informativniislamskičasopis
0

Šerijatski aspekti upotrebe alkohola u proizvodnji lijekova, hrane i kozmetičkih preparata (drugi dio)

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.

U prethodnom broju bilo je riječi o definiciji alkohola – opojnog pića i definiciji etilnog alkohola te o propisu upotrebe alkoholnog pića, kao što je rum, brendi, konjak i sl., u proizvodnji određenih prehrambenih artikala.

Kazano je da, prema definiciji Opće i nacionalne enciklopedije, pića koja imaju manje od 3% etilnog alkohola ne spadaju u kategoriju alkoholnih pića, dok se prema šerijatu alkoholnim pićem smatra svako piće koje u velikoj količini opija, a ako ne pokazuje opojno dejstvo, čak i ako se konzumira u velikoj količini, ne tretira se alkoholom. Ukoliko pića koja sadrže manje od 3 % etilnog alkohola nemaju opojno dejstvo ako se konzumiraju u velikoj količini, u tom slučaju ova definicija ekvivalentna je definiciji opojnog pića (khamra) u šerijatskoj terminologiji.

Što se tiče etanola, kazano je da je to čista, bezbojna, lahko isparljiva tekućina slabog mirisa, koja nastaje alkoholnim vrenjem šećera i škroba, i ulazi u sastav svih alkoholnih pića i odgovorna je za njihovo opojno dejstvo.

O unošenju alkoholnog pića u prehrambene artikle rečeno je da je to haram, prema konsenzusu islamskih učenjaka, jer je to vid konzumiranja onoga što je Allah zabranio i naredio da se izbjegava.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

17. Novembar 2016 | dr. Hakija Kanurić | Fikh | 75

Komentari: Nema komentara

Komentirajte