informativniislamskičasopis
0

Prisjeti se, moja sestro!!!

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Draga moja sestro! Svi smo mi skloni grijehu i pogrešci, i svi nekada budemo nepokorni Allahu, subhanehu ve te'ala. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Svaki sin Ademov je griješan, a najbolji griješnici su oni koji se kaju." Čovjek je prirodno slabe volje i duša ga savlada, te biva slabić pred naletom požuda i slasti koje vode u grijeh. Ako primjetiš, draga sestro, od ovih slabosti i vidiš da duša teži grijehu, prisjeti se prije nego li se strovališ u grijeh da te Allah, subhanehu ve te'ala, vidi. Zaista je On Znani i o svemu dobro Obavješten, On sve čuje i sve vidi. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Zna i ono što kriju i ono što pokazuju." (Prijevod značenja El-Bekara, 77) Čuje tvoj govor, vidi te ma gdje bila, zna tvoje tajne i tvoju javu, jer je On s tobom Svojim znanjem i nadzorom. Zato pazi, da ti ne bude najmanje bitno to što te Allah, 'azze ve dželle, vidi i da ti ne bude beznačajno što te On nadzire. Pazi da ne budeš od onih koji se čuvaju ljudi šta će im reći, a zaboravljaju na Gospodara ljudi. Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: „Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha ..." (Prijevod značenja En-Nisa', 108) Mišljenje stvorenja smatraju velikim, pored sve njihove malenkosti, a to što ih Allah vidi i pored Njegove uzvišenosti, smatraju beznačajnim.

O ti, koja si Allahu nepokorna, čija te to zemlja nosi i čija te to nebesa pokrivaju, do Allahova. Na kom si mjestu sigurna da te Allah ne vidi i da na tebe ne motri, a On je Uzvišeni Koji sve vidi i sve čuje. Zato, ispuni svoje srce strahopoštovanjem prema Njemu, subhanehu ve te'ala, i kada te duša na zlo, ma kakvo bilo, nagovarati stane ti joj reci: „Zar on ne zna da Allah sve vidi." (Prijevod značenja El-Alek, 14)

Draga sestro! Prisjeti se prije nego grijeh počiniš! Odkud ti 'hrabrost' da budeš nepokorna Onome Koga su obožavali narodi prijašnji i oni koji dođoše poslije njih, Gospodaru svih svjetova? Kolika je tvoja snaga kada ni sama sebi nikakvu korist pibaviti ne možeš niti od sebe štetu odagnati? U koga se uzdaš u momentu kada si Snažnom i Moćnom nepokorna? Onome Kome se svaka stvar ponizi, Čija vlast sve Sebi podredi i Čija moć sve obuhvati! Prisjeti se ko si ti, a ko je Veliki Gospodar! Kome si griješna i za kim si u najvećoj potrebi! Znaj,što Allah, 'azze ve dželle, bude vrijedniji kod tebe, u tvome životu, to ćeš i ti biti vrijednija kod Njega Svevišnjeg! Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „A ko poštuje Allahove svetinje uživat će milost Gospodara svoga!" (Prijevod značenja Hadždž, 30)

Draga sestro! Prije nego počiniš grijeh prisjeti se mnogobrojnih Allahovih blagodati kojima te je obasuo. Rekao je: „O čovječe! Zašto te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit Koji te je stvorio -pa učinio da si skladan i da si uspravan, i kakav je htio lik ti dao?" (Prijevod značenja El-Infitar, 6-8) Od ničega te Allah stvorio! Kada si bolesna bila, On te izliječio! Neizmjernim blagodatima te okitio! Gladnu te zasitio i žednu napojio! On Uzvišeni je rekao: „I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali." (Prijevod značenja Ibrahim, 34) Pa, kako ćeš na Njegovu, subhanehu ve te'ala, blagodat nevjerovanjem uzvratiti, na Njegovu dobrotu i darežljivost uzvratiti poricanjem?! Kako na dobročinstvo nezahvalnošću uzvraćaš i blagodati kojima te On obasipa grijesima popraćaš?! Kako možeš nepokorna biti dok se u blagostanju koje ti On, 'azze ve dželle, daje, naslađuješ?! Kako se misliš sa Allahom sresti - dao ti je nebrojene blagodati, a ti si Mu na to nepokornošću uzvratila?! Zar se Njegove kazne ne bojiš?! Zar od patnje koju je pripremio, za nepokorne, ne strepiš?! On je u stanju da ti sve te blagodati uskrati kako to On bude htio i kada bude htio. Koliko li je i onih prije tebe koje je Allah, subhanehu ve te'ala, obasuo Svojim nebrojenim blagodatima i Svojom neizmjernom milošću, a oni su na to uzvratili nevjerovanjem u Njega, 'azze ve dželle, pa im zbog toga kraj bî ... šta misliš kakav? Uzvišeni je rekao: „Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo koga drugog do nevjernika nezahvalnika?!" (Prijevod značenja Saba, 17)

Draga sestro! Ti koja si Allahu nepokorna, prisjeti se da Mu grijehe činiš u Njegovom vlasništvu, na zemlji koja Njemu pripada, na nebesima kojima On upravlja. A da li bi ti bila zadovoljna da ti neko bude nepokoran u tvojoj kući i na tvom posjedu?! Njemu Uzvišenom pripada najuzvišeniji primjer! Na bojiš li se da te Allah udalji od Svoje milosti i Svoj oprost ti zabrani, nakon što si Mu prkosila u onome što je Njegovo, neizvršavajući Njegove naredbe i kršeći Njegove zabrane!

Draga sestro! Prisjeti se koliko je Allahova kazna žestoka. Njegovu kaznu, kada se sruči na narod grješnički, ništa ne može zaustaviti i spriječiti. Uzrok bilo koje nedaće ili kazne koja snađe ljude, jesu njihovi grijesi. Kada bi Allah, subhanehu ve te'ala, kažnjavao za svaki grijeh: „Ništa živo na Zemlji ne bi ostavio." (Prijevod značenja En-Nahl, 61) Međutim, Allah, subhanehu ve te'ala, je Onaj Koji mnogo prašta i Koji je Milostiv. Ali isto tako, lijepo mišljenje o Njemu Uzvišenom i nada u Njegov oprost koristi samo onima koji se pokaju i grijeha klonu, onima koji loša djela zamjenu dobrim, dok nada u Allahovu milost uz istovremenu nepokornost, čist je gubitak i propast. Najveća samoobmana je grijesima tražiti Kuću pokornih, čekati nagradu za neučinjeno. Zar da Allah, 'azze ve dželle, izjednači pokornog s griješnim, dobrog s lošim?! Rekao je: „Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!" (Prijevod značenja El-Džasija, 21) I rekao je: „Zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i sa griješnicima?!" (Prijevod značenja Sad, 28)

Draga sestro! Sjeti se Dana kada će mnogo svjedoka protiv tebe biti! Kada će tvoja koža i tvoji udovi protiv tebe govoriti. Kada će te oni osramotiti. Kuda misliš pobjeći? Gdje misliš utočište naći kada tvoja koža i tvoji udovi budu svjedočili protiv tebe? Njima i zbog njih, ti si nepokorna Allahu, njima udovoljavaš na Dunjaluku, a oni će na Sudnjem danu svjedočiti protiv tebe!!! Prisjeti se mjesta na kom si grijeh počinila, jer i ono će protiv tebe svjedočiti! Čak i vrijeme u kojem si grijeh počinila, svjedok će protiv tebe biti! Sjeti se meleka koji se od tebe ne odvajaju. Zapisuju sve što kažeš i uradiš: „Koji znaju ono što radite." (Prijevod značenja El-Infitar, 12) Na Sudnjem danu, svi će oni protiv tebe svjedočiti, pa kuda ćeš pobjeći od svih tih svjedoka?!

Draga sestro! Prisjeti se djêla koja si počinila, djêla koja će ti se na Sudnjem danu predočiti. Ti si ih možda i zaboravila, ali Onaj Koji će te obračunavati sve je potanko izbrojao i zapisao: „Alah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili." (Prijevod značenja El-Mudžadela, 6) Sva ta djela vidjet ćeš kada nastupi Čas kajanja, kada nestanu slasti i ostanu samo tuga i jad, kada iščeznu strasti, a ostanu samo njihove loše posljedice. Zato radi i govori samo ono što će te obradovati na Dan kada ćeš se sresti sa svojim Uzvišenim Gospodarom!

Znaj draga sestro da te je Allah, subhanehu ve te'ala, stvorio radi velikog cilja! Nije te uzalud stvorio i nije te samoj sebi prepustio: „Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se neće vratiti?" (Prijevod značenja El-Mu'minu, 105) „Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju." (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56) Allah ti je dao vremena da se opskrbiš dobrim djelima zato se ostavi nepokornosti i griješenja. Ne dozvoli da ti se, kako dani prolaze, tvoji grijesi nagomilavaju i postaju brojniji. Onaj Koji će račun svesti ništa ne zaboravlja! Pazi sestro moja da ne ostaneš u svom nemaru sve dok dođe vakat preseljenja! Zar se nećeš osvijestiti sve dok ne čuješ krik smrti?! Tamo na mjestu kajanja, jada i bola, kada na onaj svijet kreneš i kada napokon shvatiš šta si propustila, poželjet ćeš da se vratiš ... ali povratka više neće biti: „Kada nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: 'Gospodaru moj! Povrati me!'" (Prijevod značenja El-Mu'minun, 99)

Draga sestro! Kucnuo je čas! Došlo je vrijeme da ostaviš grijehe! Da se za ono što si počinila iskreno pokaješ! Došlo je vrijeme da se pokoriš Allahu, subhanehu ve te'ala, Onome Koji te je stvorio i nebrojene blagodati ti podario. Znaj da ključ tvoje sreće na ovom i onom svijetu jeste samo pokornost Njemu Uzvišenom. „Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koju objavljuje spomene?!" (Prijevod značenja El-Hadid, 16) Tako mi Allaha, Silnog i Uzvišenog ...vrijeme je! Uistinu, vrijeme je!

 

 

3. Juni 2008 | 18

Komentari: Nema komentara

Komentirajte