informativniislamskičasopis
0

Pismo islamske uleme zapadnjacima

Islamski ummet nije nemaran u praćenju bolnih i ponižavajućih scena od strane američkih vojnika u Ebu Gurejbu (Iraku) i Gvantenamu (Kubi), i scena gdje se vrijeđa Kur'an. Muslimani sa vidnim zaprepaštenjem promatraju napade na muslimane koji borave u velikim gradovima Zapadnih država i nisu zaboravili napade na mesdžide u okupiranom Iraku i Afganistanu, njihovo nasilno razaranje i ulazak u njih pod izgovorom "traženja naoružanih osoba", te tako ubijajući sve one koji se nađu u njima... Ovo pismo je sastavila grupa islamske uleme, (između kojih izdvajamo: dr. Nasir b. Sulejman el-Omer; dr. Muhammed b. Abdullah ed-Duvejš; dr. Muhammed b. Abdul-Aziz el-Hudajri; dr. Muhammed b. Se'id el-Kahtani; dekan Univerziteta „Iman“ u San'i - Abdul-Medžid ez-Zindani; dr. Abdul-Aziz b. Muhammed Alu Abdullatif; dr. Abdurrahman b. Salih el-Mahmud; dr. Sulejman b. Hamed el-Auda; dekan Univerziteta „I'tisam bil-Kitab ves-Sunne“ u Sudanu Sulejman Ebu Naru; dr. Sefer b. Abdurrahman el-Havali; dr. Se'id b. Nasir el-Gamidi; dr. Sa'd b. Abdullah el-Humejd; glavni i odgovorni urednik časopisa „El-Bejan“ Ahmed b. Abdurrahman es-Suvejjan; dr. Ibrahim El-Kejlani iz Jordana; šejh Ahmed El-Mualim predsjedavajući uleme Ehli Sunet u Hadremovtu u Jemenu; šejh Hamid El-Bejtavi predsjedavajući rabitu-ulema u Palestini i mnogi drugi) koja se sakupila kako bi istražili odnos sa Zapadom i iznašli najrazumniji način u ophođenju sa rastućom pojavom napada na islamske i muslimanske svetinje, od strane zapadnjačkih političkih, vjerskih i informativnih institucija. Mnoštvo napada na islamske ličnosti i svetinje, te ponavljanje istog, povlači sa sobom reakciju. Postavlja se pitanje, šta su povodi tih napada i razlozi njihovog nastavljanja?! Ne postoji narod na zemaljskoj kugli, koji je izložen okupaciji, nasilju i napadu kao što je to islamski ummet. Niko drugi nije izložen ismijavanju i omalovažavanju vjerskih svetinja kao on. Opšti zapadni stav prema islamu nije bio nikad pozitivan. Zapadnjaci se nisu direktno susretali sa islamom, tako da je faktor strahovanja uvijek bio prisutan kod njih. Uvijek su pribjegavali, pa i sada, osnivanju antiislamskog (kršćanskog) grupisanja, gdje islam postane spoljni neprijatelj i na takav način sakupe Evropu poslije njene razjedinjosti u kojoj su ubijali jedni druge. Mi smo ubjeđeni da generalizacija dovodi do mnoštva pogreški. Mi podrazumijevamo pod "zapadom" cjelokupno zapadno društvo, a ne samo antiislamske snage, zato se u našem pismu obraćamo pravednim osobama na zapadu i znamo da Zapad nije sav isti.

Oblici napadanja

Mi upozoravamo Zapadne ideologe na mnogobrojne pojave napada na islam. Nerazumljiva je i neprihvatljiva je ovolika napadačka kampanja na naše svetinje u zadnje tri godine, počevši od Allahove knjige Kur`ana, pišući tako i djeleći „alternativnu knjigu“ u kojoj se ismijava naša vjera, kao i akida, šerijat, ahlak i istorija islama. Potom kampanja protiv našeg plemenitog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, opisujući ga sa najružnijim osobinama i crtajući ga na mnogobrojnim ismijavajućim crtežima. Da bi naposlijetku „papa“ opisao u javnom obraćanju Islam, Kur`an i Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, osobinama za koje se može reći u najmanju ruku da su nepravedne ... Islamski ummet nije nemaran u praćenju bolnih i ponižavajućih scena od strane američkih vojnika u Ebu Gurejbu (Iraku) i Gvantenamu (Kubi), i scena gdje se vrijeđa Kur'an. Muslimani sa vidnim zaprepaštenjem promatraju napade na muslimane koji borave u velikim gradovima Zapadnih država i nisu zaboravili napade na mesdžide u okupiranom Iraku i Afganistanu, njihovo nasilno razaranje i ulazak u njih pod izgovorom "traženja naoružanih osoba", te tako ubijajući sve one koji se nađu u njima. Postoji određeni vid mržnje prema islamu i muslimanima, koji se neprestano ispoljava kod većine političkih vođa, ili putem pisanja zapadnih mislilaca, ili putem "informativnih izdanja", „filmova“, „serija“ ili pak priči koje opisuju islam i muslimane sa nedostacima, nasiljem i terorizmom. Šutnja većine vaših mislilaca u osuđivanju spomenutih pojava, dovodi nas do zaključka da su oni odabrali "stranu". Da li su odabrali "stranu" slobode ljudskih prava i uvažavanja drugih ili su odabrali „stranu" gušenja njihovih sloboda i oduzimanja njihovih identiteta? Pitamo se: „Da li ste vi za vrijeđanje i omalovažavanje vjerovjesnika pod plaštom slobode ili za slobodu protiv pojave "konfiskacije"?

Napad na našeg Poslanika

Pojedine civilizacije, i ako su se borile protiv muslimana, nisu zadrž‍ale za sebe tradicionalnu mrž‍nju kao što su to učinile evropske drž‍avice i njihove crkve. Kršćanska mr‍žnja prema islamu i njegovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, izvan zapadnjačkih granica nije se pretvorila u istorijsku mr‍žnju, koja se slavi i potvrđuje u vjerskim svečanostima i na crkvenim i manastirskim zidovima kao što se to dešava u zapadnjačkoj Evropi. Što je pojava koja zasluž‍uje da se stane kod nje kako bi se iznašli efikasni putevi u sprečavanju njenog djelovanja. Pitamo se: Zašto se neko na zapadu trudi da poruši savremene historijske uzore? Onaj koji ž‍ivi bez uzora on je bez budućnosti.

Napad na mesdžidul - 'Aksa, mesdžid svih poslanika

Napad na Mesdžidul-Aksa dešava se uz pomoć ili šutnju Zapadnih vlada i podršku zapadnjačkih vjerskih struja. Američki "veto" se ne koristi osim u odbrani neprestanih židovskih napada ili u zaštiti židovske okupacije Mesdžidul-Aksa kojeg se islamski ummet nikada neće odreći. I mi pitamo zapadne mislioce: "Gdje ste vi od suprostavljanja postojećem nasilju nad islamskim svetinjama u Palestini i nad palestinskim narodom koji su lišeni najosnovnijih prava?“ Mi pratimo strahovitu protivrječnost između poziva zapadnih vlada da muslimani primjene „demokratiju“ dok se te iste vlade bore protiv legalno izabrane palestinske vlade. Što ujedno predstavlja pečat sramote na čelu propagatora „demokratije“.

Ismijavanje sa islamskim hidžabom

Hidžab je lična sloboda koja je zagarantovana „demokratijom“ kao što to priziva Zapad. I ženino pravo je da ne bude spriječena u onome što želi da oblači osim ako se ne suprostavlja sa moralnim pravilima i opštim načelima društva. Međutim, islamski svijet je pogođen kampanjom napada i ismijavanja sa islamskim hidžabom, što je oprečno sa njihovim „demokratskim načelima“. Da li je ijedna svijetska ženska organizacija pokrenula odbranu prava žene muslimanke? Da li je sloboda razgolićenosti prihvatljiva i u čiju se odbranu staje dok se bori protiv slobode čednosti i koja se optužuje? Očuvanje indentiteta je zagarantovano ljudsko pravo na zapadu koje se štiti i ne napada. Pa kako to zapad prihvata da se napada na pravo njegovih građana u odabiru odjeće? I gdje je zapad od svog idejnog i društvenog naslijeđa? Ukoliko je zapad i ostavio svoje naslijeđe, da li je to obaveza i na ostalim državama? Mi odbacujemo da se danas bori protiv čestitosti u svijetu i ne smatramo to kao obavezujućom cijenom za društveni napredak. Svjedoci smo uvođenja zakona sa kojima se želi ugušiti sloboda na misao i odjeću kod žene muslimanke na Zapadu. Da li je to zbog mržnje protiv islama, ili borba protiv čednosti ili ukidanje "ćejfova" propagatora društvenog i moralnog razvrata? Ovo su pitanja na koja bi trebao odgovoriti Zapad kao i na prethodnu pojavu koja ukazuje na "dvojnost" u idejnom životu na zapadu.

Idejna borba

Zapadne vođe su optužile islam da se proširio sabljom, da u islamskoj misli nema mjesta za razum, da je on vjera terorizma i nazadnosti. Cilj ovoga pisma nije temeljito pobijanje prethodnih neosnovanih optužbi već želimo ukazati da su one oprečne logici naučnog istraživanja i razumnoj diskusiji i usmjeravaju se shodno "idejnoj borbi" kojoj pozivaju određene američke utjecajne institucije sa ciljem izmjene islama. Mi priznajemo da se islam proširio džihadom na Allahovom putu ali isto tako i "mirovnom da'vom". Sve civilizacije trebaju moć kako bi sačuvale svoja tekovine i načela čemu svjedoči tzv. "logika pravednog rata" na čemu se ustabilila i zapadnjačka crkva. Pa zbog čega prigovor islamu?! Zar ne čitate istoriju?! Kako je ušla u islam Malezija, Indonezija, Filipini i oblasti iz Afrike? I kako su ušli milioni ljudi u islam? Čak više: "Zašto se islam nastavlja širiti u različitim dijelovima svijeta općenito, a naročito na Zapadu i ako se ne koristi sila? Naprotiv to je "lično djelovanje" i odziv ljudske prirode. A što se tiče uloge razuma, historičari su se složili da je istorija Zapada ispunjena smatranjem razuma nevažećim, ili njegovim obožavanjem, ili prelaskom iz oprečnosti u oprečnost, jedne krajnosti u drugu... Dok je islamski svijet u isto vrijeme bio poznat po umjerenosti u korištenju razuma i njegovom ispravnom upošljavanju u služenju čovjeku i čovječanstvu. Pa zašto vjerske Zapadne vođe napadaju islam po pitanju uloge razuma?! Neka oni preispitaju definiciju "božanstva" u svojoj vjeri. Tada će uvidjeti zapreštavajući obim razumne oprečnosti. A poistovjećivanje islama sa terorizmom nema osnove u istoriji. Islamski ummet je poznat po milosti i dobročinstvu. Mi tražimo od Zapadnih vođa da požure u analizi starog naslijeđenog problema "nepravda" iz ratova koji su nazvani kršćanski i koji su bili teroristički. A oni koji nas danas optužuju za terorizam su isti oni koji su do jučer prouzrokovali većinu najstrašnijih ubistava i ratova koji su odnijeli sa sobom desetine miliona ljudi. Mislioci u islamskom svijetu primjećuju preokret kod pojedinih neprijatelja na Zapadu, u napadu na muslimane, u napadu na islam, pokušaju mijenjana muslimana i islama. Mi im kažemo: "Islam nema potrebe za savremenim iskrivljenim protestanskim pokretom, jer je islam poznat po obnavljanju, svježini. I on se širi bez potrebe da se mijenja. Pa zašto tražite njegovo mijenjane?! Mi smo ubjeđeni da će naša vjera ostati bez izmjena i u mogućnosti je da izliječi probleme Zapadne civilizacije i zbog toga pojedinci rade na "rješavanju" od islama u njegovom izvornom obliku. Ubjeđeni su da opstanak islama u tom obliku prijeti rušenju legende "kraj historije" kod pojedinaca. Mi odbijamo pokušaj uzurpiranja prava našeg ummeta u utemeljuje logičnog razmišljanja osobnog za njega. I u isto vrijeme zanimamo se da spoznamo Zapadnu civilizaciju i da se okoristimo od vrijedni stvari te civilizacije, s tim da "Zapadna misao" u polju akide, zakona i morala nije svjetska niti sveta i pokušaji da se učini takva neće uspijeti. Ne slažemo se sa izborom "idejna borba", međutim, nećemo kasniti da mu se suprostavimo kada povrijedi naše osjećaje. Prostor ratovanja na idejnom polju pripada našem ummetu ne zbog naših mislilaca već zbog našeg ubjeđenja. Ubjeđeni smo u našu mogućnost dokazivanja, čak štaviše, ispravljanja onoga što je kod Zapadne civilizacije od žestoke protivrječnosti na polju vjerovanja, ideja i načela.

Kako tumačiti napad na naše svetinje

Čini nam se na osnovu službenog obraćana Zapadnih vođa, usmenih i pismenih teza koje prestavljaju aktuelne idejne struje u zapadnjačkom životu, da napad na islamski svijet nije pojedinačna pojava ili reakcija na određeni postupak, već projekat koji je pažljivo pripremljen sa ciljem minimalizacije islama u današnjem svijetu. Ovo tumači i korištenje Džordža Buša terminom "kršćanski rat" u svome otvorenom ratu protiv tzv. "terorizma" u Iraku i Afganistanu. Također i termin Silvija Berluskonija, da je islam vjera nazadka i bivšeg njemačkog kancelara, da neće dozvoliti islamu da prijeti zapadnoj civilizacili. Pitanje koje se nameće razumu je: "Šta je stvarni cilj od ovih neprestanih napada?“ Da li sloboda "mišljenja" u kritiziranju vjera? Međutim, mi u savremenoj zapadnjačkoj literaturi ne nalazimo napad na druge religije kao što je hinduizam, židovstvo, budiizam, već samo napad na islam, što pobija prethodnu slobodu "mišljenja". Tvrdnja da su povod za napad politički događaji, neprihvatljiva je, jer su u napadu na islam prethodili događaji u kojima je optužena nekolicina muslimana. Mnoštvo islamskih mislilaca i vođa smatra da je današnji napad na islamske svetinje i osjećaje rezultat spoznaje određenih Zapadnih vođa da islamski svijet vraća svoj preporod i budi se iz svoga nehaja, kako bi obnovio svoju poslanicu u reformi čovječanstva i njegove sreće i da predstavlja istinskog konkurenta na polju ideja i civilizacija. Mi pažljivo posmatramo izvještaj organizacije "Vjerska tolerancija" u Kanadi koji iznosi da je broj muslimana u 2003. g. bio milijardu i 226 milijuna, što predstavlja 19% svjetske populacije i da je islam jedina vjera čiji se procenat onih koji ulaze u nju povećava a ostalih velikih (ne)vjera smanjuje. Kao što ista organizacija predviđa da će islam biti prva vjera u svijetu prije 2023. g. Da li ova statistika budi strah kod Zapadnih vođa?! Mi ukazujemo na dvojnost u kriterijama kod Zapadni vođa kada utvrđuju zapadnjačke vrijednosti oličene u jačanju ličnih sloboda i demokratskog sistema. Dok smo u isto vrijeme svijedoci uznapredovanja pojave gušenja sloboda muslimana u Zapadnim državama i suzbijanja oblika islamskog pridržavanja u svakodnevnom muslimanskom životu. I posticanja u pričinavanju štete muslimanima na njihovim prostorima i nastavljane pokušaja u kolonizatorskoj dominaciji u islamskom svijetu. Primjećujemo prenošenje neprijateljske atmosfere sa strane pojedinih Zapadnih vođa na druge narode putem javnih medija, koji nisu odvojeni od politike već se smjenjuju u ulogama sa vlasnicima "odluka" što dovodi do odvraćanja naroda od prihvatanje božanske upute.

Zaključak

Dijalog između kultura je važan u okviru pravila i temelja dijaloga, kako bi se obustavila pojava bespravnog napadanja. Kontakt između civilizacija je moguć u sadašnjem svijetu pod uslovom ostvarivanje pravde i pravednosti. Pozivamo vas da razmislite o stavu "civilizovana premoć" nad drugim, da se prdržavate objektivne neutralnosti i čistih stajališta od islama, njegovih uzvišenih vrijednosti i plemenitog darivanja čovječanstvu kroz stoljeća. Mi tražimo od vas: Prvo: Udaljite svoje ruke od činjenja nepravde nama, ne mješajte se u naše stvari i prestanite napadati naše svetinje, jer ta napadanja izazivaju kontradejstvo koje ne služi vašim ekonomskim interesima za kojima imate potrebu na našim prostorima i koji se neće ostvariti osim putem pravde i objektivnosti. Drugo: Pozivamo Vas na zajedničku saradnju kako bi se uzdigla pera i ušutkale medijske i kulturne "govornice" koje se ohole nad našim svetinjama, a naročito nad Kur`anom i ličnošću našeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, jer je alternativa za islamski ummet prema Zapadu, u slučaju da se nastavi drskost, upotreba legimitivnog prava u suprostavljanu svim oblicima kulturne, civilizovane, vojne i političke dominacije. Treće: Smatramo prioritetnim da umjesto kampanja istraživanja i osmišljenih projekata kako biste nas posjedovali i nad nama kulturno, civilizovano, vojno i politički dominirali da posvetite određeni dio idejnog i naučnog truda kako biste istražili stvarnost koja se tiče zaoštrene kulturne krize između nas i vas i suštine poslanice našeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Pozivamo Vas da otvorite prsa i razum za razumjevanje ili pokušaj za shvatanje internacionalnosti našeg islama, njegovih pravih značenja i vrijednosti prije nego što napadnete i odvraćate od njih. Četvrto: Važnije je da se Zapadne vođe posvete reformi svojih stvari nego što se miješaju u stvari drugih država i civilizacija. Zapad, zaista, ima potrebu za suštinskim reformama i preči je za tim projektima od onih koje želi nametnuti islamskom svijetu. Ubjeđeni smo da zapadno društvo i njegove države idu prema dubokom ponoru društvenog raspadanja, propasti i sloma ukoliko nastave sa "izvozom" ružnih i nepravednih stvari u svijet gdje će se te iste stvari vratiti na njene "izvoznike". Pozivamo Zapadne vođe da se prihvate reformi Zapada s ciljem povratka istinskoj vjeri u ono sa čime su došli vjerovjesnici, njihovim poštivanjem, potpomaganjem nevinih, ostavljanjem nepravde i uznemiravanja u cijelom svijetu, a ne samo na Zapadu. Pozivamo ih, prije poziva na reformu islamskog svijeta ili velikog Bliskog Istoka kako ga nazivaju, reformi njihovog društva što se tiče porodica, braka i čestitosti. Pozivamo ih da se štiti pojedinac od terora firmi i dominacije kapitalizma, da se povrati poštivanje i dostava društvenih vrijednosti naspram vrijednostima artikala i tržišta, da se pridruže svjetskim naporima u suprostavljanju marginizacije siromašnih i vraćanja čestitosti u obrazovanje. To je projekat čije je vrijeme radi spašavanja zapada od dominacije ateističke manjine koja teži ka rušenju svih moralnih kriterija i vrijednosti u svijetu. Peto: Zapad se mora izviniti za svoje učestale uvrede islama i za zločine koji su počinjeni u njegovo ime, prije i poslije vremena kolonizacije. I mora shvatiti puteve upravljanja moći u svijetu idejne i kulturne mnogobrojnosti. A onima koji su uporni u neprijateljstvu prema našem ummetu poručujemo: Islam se nije prestao širiti kada je bio napadnut u prijašnjim stoljećima niti će se prestati širiti u sadašnje vrijeme, niti poslije njega sve dok se Allahu ne vrati zemlja i sve što je na njoj. Islamski ummet posjeduje rijetku moć u vraćanju civilizovanog preporoda poslije posrtaja čemu svjedoče vremenska razdoblja. Uloga našeg ummeta se neće koncetrisati na odbranu svojih svetinja i vjere, već će se usmjeriti, također, na otkrivanje planova neprijatelja čovječanstva. Zapadni narodi će spoznati da je šteta neprijateljstva prema islamskom ummetu veća prema njima nego prema islamskom ummetu. Izgubit će korist saradnje sa više od milijardu i četvrtinu ljudi koji predstavljaju najveću potrošačku moć. Islamska područija sadrže u sebi velike zalihe prirodnih bogatstava koje su obavezne za napredak i civilizaciju. Međutim, potreba za onim što je kod zapada, od tehničkog napretka koje koristi čovječanstvu, ne znači da u zamjenu za njega dajemo naše vrijednosti i asimiliramo se na silu u njegovu kulturu. Mi se suprostavljamo slijepoj predanosti zapadu ili nekome drugome, dok ne zabranjujemo da se okoristi od njegovog tehničkog i tehnološkog otkrića i međusobnih razmjena dobara. Pozivamo Zapadne vođe ka istinskoj spoznaji vjere islama i islamskog ummeta, a na to nas podstiče božanska naredba koja se došla u Allahovoj knjizi Kur'anu i mislimo da je to najbolje sa čime možemo završiti naše pismo: "Reci: 'O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!' Pa ako oni ne pristanu, vi recite: 'Budite svedoci da smo mi muslimani'!" (Prijevod značenja Alu Imran, 64.)
30. April 2008 | 24

Komentari: Nema komentara

Komentirajte