Nacionalizam, ta opaka bolest

Tema AkidaČitanje 4 minute
Nacionalizam je bez sumnje jedna grozna bolest, koja se nažalost uvukla u mnoga muslimanska srca. To je bolest koja okreće muslimane jedne protiv drugih i koja cijepa ovaj ummet. Ta opaka bolest nagoni muslimane da se bore za svoju državu protiv druge muslimanske braće, pa čak iako su ta braća bolji vjernici. Nacionalizam je čest uzrok da muslimani potežu oružje protiv svoje braće, samo zato što oni govore drugi jezik ili žive preko crte (granice). Da bih vam bolje predočio da je nacionalizam bolest koja je u totalnoj suprotnosti poruci Islama, navest ću vam nekoliko ajeta i hadisa u nadi da će to očistiti muslimanska srca i probuditi njihovu svijest. Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da ovaj moj mali doprinos učini dokazom za mene a ne protiv mene.

Činjenica da na zemaljskoj kugli žive različita plemena, narodi, rase i da se govore različiti jezici znak je Našeg Stvoritelja i upućuje na savršenstvo i bogatstvo Božijeg stvaranja. Uzvišeni kaže: "O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da bi ste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa." (Prijevod značenja Al-Hudžurat, 13.)

Iz ovog proizilazi da kod Njega, subhanehu ve te'ala, nije najpriznatiji jedan Arap ili Evropljanin, nego je kod Allaha, subhanehu ve te'ala, najpriznatiji onaj njegov rob sa najvećom bogobojaznošću (taqvom), bio to jedan crni rob, eskim, plavi Nijemac ili pak Berber. Da bih ovo jasnije prikazao ukazujem na hadis kojeg prenosi imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, a u kome Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: "Zaista, nema superiornosti Arapa iznad drugih i obrnuto, bjelca iznad crnca ili obrnuto, izuzev zbog bogobojaznosti." U jednom drugom hadisu, kojeg prenose Ebu Davud i Tirmizi a kojeg je Ibn Tejmije ocjenio kao hasen, se kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Allah je od vas uklonio ponos i aroganciju koju ste imali u džahilijetu, a isto tako je uklonio i vaše hvalisanje o vašim precima. O vjernici sa bogobojaznošću i nesretni griješnici! Vi ste djeca Ademova a Adem je stvoren od zemlje. Neka ljudi prestanu sa hvalisanjem o umrlim precima koji će gorivo za vatru biti ili koji će kod Allaha biti manje važni nego buba koja svojim nosem baleguskuplja." Jednog dana su se Muhadžiri i Ensarije počeli da svađaju pri čemu su se strasti uzdigle do te mjere da je jedan Muhadžir povikao:"O Muhadžiri", a jedan Ensarija je uzviknuo: "O Ensarije". Tada je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Jel to poziv Džahilijeta gdje vi to pozivate?!" (Buharija). Suprotno podjeli prema plemenu, rasi ili nacionalitetu Islam nas upućuje na čvrsto vezivanje safova, bratstvo ne gledajući na boju i porijeklo. To se vidi i iz hadisa kojeg prenose Buharija i Muslim (muttefekun alejhi) u kome se kaže da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Vjernici su kao jedna čvrsta građevina, svaki dio građevine podupire drugi dio". Onda je Poslanik, sallallhu 'alejhi ve sellem, ispreplitao svoje prste da to slikovno prikaže". U drugom hadisu- koji je, takokođer, muttefkun alejhi-se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi je kao primjer jednog organizma, ako jedan dio tijela krvari, onda pati čitavo tijelo."

Draga braćo i poštovane sestre ovo je nekoliko primjera iz naše vjere koja zabranjuje nacionalizam i rasizam. Postoji jedan hadis kojeg često spominju oni koji dovoljno ne poznaju din-Islam. U ovom hadisu, koji podstiče na nacionalizam i podijeljenost, se kaže da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ljubav prema domovini je dio imana." Ovaj hadis je izmišljen prema mišljenju uleme koja se drži Sunneta Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Ovaj hadis je u suprotnosti sa islamskim duhom i ciljevima. Žalosno je da se neki muslimani danas povode za ovakvim stvarima i ljubav imaju za državu u kojoj se ne sprovodi Šerijat, ali su spremni iz ljubavi za tu državu da proliju krv brata muslimana.

Molimo Allaha, subhanehu ve te'ala, da nam dâ više znanja i da nas izliječi od ove opake bolesti. Amin.

Tekst Nacionalizam, ta opaka bolest je objavljen u broju 2, 01. juli 2004. Permalink

Još tekstova na temu Akida