Menu

Uspostavljanje reda na Zemlji (drugi dio)

Tema AkidaČitanje 16 minuta

Uspostavljanje reda na Zemlji jedan je od prioriteta među ljudima, jer je Uzvišeni Gospodar pozvao na održavanje reda u svakom pogledu. Zbog ljudskih grijeha, kršenja Allahovih propisa i prelaska Njegovih granica, pojavio se nered koji ima za posljedice patnju i stradanja. Rekao je Uzvišeni Allah: “Nered se pojavio na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi rade, da bi im On dao da iskuse kaznu za nešto od onoga što urade, ne bi li se povratili.” (Er-Rum, 41)

Činjenje nereda na Zemlji strogo je zabranjeno, jer šteti ljudima i uništava blagodati koje posjeduju. Uzvišeni Allah kaže: “I ne pravite nered na Zemlji, kada je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova, doista, blizu onih koji dobra djela čine.” (El-A‘raf, 56)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se bude u pokornosti Uzvišenom Gospodaru i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ni jedno dobro nije ostavljeno a da nam na njega nije ukazano, niti je ijedno zlo ostavljeno a da na njega nismo upozoreni i od njega odvraćeni. Oni koji su zahvalni na blagodatima svoga Gospodara, pokorni su Mu, a nezahvalni su obijesni, neposlušni i prkosni. Prvi koji bi trebali biti ispravni jesu vlastodršci i utjecajni među narodom, jer se ljudi na njih ugledaju. Kada budu ugledni nosioci razvrata, onda se bojati da Allahova kazna ne obuhvati sve. Rekao je Uzvišeni Allah, govoreći o Svom zakonu među ljudima: “Kad hoćemo da neko naselje uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli naredimo pokornost, a oni se razvratu odaju i tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. I koliko smo samo naroda poslije Nūha uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj dobro zna i vidi grijehe robova Svojih.” (El-Isra, 16–17)


● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da dobro preovladava i da bude više onih koji su dobri nego onih koji su loši. Samim tim, mnoštvom dobra i dobrih nužno je da se uspostavi red i da se suzbije nered. Ali, kada zlo prevlada, onda to nagovještava propast i stradanje. Zejneb bint Džahš, radijallahu anha, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao kod nje usplahiren i rekao: “Nema drugog boga osim Allaha, teško se Arapima od zla koje se približilo. Danas se od brane Jedžudža i Medžudža otvorilo koliko ovo”, pa je sastavio palac i kažiprst napravivši krug. Zejneb bint Džahš reče: “O Allahov Poslaniče, zar ćemo stradati, a među nama ima dobrih?”, a on joj odgovori: “Da, kada se namnoži zlo.” (Muttefekun alejh)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da materijalna dobra budu potčinjena čovjeku i da mu služe kao sredstvo za pomaganje drugima, a nikako da se njima zlostavljaju narodi, bude obijesno i nered na Zemlji da se čini. Koliko god materijalna kultura nekog naroda bude na visokom nivou, a ne bude je pratilo moralno i izvorno duhovno uzdizanje i rad na uspostavljanju reda, vidjet ćemo da su te civilizacije osuđene na propast prije ili poslije, kao što se desilo sa onim drevnim koje su bile i nestale. Rekao je Uzvišeni Allah: “Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, s Iremom, posjednicima stubova, kojima slični nisu stvoreni, i Semūd, koji su stijene u dolini klesali, i faraonom, posjednikom piramida, koji su na zemlji obijesni bili, i nered na njoj umnožili, pa je Gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, a Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.” (El-Fedžr, 6–14)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da njeni stanovnici budu odgovorni za svoje postupke, kako javne tako i tajne, da se odnose jedni prema drugima kao što vole da se prema njima drugi ophode, da izvršavaju dužnosti, da im budu osigurana prava i da jedni druge ne zakidaju. Nered na Zemlji ogleda se u tome da svako gleda samo na sebe ne mareći za druge, da drugima ne daju ono što im pripada dok svoja prava traže i uzimaju u punoj mjeri. Ovaj princip zasnovan je na vjerovanju u proživljenje poslije smrti i samim tim pripremanju za polaganje računa na Sudnjem danu kada će ljudi odgovarati za ono što su radili na ovom svijetu. Rekao je Uzvišeni Allah: Teško onima koji zakidaju koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju. Zar ne misle takvi da će oživljeni biti na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi Gospodaru svjetova dići?!” (El-Mutaffifun, 1–6)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se suprotstavljene i sukobljene strane među vjernicima izmire na osnovu pravde i poštenja, a nered je da se raspiruje mržnja, netrpeljivost i sukobi i da se bude pristrasno. U vremenu smutnji i nereda mnogima bude suženo zdravo rezonovanje, pa ne vide dalje od onoga što misle da je uredu. Tu je velika uloga ummeta, posebno učenih i utjecajnih među njima. Upućivanje savjeta i dobronamjernih kritika od velikog je značaja za popravljanje stanja i uvijek mora biti onih koji ukazuju na dobro i naređuju ga i odvraćaju od zla i sprečavaju ga. Sehl b. Sa’d kazuje da je među plemenom Benu Amr b. Avf došlo do nesuglasica, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hajdemo da ih izmirimo!” (Ebu Ja’la, Musned, sahih). Rekao je Uzvišeni Allah: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih” (El- Hudžurat, 9); “Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam milost bila darovana” (El-Hudžurat, 10); “Bojte se Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste iskreni vjernici” (El-Enfal, 1).

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se odvraća od zla i da se ono sprečava, a nered je da se zlo ostavi ili još gore podržava, pa se proširi. Rekao je Uzvišeni Allah: “I čuvajte se iskušenja koja neće pogoditi samo one među vama koji su činili zulum, i znajte da Allah strašno kažnjava” (El-Enfal, 25). Džerir, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Koji god čovjek živi među nekim narodom u kojem se čine grijesi, a oni su u stanju da ih promijene, pa ih ne promijene, Allah će ih dohvatiti Svojom kaznom prije nego što umru.” (Ebu Davud, hasen prema ocjeni šejha Albanija)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se sprečava zlo, suzbija i odbija nered i i da se njegovi nosioci onemoguće u njegovom širenju. Svakom zlu i neredu mora se stati na put i ukraj i onemogućiti ga da djeluje, jer ono ima svoje štetne posljedice po širu zajednicu. Rekao je Uzvišeni Allah: “A da Allah ljude ne suzbija jedne drugima, na Zemlji bi doista nered nastao! Ali Allah je darežljiv svim svjetovima” (El-Bekara, 251). Kada bi se pustilo da radi ko šta želi i kako misli, po svojim lošim prohtjevima i nagonima, proširilo bi se idolopoklonstvo i nered bi nastupio na Zemlji do te mjere da bi stradale i bogomolje. Rekao je Uzvišeni Allah: “A da Allah ne suzbije neke ljude drugima, do temelja bi bile porušene monaške ćelije, i crkve, i sinagoge, a i džamije, u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji Njega pomažu – Allah je, zaista, Moćni i Silni” (El-Hadždž, 40). Uzvišenom Allahu nije potrebna ničija pomoć, već se od nas traži i očekuje da pomognemo Njegovu vjeru.

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se uspostavlja namaz kao veliko pravo našeg Stvoritelja i udjeljuje zekat potrebnima kojima i pripada i da se naređuje dobro i odvraća od zla, što je garant ispravnosti i opstanka društva u cijelosti. Takvi će biti potpomognuti i takvi će uspjeti. Rekao je Uzvišeni Allah: “I oni koji će, ako im damo vlast na Zemlji, namaz uspostavljati i zekat udjeljivati i koji će naređivati dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – a Allahu se, na kraju, sve vraća.” (El-Hadždž, 41)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se ibadet čini jedino Uzvišenom Gospodaru, da se tome poziva i na to podstiče. Nered je da se obožava neko drugi mimo Uzvišenog Stvoritelja, da se ljudi pozivaju u robovanje nekom drugom, a ne svome istinskom Gospodaru, da sebi traže, priznaju i prihvataju drugog gospodara mimo Uzvišenog Stvoritelja, koji je rekao: “Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno nasljednicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu s kojom je zadovoljan da bude njihova, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti: ‘Oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su baš Allahu neposlušni.’” (En-Nur, 55)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se ljudi pokoravaju svome istinskom Gospodaru slušajući Njegove naredbe i kloneći se zabrana. Nered je da lažno vjeruju da su oni sami svoji gospodari i da upravljaju sobom kako im je volja i da budu robovi svojih strasti. Rekao je Uzvišeni Allah: “Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onome kome je Allah, a on svjestan bio, dao da je u zabludi, i sluh njegov, i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će ga, ako neće Allah, na Pravi put uputiti? Zašto se ne prisjetite?” (El-Džasijeh, 23)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da vladaju uzvišeni principi, da cilj bude zadovoljstvo Uzvišenog Gospodara, rad na uspostavljanju reda i sprečavanju nereda sredstvo do uspjeha. Nered je da ljudima ovaj svijet bude cilj i granica njihovog znanja, a ko takav bude, daleko je zalutao. Rekao je Uzvišeni Allah: “Pa, ti se okani onoga ko se od Opomene Naše okrenuo i koji samo život dunjalučki želi. To je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj najbolje zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On najbolje zna one koji su na Pravom putu. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji, da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro.” (En-Nedžm, 29–31)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se međusobno potpomaganje u svemu što je dobro, pozitivno i potrebno od korisnih stvari, kao i pomaganje u izbjegavanju nereda i loših djela. Na taj način podržava se dobro, pomaže se potrebnima i čini se dobročinstvo onima koji ga zaslužuju, a suzbija se zlo, udaljava od nevaljalština i usteže od grijeha i prijestupa. Nered na Zemlji je da se ljudi potpomažu u kršenju propisa svoga Gospodara kao i prelasku granica koje su im propisane. To obuhvata svaki vid griješenja i prijestupa i ima za posljedicu nesigurnost, širenje nevaljalština i ogromne štete. Rekao je Uzvišeni Allah: “Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne potpomažite se u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha; Allah, doista, strašno kažnjava.(El-Maida, 2)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se širenje istine među njenim stanovnicima, iskrenost i poštenje, što rezultira povjerenjem, zadovoljstvom i pravdom. Nered na Zemlji je da se šire laži svake vrste, a posebno one najveće, a to je da se govore neistine o našem Uzvišenom Gospodaru, Njegovim poslanicima, knjigama, melekima i drugim temeljnim istinama. Pojavom i širenjem laži gubi se povjerenje među ljudima, podstrekava se zloba, pakost i osvetoljubivost. Rekao je Uzvišeni Allah: “Laži izmišljaju samo oni koji u Allahove ajete ne vjeruju i to su baš lažljivci” (En-Nahl, 105). Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka Džennetu. Čovjek neprestano govori istinu sve dok ne postane siddik – istinoljubivi. Laž vodi ka griješenju, a griješenje vodi u Vatru. Čovjek neprestano govori neistinu sve dok kod Allaha ne bude upisan kao kezzab – lažac.” (Muttefekun alejhi)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da svako odgovara lično sobom za svoja djela, da se svakom pripisuje ono što je zaradio, i da se svakome prizna njegov trud i rad. Nered na Zemlji je da se jedni kažnjavaju zbog grijeha drugih, da oni koji nisu krivi odgovaraju za krivice drugih, da se pripisuje nevinima ono što nisu uradili i da se uskraćuje naknada i nagrada onima koji je zaslužuju. Kaže Uzvišeni Allah: “Zar takav nije obaviješten o onom što se nalazi u listovima Mūsāovim i Ibrāhīmovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao: da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno vidjeti, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti, i da će se Gospodaru tvome ponovno vratiti” (En-Nedžm, 36–42). I na Sudnjem danu niko neće ponijeti niti preuzeti tuđi teret, već će lično odgovarati za ono što je činio. Rekao je Uzvišeni Allah: “I nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi; ako grijesima pretovareni pozove da mu oni budu poneseni, niko mu ih neće ponijeti, pa ni bližnji. A tvoje upozorenje opomenut će samo one koji se Gospodara svoga boje, i kada ih niko ne vidi, i koji uspostavljaju namaz – onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro – a Allahu se sve vraća!” (Fatir, 18)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se niko ne obavezuje osim onim što je u stanju izvršiti i da svako prema svojim mogućnostima bude zadužen. Nered je da se ljudi opterete onim što prelazi njihove mogućnosti i na taj način postanu slabi i iscrpljeni, a samim tim ovisni o drugima i pod njihovim utjecajem, radilo se o fizičkom, psihičkom, materijalnom ili bilo kojem drugom pogledu. Rekao je Uzvišeni Allah: “Allah nijednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene; njoj u korist je dobro koje je stekla, a na njenu štetu je zlo koje je uradila” (El-Bekara, 286); “Neka imućan prema bogatstvu svome snosi trošak, a onaj koji je u oskudici, neka izdvaja prema tome koliko mu je Allah dao. Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe, olakšanje dati” (Et-Talak, 7).

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se istina i pravda ne povode za strastima pojedinaca ili grupa koje rade po svome nahođenju, a nered je da se prohtjevi pravdaju željom za uspostavljanjem pravde, istine i prava. Kaže Uzvišeni Allah: “Zar govore: ‘Lud je!’ Međutim, on im Istinu donosi, ali većina njih prezire Istinu. Da se Allah za hirovima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Opomenu, ali se oni od Opomene svoje okreću.” (El-Mu’minun, 70–71)

Da nas Uzvišeni Allah učini od onih koji uspostavljaju i održavaju red na Zemlji, a odvraćaju i sprečavaju činjenje nereda! Amin!