Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (deveti dio)

Tema AkidaČitanje 14 minuta

Pod širkom se misli na iskazivanje, upućivanje i pripisivanje onoga što je svojstveno samo Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu, nekom drugom mimo Njega. Primjer toga je vjerovanje u nekog drugog mimo Allaha, smatranje da postoji neko drugi koji upravlja kosmosom, u čijim je rukama dobro i zlo, sudbina, opskrba, stvaranje i rastvaranje, oživljavanje i usmrćivanje. U to ulazi i smatranje da neko pored Allaha poznaje gajb – nevidljivi svijet, ono što je bilo i što će biti. Širk je smatranje da Allah ima sudruga i da neko drugi zaslužuje da bude obožavan pored Njega ili s Njim: kao da se neko drugi veliča, slavi ili moli za pomoć i otklanjanje nedaća, ili da se traži šefat – posredništvo i zauzimanje, kod Allaha, od nekoga od stvorenja, ili pada na sedždu i ruku'u nekom drugom, ili se zavjetuje i pokorava.


Zahvala Allahu, dželle dželaluhu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve plemenite ashabe.

(Napomena: Tekst poslanice, tj. riječi autora razlikuju se od komentara po boldiranim slovima i zagradama, kao što je u ovom primjeru: [Znaj...]).

Imam Muhammed b. Abdul-Vehhab, rahimehullah, rekao je: [Najvažnije što je Allah naredio je tevhid, a to je obožavanje Allaha, Jedinog, a najvažnije što je zabranio je širk, a to je upućivanje dove nekom drugom uz Njega. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: "Allaha obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!" (Prijevod značenja, En-Nisa', 36)].

Komentar:

Pod tevhidom se misli na iskazivanje jednoće u obožavanju Uzvišenog Allaha, dželle dželaluhu, tj. da se sve vrste i vidovi ibadeta upućuju samo Njemu, Uzvišenom, koji jedini zaslužuje da bude obožavan i veličan od strane Svojih robova. Tevhid je iskreno veličanje Uzvišenog Allaha sa ljubavlju, strahom, žudnjom, istinskim osloncem, nadom i upućivanjem dova samo Njemu, dželle šanuhu. Tevhid je početak vjere i njen kraj, unutrašnjost vjere i njena vanjština i to je prvo i posljednje u što su pozivali svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Uzvišeni Allah, dželle dželaluhu, rekao je: "I doista smo svakoj zajednici poslali poslanika da Allaha obožavate i klonite se taguta!" (Prijevod značenja, En-Nehl, 36.). I rekao je: "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, zato Meni činite ibadet!'" (Prijevod značenja, El-Enbija, 25.) I rekao je: "Reci: 'Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice!' A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: 'Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.' Nego, Allahu jedino ibadet čini i budi od zahvalnih!" (Prijevod značenja Ez-Zumer, 64-66.) Tevhid – monoteizam je značenje šehadeta "la ilahe illallah" – "nema drugog boga osim Allaha", tj. nema drugog božanstva koje istinski zaslužuje da bude obožavano osim Uzvišenog Allaha, dželle šanuhu. Radi ovog tevhida stvorena su stvorenja, poslati poslanici, spuštene knjige. Radi njega su ljudi razdvojeni na vjernike i nevjernike, sretne – koji su stanovnici Dženneta i nesretne – koji su stanovnici Vatre. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, rekao je: "Nisam stvorio ni džinne ni ljude osim da Mi čine ibadet!" (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56.) I rekao je: "O ljudi, obožavajte Gospodara svoga, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni." (Prijevod značenja El-Bekare, 21.) Tevhid je suština vjere islama, kojom je Allah, dželle šanuhu, zadovoljan i mimo koje neće primiti drugu vjeru ni od prvih ni od posljednjih. Islam je iskreno i istinsko obožavanje Uzvišenog Allaha, koji nema sudruga, odazivajući se Njegovim naredbama i kloneći se Njegovih zabrana. Pod to ulaze sve vrste ibadeta (dobročinstva), koje je obaveza iskreno upućivati samo Allahu, dželle šanuhu. Onaj koji nešto od toga usmjeri nekom drugom, mimo Allahu, počinio je širk i izašao iz okvira vjere islama. Allahovo, dželle dželaluhu, pravo kod ljudi je da Mu iskreno ispovijedaju tevhid, a kao nagradu za to On će ih uvesti u Džennet. Prenosi se da je Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, rekao: ''Jahao sam iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na magarcu kojeg su zvali Ufejr, pa mi je on rekao: 'O Muaze! Znaš li koje je Allahovo pravo kod ljudi i koje je pravo ljudi kod Allaha?'Rekao sam: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!' Rekao je: "Zaista je Allahovo pravo kod ljudi da Ga obožavaju i da Mu ne čine širk, a pravo ljudi kod Allaha je da ne kažnjava onoga ko Mu ne čini širk.' Rekao sam: 'O Allahov Poslaniče! Hoću li time obradovati ljude?!' Rekao je: 'Nemoj ih obveseljavati jer će se samo na to osloniti."' Hadis su zabilježili Buhari (2856) i Muslim (143).Radi bitnosti i vrijednosti tevhida Uzvišeni Allah je zabranio i svetim učinio krv, imetak i čast onoga koji ga istinski uspostavi i ostvari. Uzvišeni je zagarantovao onome ko umre na tevhidu ulazak u Džennet i zabranio Vatri da ga prži, što jasno upućuje na veličanstvenu korist tevhida, a u isto vrijeme i strahovitu opasnost od širka. Tarik b. Ešjem el-Ešdže'i, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Ko kaže: 'la ilahe illallah' - 'nema boga osim Allaha' i zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegovo polaganje računa je kod Uzvišenog Allaha."(Muslim, 139) Itban b. Malik, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Uistinu, Allah je zabranio vatri da prži onoga ko kaže 'la ilahe illallah' – 'nema boga osim Allaha', želeći time Allahovo lice." (Buhari, 415, i Muslim, 1528) Pod širkom se misli na iskazivanje, upućivanje i pripisivanje onoga što je svojstveno samo Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu, nekom drugom mimo Njega. Primjer toga je vjerovanje u nekog drugog mimo Allaha, smatranje da postoji neko drugi koji upravlja kosmosom, u čijim je rukama dobro i zlo, sudbina, opskrba, stvaranje i rastvaranje, oživljavanje i usmrćivanje. U to ulazi i smatranje da neko pored Allaha poznaje gajb – nevidljivi svijet, ono što je bilo i što će biti. Širk je smatranje da Allah ima sudruga i da neko drugi zaslužuje da bude obožavan pored Njega ili s Njim: kao da se neko drugi veliča, slavi ili moli za pomoć i otklanjanje nedaća, ili da se traži šefat – posredništvo i zauzimanje, kod Allaha, od nekoga od stvorenja, ili pada na sedždu i ruku'u nekom drugom, ili se zavjetuje i pokorava. Prenosi se od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je jednu rečenicu, a ja sam rekao drugu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko umre, a moli pored Allaha sudruga, ući će u Vatru", a ja sam rekao: "Ko umre, a ne moli pored Allaha sudruga, ući će u Džennet." (Buhari, 4497)Širk je najveći grijeh koji čovjek može počiniti prema svome Gospodaru, dželle šanuhu. Allahova plemenita Knjiga prepuna je ajeta koji ukazuju na to, ali, nažalost, većina današnjih muslimana nemarna je prema tome. Uzvišeni Allah, azze ve dželle, rekao je: "Allah, doista, neće oprostiti da Mu se širk učini, a oprostit će sve mimo toga kome On hoće! A onaj ko drugog Allahu pridružuje, on čini potvoru i grijeh veliki!" (prijevod značenja En-Nisa', 48.); "A onaj ko Allahu širk čini, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći" (prijevod značenja El-Maide, 72.); "Budite što dalje od kumira, poganih, i izbjegavajte što više govor neistiniti. Budite iskreno Allahu odani, i ne činite Mu širk! A onaj ko bude Allahu činio širk – bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio" (prijevod značenja El-Hadždž, 30-31); "Reci: 'Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka u činjenju ibadeta svome Gospodaru ne čini širk!'" (prijevod značenja El-Kehf, 110); "A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići" (prijevod značenja El-Mu'minun, 117);"...i pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio bio bi, uistinu, od nepravednika. Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro pa – niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih; On prašta i milostiv je" (prijevod značenja Junus, 106-107);"A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: 'Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate, ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On doista na Pravi put ukazati'" (prijevod značenja Ez-Zuhruf, 26-27);"Reci: 'Klanjanje moje, i žrtva moja, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika, to mi je naređeno i ja sam prvi musliman'" (prijevod značenja El-En'am, 162-163);"Reci: 'O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi, i nama i vama zajedničke, da se nikome, osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha bogovima ne držimo!' Pa ako oni ne pristanu, vi recite: 'Budite svjedoci da smo mi muslimani'" (prijevod značenja Ali Imran, 64). Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Ko susretne Allaha ne čineći Mu širk, ući će u Džennet, a ko Ga susretne čineći Mu širk, ući će u Vatru." (Muslim, 266)

Temelj svih temelja

Spoznaja tevhida i širka je prva obaveza svakog muslimana i muslimanke, to je osnova svih osnova i temelj svih temelja. Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Muazu, radijallahu anhu, kada ga je slao u Jemen:''Ti ideš sljedbenicima Knjige. Pozovi ih da prime islam i posvjedoče da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano pored Allaha. Ukoliko šehadetom potvrde svoju pripadnost islamu, pouči ih da je Allah, dž.š., obavljanje pet dnevnih namaza učinio obaveznim (farzom). Ako se tome pokore, pouči ih da je Allah, dž.š., učinio obaveznim i davanje zekata iz njihovih imetaka. Ako se odazovu ovoj dužnosti, uzmi od njihovih imetaka zekat i podijeli ga siromašnima, ali vodi računa o tome da ne diraš njihov najdragocjeniji imetak.”

Ukratko, možemo da kažemo da je islam, kao cjelokupna vjera, zasnovan na dva velika temelja i principa:

Prvi temelj:

Čvrsto vjerovanje u Allaha, dželle šanuhu, Jednog i Jedinog Gospodara, ispovijedajući Mu jednoću u svim vidovima dobročinstva i pokornosti, slijedeći u tome Njegovu plemenitu knjigu Kur'an i sunnet – praksu i put Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Islam se zasniva na činjenju ibadeta samo Uzvišenom Allahu, Jedinom, u potpunosti i bez imalo primjesa mnogoboštva. A ibadet je sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Ibadet je sve s čime se robovi približavaju svome Gospodaru, od djela i riječi, javnih i tajnih. Pod to ulazi cjelokupan islam, vjerovanje, dobročinstvo, klanjanje, padanje na ruku'u, sedždu, post, hadždž i dr. Ibadet je dova, strah, nada, pouzdanje, čežnja i strahopoštovanje, veličanje, poniznost i strepnja, pokajanje, traženje pomoći i utočišta, traženje onoga što je u stanju ispuniti samo Allah: nafaka, potomstvo, sreća, uspjeh i dr. Također, klanje – prinošenje žrtve, zavjetovanje i drugi vidovi pokornosti i dobročinstva sa kojima se robovi približavaju Njemu. Ovaj temelj je poznat kao "uspostavljanje tevhida".

Drugi temelj:

Potpuno ostavljanje svih vidova širka – mnogoboštva (idolatrije), suprotstavljanje tome, ljubav i mržnja na tom principu. Ljubav prema onome ko se kloni širka, a pod to ulazi svaki musliman na svijetu pa makar bio i veliki grješnik, druge nacije, porijekla i boje, sve dok je u okvirima islama, a mržnja prema onome koji čini širk, a pod to ulazi svaki nemusliman – nevjernik na svijetu pa makar činio djela dobročinstva, bio iste nacije, porijekla i boje, sve dok ne uđe u okvire islama i postane jedan od muslimana. Ovaj temelj je poznat kao "klonjenje od širka".

Prethodno smo spomenuli da odricanje i mržnja prema širku i njegovim pristalicama za sobom ne povlači činjenje nepravde i neopravdanog nasilja prema nevjernicima i mnogobošcima.

Autor, rahimehullah, rekao je: [Pa kada ti se kaže: "Koja su tri temelja čije je poznavanje dužnost svakom čovjeku?", reci: "Čovjekovo poznavanje svoga Gospodara, vjere i poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem."]

Komentar:

Nastavit će se u idućem broju, inšallahu te'ala...

Još tekstova na temu Akida