informativniislamskičasopis
0

Osobine zalutale uleme

Žure ka pitanjima zbog kojih bi Omer b. El-Hattab, radijallahu 'anh, okupio sve učesnike Bedra da ga posavjetuju u tim pitanjima. Tako bi postupio Omer i tako bi postupio naš selef, dok ovi zabludjeli „učenjaci" svojim postupcima umanjuju važnost takvih pitanja i ne vode brigu o mogućim posljedicama takvih njihovih postupaka, žure sa izdavanjem fetvi na pitanja koja su problemi cijelog ummeta. Misle da jedino oni govore haqq (istinu) i da se od nje ne okreću, da jedino oni daju odgovore i da u njima ne griješe, niti ima ko pravo da ih ispravlja, pa su njihove „fetve" poletjele, uvriježile se kod određenog broja ljudi, zadovoljavajući njihove strasti i sumnje...


Svaka zahvala pripada Allahu Uzvišenom! Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela! Koga Allah Svojom milošću uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti; i koga Allah pravedno u zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može uputiti! Svjedočim da nema drugog istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha, subhanehu ve te'ala, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov Poslanik. Neka je salavat i selam na njega, njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ih slijede u dobru sve do Sudnjega dana. A zatim:
Pošto ljudi nisu stvoreni radi igre i zabave, bez svrhe i cilja, već radi obožavanja Jednog i Jedinog istinskog Boga, Allaha, subhanehu ve te'ala, ljudima su dolazili propisi, naredbe i zabrane putem kojih su obožavali i obožavaju svoga Gospodara. Međutim, kako se mnogi propisi od većine ljudi mogu pogrešno shvatiti, protumačiti i praktikovati, Allah, subhanehu ve te'ala, je iz Svoje milosti dao da se među samim tim ljudima izdvoji posebna skupina ljudi koji svoje vrijeme, zdravlje i imetak troše na učenje i širenje Allahove vjere, pojašnjenje i otklanjanje nejasnoća. Vraćanje njima, učenim, Allah, subhanehu ve te'ala, je naredio rekavši: „I pitajte učene ako vi ne znate!" (Prijevod značenja El-Enbija', 7.)


Naš današnji vakat

S obzirom da su položaj i mjesto učenjaka u islamu veliki, da ih je Allah, subhanehu ve te'ala, posebno obdario Svojom blagodati i plemenitošću, mnogi su u današnjem vremenu, a istom tako i kroz istoriju, izdigli i izdižu svoje vratove ne bi li i oni dostigli te stepene, a doista, nisu ih zaslužni. Već, naprotiv, ako i mogu da se nekako u bilo čemu pripoje njima onda im pripada najzadnje mjesto u toj karavani. To su zalutali „učenjaci", oni koji šire fesad-nered na Zemlji. Prednost su dali svojim mišljenjima nad šerijatskim tekstovima. Bivaju pitani pa odgovaraju bez znanja i na taj način i sebe i druge odvode u zabludu. Bilježi imam Ahmed (26213) od Ebu Derda'a, radijallahu 'anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Najviše čega se bojim za svoj narod jesu zabludjeli učenjaci." (Silsiletu Sahiha, 1582; Sahihul-Džami'i, 1551.) Zabludjeli „učenjaci" koji upravljaju onima koji su oko njih! Nekoliko pojedinaca, njihovih sljedbenika, ukazalo je na njih i da samo oni trebaju biti postavljeni za „učenjake", da su samo oni ti koji treba da se pitaju, da jedino oni govore haqq (istinu) i da se od nje ne okreću, da jedino oni daju odgovore i da u njima ne griješe, niti ima ko pravo da ih ispravlja, pa su njihove „fetve" poletjele, uvriježile se kod određenog broja ljudi, zadovoljavajući njihove strasti i sumnje. U njihovom uzdizanju nad tuđim plećima pomogao ih je internet, audio i video zapisi.


Osobine zabludjelih učenjaka

Zabludjeli (samozvani) „učenjaci" imaju osobine prema kojima se poznaju i prepoznaju. O njima je govorila i na njih je upozoravala ehli sunnetska ulema i na nama je obaveza da spoznamo njihove osobine i klonimo se slušanja takvih ljudi.
●  Od osobina zabludjelih učenjaka je davanje prednosti razumu nad šerijatskim tekstovima. Svoje razume uzimaju za sudiju i njima presuđuju šerijatskim tekstovima. Sve to zbog njihova nerazumijevanja šerijatskih propisa i ciljeva šerijata. Ibnu Vehb, rahmetullahi 'alejh, prenosi od Omera, radijallahu 'anh, da je rekao: „Racionalisti su neprijatelji sunneta! Bili su im dostupni da ih nauče napamet, ali su ih zapostavili i napustili! Kada bi bili upitani nešto, stidjeli bi se da kažu: 'Ne znamo', pa su se svojim razumima suprotstavili sunnetima! Dobro ih se čuvajte i držite se što dalje od njih!" Hasan el-Basri, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Ostavili su predanja i o vjeri govorili na osnovu svojih mišljenja, pa su tako zalutali i druge odveli u zabludu!" (El-I'tisam, 3/238-239.)
●  što se tiče pravca zabludjelih učenjaka u stvarima gajba, neke od njih odbacuju, a neke neosnovano tumače i prihvataju samo one koje odgovaraju njihovim strastima. Imam šafija, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Novotari su nazvani sljedbenicima strasti zbog njihova slijeđenja strasti. šerijatskim dokazima nisu se potčinili niti su im se vratili kako bi na njima sazdali svoje riječi i postupke, već su dali prednost svojim strastima oslanjajući se na svoja mišljenja ..." U svakom slučaju, ovi zabludjeli su opijeni strastima od kojih im  se teško odvojiti.
●  Od osobina zabludjelih učenjaka jeste i nepoštivanje šerijatskih tekstova, dozvoljenost odstupanja od njih. Naprotiv, kod nekih dolazi čak i do omalovažavanja pojedinih tekstova, omalovažavanja onih koji ih se pridržavaju, svoje ponašanje usklađuju prema njima.
●  Od osobina zabludjelih (samozvanih) učenjaka je i žurenje da iskažu svoje mišljenje o velikim pitanjima, bez imalo straha i bez nekog posebnog izučavanja tih istih pitanja. Žure ka pitanjima zbog kojih bi Omer b. El-Hattab, radijallahu 'anh, okupio sve učesnike Bedra da ga posavjetuju u tim pitanjima. Tako bi postupio Omer i tako bi postupio naš selef, dok ovi zabludjeli „učenjaci" svojim postupcima umanjuju važnost takvih pitanja i ne vode brigu o mogućim posljedicama takvih njihovih postupaka, žure sa izdavanjem fetvi na pitanja koja su problemi cijelog ummeta.
●  Od osobina zabludjelih učenjaka je i ta da se Sunnet ne primjećuje u njihovim ibadetima, njihovom ponašanju, njihovim ličnostima. Nisu koristili sebi, pa kako da koriste drugima?! Zaveli su sebe pa zavode i druge. Naši ispravni prethodnici, imami selefa pozivali su dobru i to dobro primjećivalo se na njima. Njihovo ponašanje i blagost, znanje i blage lijepe riječi ostavljali bi velikog uticaja na onoga ko bi ih gledao i slušao. O pozitivnom uticaju naših ispravnih prethodnika na druge ljude govori i slučaj koji spominje Imam Zehebi, rahmetullahi 'alejh, u svome vrijednom djelu „Sijeru e'alami-n-nubela" (11/316) kada kaže: „Predavanjima Imama Ahmeda b. Hanbela, rahmetullahi 'alejh, prisustvovalo bi pet hiljada ljudi pa i više. Samo pet stotina njih bi pisalo dok bi ostali učili od njega lijepo ponašanje." Ebu Bekr b. El-Mutavvi'i je rekao: „Sjedio sam kod Ebu Abdullaha dvanaest godina dok je čitao 'Musned' svojoj djeci. Nijedan hadis nisam zapisao za njim, već sam samo posmatrao njegovo ponašanje." Ibnu Hadžer, rahmetullahi 'alejh, u „Takribu" kod biografije Rebi'e b. Husejma spominje da je Abdullah b. Mes'ud, radijallahu 'anh, rekao Rebi'i: „Da te vidi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zavolio bih te!" To mu je rekao zbog njegovog ponašanja i njegovog dosljednog slijeđenja Sunneta.
●  Od osobina zabludjelih učenjaka jeste i ta da sebe smatraju ravnim velikim ehli sunnetskim učenjacima. Tako ćeš naći jednog od njih da kaže kada govori o jednom velikom učenjaku: „Ovo je moje mišljenje, a to je njegovo", „Razišao sam se s njim u tom i tom pitanju i svako od nas ima svoje dokaze", „Ja u tom i tom pitanju imam znanja koliko i on...", i sl. Vidjećeš drugog od njih kako na odgovor velikog učenjaka -odgovor koji se njemu ne sviđa- olahko kaže da je pogriješio. Treći kaže kako se i među ulemom može prošetati i dobiti odgovor koji se tebi sviđa. Lijepo li je rekao Pjesnik:

Zar ne vidiš da sablji umanjuješ vrijednost
kada kažeš da je sablja bolja od štapa?!
Drugi je rekao:
Ne traži od nas da te spominjemo zajedno s njima,
jer onaj koji hodi zdrav nije poput onoga koji sjedi!

Kamo sreće da je ovaj Pjesnik rekao: „Onaj koji hodi zdrav nije poput mrtvaca", jer su ovi zabludjeli poput mrtvaca kada se spomenu ehli-sunnetski učenjaci.
●  Od osobina zabludjelih učenjaka jeste da su se prikazali i dodvorili muslimanskim masama, pod izgovorom da se oni bore za jedinstvo ummeta, da su oni protiv cijepanja i razdvajanja muslimana, da su oni protiv osuđivanja neistomišljenika ma u čemu se oni razilazili, već da takvom treba tražiti opravdanje u kojem god pitanju pogriješi sve dok živi islamom. Ovakav njihov nastup povlači za sobom mnoga pitanja: zapostavljanja ljubavi i mržnje, odbacivanje pravca ispravnih prethodnika, ostavljanje jasnih i postojanih pitanja vjere svakome da se poigrava s njima kako hoće, tako da onaj koji odbaci nešto od njih, nema nikakve smetnje, onaj koji posumnja u neke od njih i u tome nema smetnje, čime šerijat postaje igračka u rukama ljudi koji se s njom igraju kako oni žele.
●  Od osobina zalutalih učenjaka jeste i napad na ehli-sunnetsku ulemu od prethodnika i savremenika, optuživanje da su kratkovidni, da su učenjaci hajza i nifasa, sluge vladara koje postaju poslušne za šaku dolara.
Imam Sabuni, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Uticaj novotarije na njene sljedbenike je vidljiv i jasan. Jedan od najjasnijih njihovih znakova jeste žestoko neprijateljstvo prema nosiocima hadisa Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njihovo potcjenjivanje i omalovažavanje." Zatim je spomenuo sa svojim senedom predanje od Ebu Hatima, rahmetullahi 'alejh, koji je rekao: „Jedan od znakova sljedbenika novotarije je i napad na sljedbenike hadisa."

Gospodaru naš, uzdigni korisno znanje i dobra djela! Gospodaru naš, čuvaj učenjake Sunneta na svakom mjestu i u svakom vremenu! Gospodaru naš, uzdigni njihov barjak, ojačaj njihove dokaze i u dušama drugih ljudi usadi privrženost prema njima i njihovim halkama znanja! Gospodaru naš, poduči nas onome što će nam koristiti i okoristi nas onim čime si nas podučio! Neka je Tebi, Gospodaru naš, hvala na početku i na kraju! Neka je salavat i selam na Tvoga Poslanika, sve njegove ashabe i one koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana!

14. Novembar 2008 | 27

Komentari: Nema komentara

Komentirajte