Komentar poslanice "tri osnovna temelja" (osmi dio)

Tema AkidaČitanje 13 minuta
Sve što je Uzvišeni Allah, dželle dželaluhu, stvorio, veliča Ga i slavi, osim nepokornika među ljudima i džinnima. Uzvišeni kaže: "Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a i mnogi kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi." (Prijevod značenja El-Hadždž, 18) Na drugom mjestu poručuje ljudima: "Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga što oni govore! Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta." (Prijevod značenja El-Isra, 44)

Zahvala pripada Allahu, dželle dželaluhu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve plemenite ashabe.

(Napomena: Tekst poslanice, tj. riječi autora razlikuju se od komentara po debelim slovima i zagradama, kao što je u ovom primjeru: [Znaj...]).

Imam Muhammed ibn Abdul-Vehhab, rahimehullah, kaže: [Znaj, Allah te uputio da Mu se pokoravaš, da je "el-hanifijjet" - vjera Ibrahima, alejhis-selam, da činiš ibadet samo Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru.]

Komentar:

Znaj, tj. razumi, shvati i detaljno razmotri ono što će biti spomenuto, Uzvišeni Allah te, iz Svoje milosti i blagodati, uputio na najveličanstveniju i najbitniju stvar, a to je da Mu se pokoravaš, da je značenje "el-hanifijjeta", koji je vjera Allahovog miljenika i poslanika Ibrahima, alejhis-selam, iskreno činjenje ibadeta samo Allahu, Jednom i Jedinom, koji nema sudruga. "El-hanifijjet" je potpuno napuštanje širka i svega što vodi ka njemu i okretanje srcem, riječima i djelima ka Uzvišenom Allahu, ispovijedajući Mu tevhid, koji je vjera svih Allahovih poslanika, vjerovjesnika i odabranih robova. Uzvišeni Allah je rekao: "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu činite ibadet i klonite se taguta!" (Prijevod značenja En-Nehl, 36) I rekao je: "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, zato Meni činite ibadet!" (Prijevod značenja El-Enbija, 25) Iz tog razloga je Allahov miljenik i odabrani poslanik Ibrahim, alejhis-selam, iznad sedam nebesa prozvan "imamom (predvodnikom) pravovjernih", kada se odrekao svoga oca i naroda i širka koji su činili, i u potpunosti se okrenuo Uzvišenom Allahu ispovijedajući Mu čisti tevhid, kao što je Uzvišeni rekao: "Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: 'Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!'" (Prijevod značenja El-Mumtehane, 4) Kao nagradu, Allah, dželle šanuhu, uzima ga za Svoga miljenika i najdražeg od svih robova do pojave Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: "Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? – A Ibrahima je Allah uzeo za miljenika." (Prijevod značenja En-Nisa', 125) Nakon Ibrahima, alejhis-selam, Uzvišeni Allah naređuje svim poslanicima pa i najodabranijem od njih, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da se ugledaju na njega i da idu njegovim putem, pa kaže: "Doista je Ibrahim bio sam ummet, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim, i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim. On je njega izabrao i na pravi put izveo, i Mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovom svijetu, a na onom svijetu će doista biti među onima dobrima. Poslije smo tebi objavili: 'Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim!'" (Prijevod značenja En-Nahl, 120-123) Svi poslanici i vjerovjesnici, nakon Ibrahima, alejhis-selam, bili su iz njegovog potomstva pa je zato nazvan i ocem vjerovjesnika. Uzvišeni je rekao: "On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri oca vašeg Ibrahima." (Prijevod značenja El-Hadždž, 78) Onaj ko ne slijedi Ibrahimov put, svrstao se među one koji su propali. Uzvišeni kaže: "Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji je kratke pameti. A Mi smo njega na ovom svijetu odabrali, i na onom će biti među dobrima. Kada mu je Gospodar njogov rekao: 'Budi poslušan!' – on je odgovorio: 'Ja sam poslušan Gospodaru svjetova!' I Ibrahim ostavi u emanet sinovima svojim, a i Jakub: 'Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!'" (Prijevod značenja El-Bekare, 130-132) Prava vjera, s kojom je Allah, dželle šanuhu, zadovoljan, je da iskreno i u potpunosti obožavaš Allaha, onako kako to On želi, i da svaki vid pokornosti usmjeriš samo Njemu, Jedinom, uz potpuno napuštanje i klonjenje svih vidova širka. Uzvišeni, naređujući Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Reci: 'Meni se naređuje da obožavam Allaha iskreno Mu ispovijedajući vjeru i naređuje mi se da budem prvi musliman.'" (Prijevod značenja Ez-Zumer, 11-12) I kaže: "A naređeno im je da samo Allahu čine ibadet, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera." (Prijevod značenja El-Bejjine, 5)I kaže, dželle dželaluhu: "Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato obožavaj samo Allaha iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu!" (Prijevod značenja Ez-Zumer, 2-3)

"

Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi ibadetčine

Autor, rahimehullah, kaže: [To je Uzvišeni Allah naredio svim ljudima i radi toga ih stvorio, kao što kaže: "Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi ibadetčine"(Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56), tj. da Mi ispovijedaju tevhid].

Komentar:

Iskreno činjenje ibadeta samo Allahu, dželle šanuhu – što je prava vjera koju je slijedio Ibrahim, alejhis-selam, i koju smo obavezni i mi slijediti – Allah, dželle dželaluhu, naredio je, putem Svojih poslanika, svim ljudima, muškarcima i ženama, od Adema, alejhis-selam, pa sve do Sudnjega dana. Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Ibadet je sveopći naziv za sve ono što Uzvišeni Allah voli i sa čime je zadovoljan, od riječi i djela, javnih i tajnih, kao: namaz, zekat, post, hadždž, istinit govor, izvršavanje emaneta, dobročinstvo roditeljima, spajanje rodbinskih veza, ispunjavanje dogovora, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, džihad protiv nevjernika i licemjera, dobročinstvo prema komšiji, siročetu, putniku prolazniku, robovima, životinjama, upućivanje dove, zikr, učenje Kur'ana i sl. Također i ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, strah od Allaha i pokoravanje Njemu, iskreno ispovijedanje vjere Allahu, uz strpljivost u izvršavanju Njegovih propisa, zahvalu na blagodatima i zadovoljstvo sa odredbom, čvrst oslonac na Njega, nada u Njegovu milost, strah od kazne i sl." (Pogledati: "Medžmu'ul-fetava", 10/149-150) Dakle, sve to je ujedno i jedini razlog zbog kojeg je Uzvišeni stvorio ljude, odnosno nije ih stvorio zato što su ljudi potrebni Njemu, kao što je, dželle dželaluhu, rekao: "O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teško" (Prijevod značenja Fatir, 15-17); niti ih je stvorio iz razonode i zabave, kao što, dželle šanuhu, kaže: "Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo. Da smo htjeli da se zabavljamo, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo." (Prijevod značenja El-Enbija, 16-17) Također, nije ih stvorio bez ikakve svrhe i uzalud kako bi se naslađivali i provodili, kao što, azze ve dželle, poručuje: "Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u Vatri!" (Prijevod značenja Sad, 27)Uzvišeni Allah rekao je: "Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti?" (Prijevod značenja El-Kijame, 36) Prenosi se od imama Mudžahida i Šafije, rahimehumallah, da su ovaj ajet protumačili riječima: "Tj. da će biti ostavljen bez naredbi i zabrana." (Pogledati: "Tefsirul-Kur'anil-azim", 7/441, od Ibn Kesira, rahimehullah) Naprotiv, Uzvišeni Allah stvorio je sve ljude i džinne samo iz jednog i jedinog uzvišenog cilja, a to je da jedino Njega obožavaju i da se samo Njemu pokoravaju. Uzvišeni je rekao: "Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi ibadetčine" (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56),tj. da samo Mene obožavaju, da Mi se pokoravaju u onome što im naređujem, da se klone onoga što im zabranjujem i da slijede Moje poslanike. Zatim je rekao: "Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane. Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!"(Prijevod značenja Ez-Zarijat, 57-58) Ne samo to, nego je Uzvišeni Allah sve što je stvorio potčinio čovjeku kako bi se time potpomogao u činjenju ibadeta. Uzvišeni je rekao: "On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio." (Prijevod značenja El-Bekare, 29) Šejh Sulejman b. Abdullah, rahimehullah, rekao je: "Uzvišeni Allah obavijestio nas je da nije stvorio čovjeka i džinna ni zbog čega drugog osim da Mu čine ibadet. To je mudrost u njihovom stvaranju. Od njih ne traži ono što traže velikani od svojih robova, da im pomognu u prikupljanju opskrbe i hrane. Naprotiv, On je Taj koji obilato opskrbljuje i koji je Svemoćni, koji druge hrani, a Njemu hrana nije potrebna. Uzvišeni kaže: "Reci: 'Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!'"(Prijevod značenja El-En'am, 14) Obožavanje Allaha ogleda se u pokornosti Njemu, izvršavanjem naredbi i ostavljanjem zabrana. To je upravo stvarnost i srž vjere islama, zato što je islam potpuna predanost Allahu, dželle šanuhu, koja sadrži neograničenu pokornost sa apsolutnom poniznošću i skrušenošću." (Pogledati: "Tejsirul-Azizil-Hamid", str. 54) Uzvišeni Allah, obraćajući se svim ljudima i pojašnjavajući razlog njihovog stvaranja, kaže: "O ljudi, obožavajte Gospodara svoga, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste Ga se bojali; koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!" (Prijevod značenja El-Bekare, 21-22) Značenje Njegovih riječi: "...da biste Ga se bojali" upravo je značenje ibadeta – obožavanja koje smo prethodno spomenuli, zato što će onaj koji se boji Allaha raditi ono što mu On naređuje i kloniti se onoga što mu On zabranjuje. Abdullah ibn Abbas, radijallahu anuhma, rekao je: "Svako mjesto u Kur'anu gdje Allah naređuje da se obožava, pod tim se misli da Mu se ispovijeda tevhid." (Pogledati: "Hašijetu-Selasetil-usul", str. 22-23, od šejha Abdurrahmana b. Muhammeda el-Kasima, rahimehullah) Sve što je Uzvišeni Allah, dželle dželaluhu, stvorio, veliča Ga i slavi, osim nepokornika među ljudima i džinnima. Uzvišeni kaže: "Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a i mnogi kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi." (Prijevod značenja El-Hadždž, 18) Na drugom mjestu poručuje ljudima: "Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga što oni govore! Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. – On je doista blag i mnogo prašta." (Prijevod značenja El-Isra, 44) Nema potpune sreće i uspjeha za čovjeka na dunjaluku niti na ahiretu osim u iskrenoj pokornosti Uzvišenom Allahu, koji Ga je stvorio i dobro zna šta je za njega najkorisnije i ka čemu teži njegova duša. Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "Za srce čovjeka nema korisnije stvari od tevhida i ihlasa (iskrenosti), niti za njegovo srce ima štetnije stvari od širka" (Pogledati: "Medžmu'ul-fetava" 10/7523 i "Tejsirul-vusul" str. 46)

Autor, rahimehullah, kaže: [Najvažnije što je Allah naredio jeste tevhid, a to je obožavanje Allaha Jedinog, a najvažnije što je zabranio je širk, a to je činjenje dove nekom drugom uz Njega. Dokaz su riječi Uzvišenog: "Allaha obožavajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!" (Prijevod značenja En-Nisa', 36)].

Komentar:

Nastavit će se u idućem broju, inšallahu te'ala...
Tekst Komentar poslanice "tri osnovna temelja" (osmi dio) je objavljen u broju 41, 18. mart 2011. Permalink

Još tekstova na temu Akida