(Prijevod značenja El-E'araf, 54)

" />
Menu

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (jedanaesti dio)

Tema AkidaČitanje 10 minuta

Mnogi dokazi iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno i nedvosmisleno ukazuju da je Naš Gospodar, Allah, dželle šanuhu, daleko uzvišen iznad Svojih robova i općenito svih stvorenja. Uzvišeni, nakon što je stvorio sedam nebesa i Zemlju, uzvisio se iznad Arša, koji je Njegov prijesto i najveće stvorenje, iz mudrosti koju je želio, a ne radi potrebe za tim. Allah, dželle dželaluh, bio je i uvijek će biti uzvišen iznad svih Svojih stvorenja, istinski, Svojim bićem, gospodarstvom i veličanjem u srcima vjernika. Na ovo vjerovanje, pored kur'ansko-hadiskih tekstova, upućuje i zdrav razum, ali za one koji ga nisu izopačili raznim filozofskim, novotarskim, zabludama. Allah, dželle šanuhu, rekao je: "Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda se uzvisio iznad Arša; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj naredbi. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (Prijevod značenja El-E'araf, 54)


Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu, Jednom i Jedinom. Salavat i selam neka su na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.

Imam Muhammed b. Abdul-Vehhab, rahimehullah, rekao je: "PRVI TEMELJ – Kada ti se kaže: 'Ko ti je Gospodar?', reci: 'Moj Gospodar je Allah koji me je uzdigao i uzdigao sve svjetove Svojom blagodati. On je moje božanstvo i ja nemam drugog božanstva osim Njega.'

Dokaz za to su riječi Uzvišenog: 'Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.'

(Prijevod značenja El-Fatiha, 1) Sve osim Allaha je svijet, a ja sam dio tog svijeta.

Ako ti se kaže: 'Kako si upoznao svog Gospodara?', reci: 'Po Njegovim znakovima i Njegovim stvorenjima. Od Njegovih znakova su noć i dan, i Sunce i Mjesec, a od Njegovih stvorenja su sedam nebesa i sedam zemalja, i ono što je u njima i između njih.'

Dokaz za to su riječi Uzvišenog: 'A od Njegovih znakova su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako Njega jedinog obožavate'

(prijevod značenja El-Fussilet, 37)."

Komentar:

Nakon što je autor, rahimehullah, kao uvod u ovu plemenitu poslanicu, pojasnio neka od osnovnih i temeljnih pitanja vezanih za islamsko, čisto, vjerovanje, polahko prelazi na srž poslanice i njenu glavnu temetiku, a to je spoznaja TRI OSNOVNA TEMELJA. Naravno, započeo je sa prvim i glavnim temeljom, a to je spoznaja Uzvišenog Allaha.

Zatim, autor dalje kaže: "I riječi Uzvišenog: 'Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se uzvisio na Arš. On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja. Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova' (prijevod značenja El-E'araf, 54)."

Komentar:

Mnogi dokazi iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno i nedvosmisleno ukazuju da je Naš Gospodar, Allah, dželle šanuhu, daleko uzvišen iznad Svojih robova i općenito svih stvorenja. Uzvišeni, nakon što je stvorio sedam nebesa i Zemlju, uzvisio se iznad Arša, koji je Njegov prijesto i najveće stvorenje, iz mudrosti koju je želio, a ne radi potrebe za tim. Allah, dželle dželaluh, bio je i uvijek će biti uzvišen iznad svih Svojih stvorenja, istinski, Svojim bićem, gospodarstvom i veličanjem u srcima vjernika. Na ovo vjerovanje, pored kur'ansko-hadiskih tekstova, upućuje i zdrav razum, ali za one koji ga nisu izopačili raznim filozofskim, novotarskim, zabludama. Allah, dželle šanuhu, rekao je: "Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda se uzvisio iznad Arša; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj naredbi. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!" (Prijevod značenja El-E'araf, 54)

"Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest dana stvorio, a onda se uzvisio nad Aršom."

(Prijevod značenja Junus, 3)

"Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda se iznad Arša uzvisio..."

(Prijevod značenja Er-R'ad, 2)

"Milostivi, nad Aršom se uzvisio."

(Prijevod značenja Taha, 5)

"...koji je za šest dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se iznad Arša uzvisio; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna."

(Prijevod značenja, El-Furkan, 59) "Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?" (Prijevod značenja, Es-Sedžde, 4)

"U šest dana On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda se nad Aršom uzvisio..."

(Prijevod značenja El-Hadid, 4)

"Ako neko želi ponos, pa – u Allaha je sav ponos! K Njemu se dižu lijepe riječi, i dobro djelo On uzdiže i prima."

(Prijevod značenja, Fatir, 10)

"Jeste li sigurni da vas Onaj koji je na nebesima neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?"

(Prijevod značenja, El-Mulk, 16)

"Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, boje se Gospodara svoga koji je iznad njih, i čine ono što im se naredi."

(Prijevod značenja, En-Nahl, 49-50)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je jednom prilikom robinju: "Gdje je Allah?", a ona je odgovorila: "Na nebesima!" Zatim je upitao: "A ko sam ja?" Rekla je: "Allahov Poslanik!" Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče njenom vlasniku: "Oslobodi je od ropstva, jer je ona, doista, prava vjernica." Hadis su zabilježili imam Muslim (1227) i drugi.

Kada je jedan od ljudi optužio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za neravnopravnu raspodjelu imetka, on je na to odgovorio: "Zar u mene nemate povjerenja a ja sam povjerenik Onoga koji je na nebesima?!"Bilježe ga Buhari (4094) i Muslim (2500). Neka je veličanstven i daleko uzvišen naš Gospodar od zabludjelih vjerovanja koja govore da je utjelovljen u Svojim stvorenjima i prisutan bićem na svakom mjestu. "...a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati." (Prijevod značenja En-Nur, 40)

Autor, rahimehullah, dalje kaže: "A Gospodar (Rabb), On je Taj koji se obožava, a to potvrđuju riječi Uzvišenog: 'O ljudi, obožavajte Gospodara svoga, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni; koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite Allahu druge ravnim nakon što ste to spoznali' (Prijevod značenja El-Bekare, 21-22)."

Komentar:

Tj. ne činite Allahu, dželle šanuhu, širk u ibadetu i samo Njega, Jedinog, obožavajate, jer ste svjesni da je On jedini Onaj koji vas je stvorio i koji vas opskrbljuje.

Kaže autor, rahimehullah: "Ibn Kesir, rahimehullah, rekao je: "Stvoritelj svih stvari je jedini Koji je dostojan da se obožava."

Komentar:

Ebul-Fida Ismail b. Omer el-Kureši ed-Dimeški, poznat kao Hafiz Ibn Kesir, je veliki imam i hafiz hadisa i autor mnogobrojnih islamskih kapitalnih djela među kojim je i njegov tefsir "Tefsirul-Kur'anil-azim". Na ahiret je preselio 774. god. po H.

Autor, rahimehullah, kaže: "'A vrste ibadeta koje je Allah, Uzvišeni, naredio su: islam, iman i ihsan. Zatim dova, strah, nada, pouzdanje, čežnja i strahopoštovanje, poniznost i strepnja (bojanje), pokajanje, traženje pomoći i utočišta, molba (zov za pomoć), klanje (prinošenje žrtve), zavjetovanje i drugo od ibadeta koje je naredio Allah Uzvišeni, sve pripada Allahu, Uzvišenom. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: 'Mesdžidi (džamije) su Allaha radi i ne molite se uz Allaha nikome!' (Prijevod značenja El-Džinn, 18)."

Komentar:

Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Ibadet je sveobuhvatni naziv za sve ono što Allah, Uzvišeni, voli i sa čime je zadovoljan, od riječi i djela, javnih i tajnih. Kao namaz, zekat, post, hadždž, istinit govor, izvršavanje emaneta, dobročinstvo roditeljima, spajanje rodbinskih veza, držanje do dogovora, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, borba protiv nevjernika i licemjera, doboročinstvo prema komšiji, siročetu, putniku prolazniku, robovima, životinjama, upućivanje dove, zikr, učenje Kur'ana i sl. Također, ibadet je i ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, strah od Allaha i pokoravanje Njemu, iskreno ispovijedanje vjere Allahu uz strpljivost na Njegovim propisima, zahvalu na blagodatima i zadovoljstvo sa odredbom. Ibadet je i čvrst oslonac na Njega, nada u Njegovu milost, strah od kazne i sl." (Medžmu'ul-fetava, 10/149-150)

Autor, rahimehullah, naknadno će u drugom temelju pojasniti značenje islama, imana i ihsana. Također, za svaku vrstu ibadeta, koju je spomenuo, zasebno će spomenuti dokaz iz Kur'ana ili sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Zatim je autor, rahimehullah, rekao: "Pa ko uputi nešto od ovih ibadeta, nekom drugom mimo Allahu, Uzvišenom, on je mušrik (mnogobožac) i kafir (nevjernik)."

Nastavit će se u sljedećem broju, inšallahu te'ala.