informativniislamskičasopis
0

Uzvišeni se nad aršom uzvisio

Kur'an Časni nam na više mjesta spominje i ukazuje na to, da je Allah, dželle še'nuhu, visoko uzdignut iznad svih nebesa i svih nebeskih prostranstava, te da je nepojmljivo shvatiti, da je Allah, dželle še'nuhu, na svakom mjestu, sa svim Svojim bićem, kako smatraju neke zabludjele skupine muslimana.

Šejhu-l-Islam Ibn-Tejmije, Allah mu se smilovao, je rekao: "Allah, subhanehu ve te'ala, je opisao Sebe u Svojoj Knjizi, kao i riječima Svoga poslanika, Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem, da se On, uzvisio i uzdigao iznad Arša-Prijestolja, a to Njegovo, subhanehu ve te 'ala, uzdignuće se može dokazati mnogobrojnim kura'anskim ajetima, tako da se prenosi od velikih i poznatih sljedbenika imama Šafije, da su rekli: "U Kur'anu postoji preko 1000 dokaza da je Allah, dželle še'nuhu, visoko iznad svih stvorenja i da je on iznad svih Svojih robova", a drugi su rekli: "U Kur'anu postoji oko 300 dokaza koji ukazuju na Allahovo, subhanehu ve te 'ala, uzdignuće". (Medžmu'u-l-Fetava, 5/226)

Tako je Kur'an Časni, od početka pa sve do kraja, pun dokaza, kako direktnih tako i indirektnih, izričitih ili kroz pojašnjenje priznate uleme shvatljivih ajeta, koji nam kazuju o Allahovom,subhanehu ve te 'ala, uzdignuću, iznad Njegovih stvorenja i svih Njegovih robova.

Ovdje ćemo spomenuti neke od tih ajeta koji nam ukazuju na to. Kao prvo, navest ćemo onih sedam ajeta, koji izravno govore o Allahovom uzdignuću iznad svih nebeskih sfera i prostranstava.

Prvi ajet:

U značenju prijevoda iz tefsira Ibn-Kesira, (grupa prevodilaca) u suri El-Ea'raf - Vrhovi Bedema, se kaže: "Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (Prijevod značenjaEl-Earaf, 54)

Vidimo da se na početku ovog ajeta spominje Allahovo uzdignuće iznad Arša i da se na kraju ajet završava, spominjanjem Allahove časne osobine - "Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova "

Mufessir, imam Hafiz Ibn-Kesir, Alllah mu se smilovao, u tumačenju ovoga ajeta je rekao: ''Što se tiče riječi Uzvišenog "Summe isteva 'alel-'Arš - a zatim se uzvisio nad Aršom ..." - o njimu postoji veoma mnogo stavova, a mi u tom pogledu prihvatamo stav naših dobrih prethodnika i ostalih islamskih učenjaka, bilo ranijih ili kasnijih, koji su ih slijedili u tom stavu. Taj stav podrazumijeva prihvatanje tih riječi onakve kakve jesu, bez pitanja o načinu, bez poistovjećivanja i bez lišavanja tog božanskog atributa. Ono što zamišljaju oni koji poistovjećuju Allahova svojstva sa ljudskim, ne dolazi u obzir, kad se govori o Allahu, subhanehu ve te 'ala, jer, Uzvišenom Allahu, subhanehu ve te 'ala, ništa od Njegovih stvorenja ne liči - "Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi '' (Prijevod značenja Eš-Šura, 11) Ispravno je ono što su rekli naši alimi, među njima je i Buharijin učitelj, Nu'ajm, rahmetullahi 'alejhi. Tako on kaže: "Ko poistovjeti Allaha s nekim od Njegovih stvorenja, postaje kjafir, a ko zaniječe ono čime je Allah, sam Sebe opisao, takođe postaje kjafir." Ni u Allahovim, niti u riječima Njegovog Poslanika, kojima Ga on (Poslanik,sallallahu 'alejhi ve sellem) opisuje, nema poistovjećivanja. Zato je na pravom putu onaj, ko priznaje Uzvišenom Allahu ono što se o Njemu otvoreno govori u ajetima i vjerodostojnim hadisima - na način koji dolikuje Njegovoj veličini - i ko ne pripisuje Uzvišenom Allahu manjkavost." (Tefsir Ibn-Kesir, str. 466)

Drugi ajet:

"Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio." (Prijevod značenja Ta-Ha, 5)

Nakon što je Allah, subhanehu ve te 'ala, u prva tri ajeta ove sure spomenuo, da On ne spušta-objavljuje Kur'an Poslaniku kako bi se mučio, već da to bude pouka onome ko se bude Allaha bojao i da zna da ga (Kur'an) spušta-objavljuje Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, naveo je Svoju časnu osobinu, da je On, Svemilosni i da se (onako kako to Njemu, subhanehu ve te'ala, dolikuje) nad Aršom - Prijestoljem uzvisio.

Treći ajet:

"Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda, se nad Aršom uzvisio i Koji određuje. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto, to vam je Allah, Gospodara vaš, pa Njemu ibadet činite! Zašto ne razmislite?" (Prijevod značenja Junus, 3)

Uzvišeni ističe da je On Gospodar svih svjetova i da je On stvorio nebesa i Zemlju za šest dana. Rečeno je da su ti dani kao ovi dani, a rečeno je da je svaki dan kao hiljadu godina koje vi brojite, zatim se uzvisio nad Aršom, a Arš je najveće od svega stvorenog i krov svega što postoji.

Četvrti ajet:

"Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog ..." (Prijevod značenja Er-Ra'd, 2)

U ovom ajetu Allah, subhanehu ve te'ala, nam kaže da je nebesa bez stubova podigao, (na arapskom jeziku refe'a) a onda kaže, da se On, iznad Arša uzvisio, kako se i spominje u vjerodstojnom hadisu kojeg je zabilježio imam Tirmizi u svom Sunnenu, 5/28, poglavlje: Tefsir sure Hud, od Ebu-Ruzejne El-'Akilija, radijallahu 'anhu, da je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "O Allahov poslaniče, gdje je bio naš Gospodar prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju?" Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je odgovorio: "Bio je u bijelim oblacima, a iznad i ispod tih oblaka je bio samo vazduh, nakon toga je Stvorio Arš - Prijestol, a nakon toga se Uzvisio nad Aršom." (Hadis hasen - Tirmizi, 3109)

Peti ajet:

"Onaj Koji je za šest dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio. On je Svemilosni i upitaj o Njemu onoga koji zna." (Prijevod značenja El-Furkan, 59)

U tefsiru Ibn-Kesira, Allah mu se smilovao, u tumačenju ovoga ajeta se kaže: "i nad njima se nadnio, uzvisio (arab. 'Ala 'alejhi), On upravlja i raspoređuje svim stvarima, određuje Istinu i On je Onaj Koji najbolje presuđuje, pa Uzvišeni kaže: '' i upitaj o Njemu onoga koji dobro zna'', tj. raspitaj se o Njemu kod onoga koji je upoznat o Njemu, ko Ga poznaje, pa ga slijedi i ugledaj se na njega.'' (Tefsir Ibn-Kesir, str. 946)

Šesti ajet:

"Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; vi, osim Njega, ni zaštitinika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?'' (Prijevod značenja Es-Sedžda, 4)

U ovom ajetu Uzvišeni obavještava, da je On stvorio sve stvari - nebesa, Zemlju i ono što je među njima - u šest dana, a zatim se nad Aršom uzvisio, onako kako to odgovara Njegovoj uzvišenosti, bez ikakvog prilagođavanja, poređenja, kakvoće, tumačenja i lišavanja Njega i Njegovih, subhanehu ve te'ala, atributa. Kao što je to i došlo u poznatoj izreci imama Malika, rahmetullahi 'alejhi, kada su ga upitali, kako se Allah, subhanehu ve te'ala, uzdigao iznad sedam nebesa, on je rekao: "Uzdizanje je opšte poznato, dok je njegova kakvoća opšte nepoznata, vjerovanje u to je vadžib - stroga obaveza, a raspitivati se o tome je novotarija." Zatim je naredio da se onaj koji je postavio ovo pitanje u njegovom prisustvu, dok je on držao predavanje ostalima, odstrani sa tog skupa, jer ga je smatrao novotarom, što je kasnije bilo i učinjeno.

Sedmi ajet:

"On je Onaj Koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio; On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.'' (Prijevod značenja El-Hadid, 4.)

U tefsiru Ibn-Kesira, Allah mu se smilovao, tumačeći ovaj ajet se kaže: "Uzvišeni Allah govori kako je On Taj Koji je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih, za šest dana. Zatim govori o uzvisivanju nad Prijestoljem tj. Aršom nakon tog stvaranja. U ovom ajetu se dalje kaže da Allah, dželle še'nuhu, "zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže." Kada Allah, dželle še'nuhu, govori o Svome Uzvišenom Biću, kako se uzvisio iznad Arša i to uzvisivanje priliči samo Njegovoj Uzvišenosti, kako to razumijevaju prve generacije, u isto vrijeme Allah, subhanehu ve te'ala, govori kako Mu je poznato sve ono što ulazi u Zemlju, tj. Njegovo je biće na nebesima iznad Arša, a Njegovo je znanje sveobuhvatno. (Abdullah b. Nafi'a je rekao: "Allah je na nebu, a Njegovo znanje je na svakom mjestu" - pogledaj članak iz prošlog broja ) Na Zemlji mu nije ništa skriveno, a ni na nebesima. Na osnovu ovoga proizilazi da je Allah, dželle še 'nuhu, uz njih sa Svojim znanjem i ostalim Svojim svojstvima, te nema potrebe da s njima bude Svojim Bićem, jer bi to bila zabluda i nevjerovanje i proizvelo bi sjedinjenje. Ali, Allah, dželle še 'nuhu, je uz njih Svojim svojstvima, Njemu ništa nije slično - On sve čuje i sve vidi. (Tefsir Ibn-Kesir, str. 1339)

Pitali su Sufjana Es-Sevrija, rahmetullahi 'alejhi, o značenju ovog dijela ajeta; "...On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi", pa je on rekao: "On je s vama Svojim znanjem, ma gdje god vi bili." (Abdullah b. Ahmed "Es-Sunneh", str. 72.)

Dok Ibn-Kesir, rahmetullahi 'alejhi, tumači ovaj ajet na sljedeći način: Allah bdije nad vama i vidi vaša djela - Svojim sifatima - kako god bili i gdje god da bili, na kopnu ili vodi, u noći ili danu, u kući ili pustinji - Sve Mu je jednako poznato; On sve vidi i čuje; čuje vaš govor i vidi vaše mjesto; zna vaše tajne i sašaptavanja, kao što i kaže Uzvišeni: "Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od Njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju, - On, uistinu, zna misli svačije." (Prijevod značenja Hud, 5)

A u poznatom hadisu kojeg bilježe i Buharija i Muslim, rahimehullah, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao Džibrilu nakon što ga je upitao, šta je to ihsan; ''Ihsan je da robuješ Allahu, kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, On tebe uistinu vidi''

Ovo su bili sedam ajeta, uz kraći njihov komentar, koji direktno ukazuju na to da se Allah, subhanehu ve te'ala, uzvisio iznad svih nebesa i nebeskih sfera, da je nad Aršom - Prijestolom.

 

1. Februar 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | 16

Komentari: Nema komentara

Komentirajte