Menu

Djela čija nagrada dostiže nagradu hadža

Tema AkidaČitanje 6 minuta

Dani hadža su za nama. Onima koje je Uzvišeni Allah počastio da ove godine obave petu islamsku obavezu, ostaje da mole Uzvišenog da primi njihove ibadete i da se nadaju da je njihov hadž mebrur – primljen kod Allaha. Ovi drugi koji su ove godine bili spriječeni obići Kabu u danima hadža, ostaje dova i nada da će ih Uzvišeni počastiti tim putovanjem u nekoj od narednih godina.

No, imajući u vidu da je naš Gospodar za Sebe rekao da je Onaj čija je dobrota neizmjerna (apsolutna, koja nema granicu, sura El-Enfal, 29), On je Svojim robovima u danima poslije hadža, pa sve do hadžskih dana sljedeće godine, ostavio priliku da kroz razne vrste ibadeta dostignu nagradu dobrovoljnog hadža (koji nije obavezan, a to je svaki hadž koji se obavlja poslije prvog obavljenog). Mi ćemo u narednim redovima navesti nekoliko djela, kojima nas je podučio Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, a za koje će onaj ko ih uradi dostići nagradu kao da je obavio dobrovoljni hadž.


● Onaj ko krene da obavi namaz u džematu, a abdest je uzeo u svojoj kući prije nego je pošao, imat će nagradu kao da je obavio dobrovoljni hadž. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko izađe iz kuće sa abdestom sa ciljem da obavi jedan od pet propisanih namaza (u džematu) imat će nagradu kao da je obavio dobrovoljni hadž (hadž kao mahrem)...” (Hadis bilježi Ebu Davud, a šejh Albani ocjenio ga je dobrim i uvrstio u Sahih Ebu Davuda.) Ova nagrada za ovo djelo potvrđena je i hadisom koji je zabilježio imam Muslim: “Ko uzme abdest, i pri tome bude vodio računa da sve uradi po propisima, a potom ode do mesdžida da bi klanjao u džematu, Allah će mu oprostiti grijehe.”

● Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude klanjao sabah-namaz u džematu, a zatim ostane na tom mjestu spominjući Allaha dok ne izađe sunce, a potom klanja dva rekata, imat će nagradu kao da je obavio hadž i umru, potpuno, potpuno, potpuno.” (Bilježi Tirmizi, šejh Albani ga ocijenio dobrim i uvrstio ga je u Sahihu Tergib ve terhib.) Da bi stekao ovu nagradu na ovaj način, potrebno je ispuniti tri uvjeta: prvi je da se klanja sabah-namaz u džematu; drugo, da ostane nakon toga u džamiji do izlaska sunca radi zikra (ovdje može spadati i učenje Kur’ana, čitanje hadisa, ili bilo koje islamske literature u kojoj se spominje Allah); treće, da nakon izlaska sunca klanja najmanje dva rekata duha-namaza.

● Svaki put kada nanijetiš odlazak u džamiju da bi prisustvovao islamskom predavanju, ili u svojstvu učenika, ili u svojstvu predavača, imat ćeš nagradu obavljenog hadža. Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem: “Ko porani u mesdžid radi toga da bi se podučio nečem dobrom, ili da bi druge podučavao, imat će nagradu hadžije koji je obavio hadž u potpunosti.” (Bilježi Taberani, a šejh Albani uvrstio ga je u Sahihu Tergib ve terhib.)

● Ko obavi umru u toku mjeseca ramazana također će imati nagradu kao da je obavio hadž. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, nakon obavljenog hadža i povratka u Medinu, upitao Ummu Sinan el-Ensariju: “Šta te je spriječilo da obaviš hadž?” Ona mu je odgovorila: “Muž, jer jednu od naše dvije deve odredio je da napaja putnike hadžije, a drugu da se koristi u navodnjavanju naših njiva.” Tada joj Poslanik, salallahu alejhi ve selem reče: “Zaista će umra obavljena u ramazanu zamijeniti tu nagradu.” (Hadis bilježi Muslim, a u verziji koju bilježi Buhari navodi se da će čovjek za umru u ramazanu imati nagradu kao da je obavio hadž sa Poslanikom, salallahu alejhi ve sellem.)

● Posljednje djelo koje ćemo navesti u ovom tekstu također donosi veliku nagradu, a danas ga zapostavljaju mnogi muslimani, iako za njegovo obavljanje nije potrebna nikakva velika fizička snaga, niti oduzima puno vremena, a ne košta svoga počinioca ništa (materijalno gledajući). Jednom prilikom kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dođoše siromašni ashabi iz reda muhadžira i rekoše: “Bogataši su nas pretekli u nagradi, postigoše visoke položaje i neprekidne blagodati.” On upita: “A kako to?”, a oni odgovoriše: “Klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo, ali i udjeljuju milostinju koju mi ne možemo udijeliti i oslobađaju robove koje mi ne možemo osloboditi.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “Hoćete li da vas podučim nečemu pomoću čega ćete sustići one koji su bili prije vas i ostati u prednosti nad onima koji će doći poslije vas? Niko neće biti bolji od vas osim onoga koji bude radio što i vi radite.” “Svakako, Allahov Poslaniče”, odgovoriše oni. Poslanik reče: “Na kraju svakog namaza izgovorite po trideset tri puta ‘subhanallah’, ‘elhamdulillah’ i ‘Allahu ekber’.” Nedugo nakon toga siromašni muhadžiri ponovo su se vratili Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: “Naša braća bogataši čuli su za ono što smo počeli raditi, pa i oni sad tako postupaju.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: “To je Allahova blagodat koju On daje kome hoće.” (Muslim) Poslije svakoga namaza prije nego što uzmeš telefon u ruke, da vidiš da li je ko poslao poruku dok si bio u namazu, prije nego što ustaneš u žurbi kako bi obišao pijacu, ili neki restoran, nemoj propustiti ovu nagradu čineći djelo koje će ti oduzeti samo nekoliko minuta.

(Osnova teksta uzeta iz džumanske hutbe uvaženog šejha Muhammeda Saliha el-Munedžida)

Preveo i prilagodio: Adnan Nišić, prof.