; Irvaul-galil, 1868.)

Popuštanje prilikom rukovanja žena sa muškarcima

što je strogo zabranjeno, jer ženi nije dozvoljeno da pokaže i izloži svoju ruku strancu da je vidi pa kako da je dotakne?! Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Žena je avret." (Tirmizi, 1093; Es-silsiletu es-sahiha, 2688) Taberani i Bejheki bilježe od Ma'kila b. Jesara, radijallahu 'anh, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Da neko od vas bude uboden željeznom iglom u glavu bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije dozvoljena." El-Munziri kaže: „Prenosioci kod Taberanija su povjerljivi i oni su prenosioci Sahiha." Zbog toga, naš uzor, Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije se rukovao sa ženama. Buharija bilježi od Aiše, radijallahu 'anha, da je rekla: „Tako mi Allaha, njegova ruka nikada nije dotakla žensku ruku prilikom davanja ugovora."

Po djelu El-Minzar fi bejan kesir minel ahtai eš-ša'ia" uvaženog učenjaka Saliha b. Abdul-Aziza Alu-šejha

 

1. Juli 2007 | 19

Komentari: Nema komentara

Komentirajte