informativniislamskičasopis
0

Komentar hadisa “Vjera je savjet”

Ebu Rukajja Temim b. Evs ed-Dari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je savjet.” Upitali smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vladarima muslimana  i svim muslimanima.” (Muslim)

Značaj hadisa

Ovaj je hadis od izuzetne važnosti i, pored svoje kratkoće, obuhvata cijelu vjeru, sve vjerske propise, sve to obuhvaćeno je samo jednom riječju u ovome hadisu, a to je “ve li kitabihi – i Njegovoj Knjizi”, jer svi propisi, primarni i sekundarni, praktični i srčani, proizlaze iz Allahove Knjige, pa ukoliko bude vjerovao u nju i sve ono što ona sadrži, on će vjerovati u cijeli šerijat jer Allah u Knjizi ništa nije izostavio. (Vidjeti: Hammud b. Abdullah, Fevaid zehebijje min Erbe’ne Nevevijje)

Muhammed b. Nasr el-Mirvezi, rahimehullahu teala, rekao je: “Ove riječi obuhvataju svako dobro u koje treba vjerovati i svako zlo kojeg se treba čuvati i na koje treba upozoravati.” (Ta’zimu kadris-salat)

Imam Nevevi, rahimehullahu teala, rekao je: “Ovo je veličanstven hadis na kojem se temelji cijela vjera. Jedna skupina učenjaka kaže da je ovo jedan od četiri hadisa na kojima se temelji cijela vjera, ali to nije tačno! Ispravno je da se cijela vjera temelji na samo ovom jednom hadisu.” (Šerh Nevevi ala Sahihi Muslim)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

12. August 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 73

Komentari: Nema komentara

Komentirajte