Menu

Uspostavljanje reda na Zemlji

Tema AkidaČitanje 16 minuta

Uspostavljanje reda na Zemlji jedan je od prioriteta među ljudima, jer je Uzvišeni Gospodar pozvao na održavanje reda u svakom pogledu. Zbog ljudskih grijeha, kršenja Allahovih propisa i prelaska Njegovih granica, pojavio se nered koji ima za posljedice patnju i stradanja. Rekao je Uzvišeni Allah: “Nered se pojavio na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi rade, da bi im On dao da iskuse kaznu za nešto od onoga što urade, ne bi li se povratili.” (Er-Rum, 41)

Uzvišeni Stvoritelj sve je u kosmosu u red doveo, uspostavio je savršene zakone kojima je potčinio Svoja stvorenja i po kojima oni opstoje: “Slavi i uzvisuj ime Gospodara svoga Svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji određuje, pa upućuje.” (El-A‘la, 1–3)

Sunce i Mjesec i planete i zvijezde i galaksije, sve se pokorava zakonima Uzvišenog i na osnovu toga opstoji. Savršeni red u kosmosu ukazuje na Mudrog Stvoritelja, koji je svemoćan i koji zaslužuje da se obožava. Činjenje nereda na Zemlji strogo je zabranjeno, jer šteti ljudima i uništava blagodati koje posjeduju. Uzvišeni Allah kaže: “I ne pravite nered na Zemlji, kada je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova, doista, blizu onih koji dobra djela čine.” (El-A‘raf, 56)

Allahovi poslanici tokom historije čovječanstva pozivali su na uspostavljanje reda i upozoravali na nered koji se svima vraća sa štetnim posljedicama. Salih, alejhis-selam, govorio je drevnom narodu Semudu: “...i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju, koji na Zemlji nered, a ne red, uspostavljaju.” (Eš-Šuara, 151–152)

Šuajb, alejhis-selam, upozoravao je stanovnike Medjena na nered, zabranjivao im zakidanje u trgovini, razbojništvo i otimanje tuđeg imetka kao i odvraćanje ljudi od vjerovanja, rekavši: “...zato punite mjeru i vagu, i ljude ni u čemu ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad je već na njoj red uspostavljen. To je bolje za vas, ako ste vjernici. I ne postavljajte zasjede na putu, prijeteći i od Allahovog puta odvraćajući one koji u Njega vjeruju, želeći da on kriv bude. I sjetite se da vas je bilo malo i da vas je On umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili.” (El-A‘raf, 85–86)

Musa, alejhis-selam, oporučio je svome bratu Harunu, koji je zajedno sa njim poslat Benu Israilu: “A Musa je bio rekao bratu svome Harunu: ‘Zamijeni me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi puteve smutljivaca!’” (El-A‘raf, 142)

Lut, alejhis-selam, pozivao je svoj narod da vjeruju u Allaha i da njeguju čednost i moralne vrline, a odvraćao ih od nemorala, za koji je rekao da predstavlja vid nereda na Zemlji, rekavši: “‘Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko od svih svjetova nije činio: s muškarcima se sastajete, po drumovima presrećete i na sastajalištima svojim ono što je odvratno činite.’ A odgovor naroda njegova bijaše samo to što rekoše: ‘Učini da nas Allahova kazna stigne ako si od onih koji istinu govore!’ ‘Gospodaru moj’, reče on, ‘pomozi mi protiv naroda koji nered čini!’” (El-Ankebut, 28–30)

Na nered je upozoren i Karun, bogataš iz Musaovog naroda, koji se okrenuo protiv njih i stao u službu tiranina faraona. Karunu je rečeno: “...i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš Dom ahiretski, a ne zaboravi ni svoj udio na dunjaluku i čini dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i nastoj da ne činiš nered po Zemlji, zaista Allah ne voli one koji nered čine.” (El-Kasas, 77)

Nebesa i Zemlja uspostavljeni su na redu i pravdi, a nered i nepravda predstavljaju propast i nesreću. Svakome je dužnost dati njegovo pravo: Gospodaru da se obožava i po Njegovim uputama vlada, roditeljima da se poštuju i da im se bude poslušno, rodbinske veze da se održavaju, vladaru da se iskreno savjeti upućuju i da se pomaže u svakom dobru i odvraća od zla, djecu odgajati, radnicima zarađeno na vrijeme isplatiti, siromašnima i potrebnima od imućnih izdvajati, sposobne postavljati na mjesta gdje su najkorisniji, zlo suzbijati i sprečavati, a dobro podržavati i pomagati.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, učio: “O Allahu, učini mi ispravnom moju vjeru u kojoj je moj spas, i učini mi ispravnim moj dunjaluk u kojem je moj život, i učini mi ispravnim moj ahiret u kojem je moj povratak, i učini mi život dodatkom u svakom dobru, a učini smrt mojim odmorom od svakog zla.” (Muslim)

Stvoritelj ima pravo da Ga Njegova stvorenja obožavaju i da Mu budu pokorna i zahvalna, i da Mu nikoga ravnim ne smatraju, kao što je rekao Uzvišeni: “O ljudi, ibadet činite Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni, koji vam je Zemlju posteljom, a nebo zdanjem učinio; spušta s neba vodu i s njom izvodi plodove, opskrbu vašu. Zato ne pripisujte Allahu suparnike, a vi ste svjesni.” (El-Bekara, 21–22)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se svakome dadne njegovo pravo koje mu pripada i da se nikome nepravda ne čini, kao što je rekao Uzvišeni Allah: “...nećete nepravdu učiniti, niti će vama zulum biti učinjen.” (El-Bekara, 279) Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, hadisi-kudsijj u kojem Uzvišeni Allah kaže: “O robovi Moji, Ja sam sebi zabranio nepravdu i zabranio sam da vi jedni drugima nepravdu činite, pa ne činite jedni drugima nepravdu.” (Muslim)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se jasni ajeti i dokazi vjerskih istina znaju i prihvataju, a nered je da se niječu i odbacuju, iz nepravde i oholosti. Rekao je Uzvišeni Allah: “I oni ih, čineći zulum i oholeći se, porekoše, dok su u dušama svojim bili ubijeđeni u njihovu istinitost, pa pogledaj kakav je bio kraj smutljivcima.” (En-Neml, 14)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da ljudi izvršavaju međusobne obaveze i povjerene im dužnosti, da sposobnima i povjerljivima daju odgovorna mjesta, da pravedno sude i ne rade ono što nije ispravno i što im ne dolikuje, kao što je rekao Uzvišeni Allah: “Allah vam, doista, naređuje da emanete date onima kojima pripadaju, a kada ljudima sudite – da pravedno sudite. Savjet Allahov je, uistinu, divan i Allah je, doista, Svečujući i Svevideći.” (En-Nisa, 58)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nestane povjerenja, očekuj Sudnji dan! Prisutni upitaše: “Kako će ga nestati?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Kada se odgovorna mjesta budu davala onima koji nisu kompetentni, onda očekuj Sudnji dan!” (Buhari)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se imatak stječe na dozvoljen način, a nered je da se otima i prisvaja prevarom, zakidanjem i na ostale nečasne načine. Nered je da se zakidaju tuđa prava i imetak potkupljujući vlasti, kao što je rekao Uzvišeni Allah: “Ne jedite imovinu međusobno na nepošten način i ne sporite se zbog nje pred sudijama kako biste s grijehom i znajući to dio imovine drugih ljudi pojeli.” (El-Bekara, 188)

 ● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se bude pravedno, da se čini dobročinstvo i pomažu potrebni, počevši od sebi najbližih. Nered je da se pojavi nemoral, da se šire nevaljalštine i da se napada na nedužne, kao što je rekao Uzvišeni Allah: “Allah, zaista, naređuje pravdu, dobročinstvo i pomaganje bližnjih, a razvrat, nevaljalštine i nasilje zabranjuje; On vas savjetuje da biste pouku uzeli.” (En-Nahl, 90)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se drži do date riječi i ugovora, a nered je da se oni krše. Rekao je Uzvišeni Allah: “I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahu obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih čvrsto dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.” (En-Nahl, 91) 

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se ljudski život štiti i spašava, a nered je da se narodi ubijaju bez razloga, da se potpiruju ratovi, da stradaju nedužni i da se uništava njihova imovina. Rekao je Uzvišeni: “...ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao.” (El-Maida, 32) Opisujući jednu skupinu ehlul-kitabija, Uzvišeni Allah kaže: “Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.” (El-Maida, 64)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se priroda koristi u službi i potrebi čovjeka, a ne da se dobra rasipaju i beskorisno uništavaju. Prirodna bogatstva treba da se koriste za dobrobit i olakšanje života čovjeka, a ne da budu uzrokom nereda i da se zloupotrebljavaju kroz ucjenjivanje i manipulisanje drugima. Čovjek je dužan da na blagodatima bude zahvalan svom Uzvišenom Gospodaru, a nikako nezasit i nezahvalan. Rekao je Uzvišeni: “Kako ne vidite da vam je Allah potčinio sve što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa blagodatima Svojim, i vidljivim i nevidljivim?! A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakvog znanja, bez ikakve upute i bez knjige svjetilje” (Lukman, 20); “Nipošto ne rasipaj. Zaista su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome itekako nezahvalan” (El-Isra, 26–27); “I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On, zaista, ne voli one koji pretjeruju” (El-A‘raf, 31)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se jedni ne uzdižu i ne ohole nad drugima i tuđa prava da se ne uzurpiraju. Nered je da se drugi smatraju bezvrijednim na osnovu porijekla, jezika ili boje kože, da se tlače i da se zlo podržava, a dobro sputava i sprečava, da ne vlada sila dokaza, već dokaz sile da ugnjetava. Rekao je Uzvišeni Allah: “Zaista se faraon u zemlji uzoholio, i od stanovnika njenih načinio skupine raznovrsne; jednu zajednicu je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao, doista je jedan od onih koji su red remetili bio.” (El-Kasas, 4) Uzeo je sebi za pravo da ubija koga je htio i da ugnjetava koga želio. To je bila velika oholost koja ga je dovela do propasti. Ebu Bekra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema grijeha koji je preči da Allah njegovom počiniocu ubrza kaznu na ovom svijetu, uz ono što mu je pripremio na ahiretu, od nasilja i prekida rodbinskih veza.” (Ebu Davud i Tirmizi, sahih)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se istina prihvata, podržava i širi, a nered je da se ne prihvata, protiv nje bori i od nje odvraća. Historija nam govori kako su završili oni koji su odbijali istinu i borili se protiv njenih nosilaca. Rekao je Uzvišeni Allah: Zatim smo, poslije njih, poslali Musaa sa dokazima Našim faraonu i glavešinama njegovim, ali oni su spram njih nepravedni bili, pa pogledaj kako su skončali oni koji su nered činili.” (El-A‘raf, 103)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se istina utvrđuje i uspostavlja, a nered je da se ona zamjenjuje lažima i potvorama. Na svaki vid neosnovanih ubjeđenja, sujevjerja, magija, gatki, horoskopa i zavaravanja naroda dužnost je upozoriti i od toga odvraćati. Ljudi ne smiju živjeti u iluzijama ovaj svoj ionako kratak ovosvjetski život. Zato je potrebno raditi na njihovom osvješćenju i realnom shvatanju i rezonovanju svijeta oko sebe. To je bila zadaća Allahovih poslanika kroz historiju čovječanstva i to je ostala obaveza onih koji su iza njih naslijedili znanje sa kojim su došli. Rekao je Uzvišeni Allah: “I kad oni baciše, Musa uzviknu: ‘Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je zaista uništiti, Allah ne čini da djelo smutljivaca valjano bude. Allah će Svojim riječima istinu utvrditi, makar što će to zločincima krivo biti.’” (Junus, 82)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se njeni stanovnici klone grijeha i od njih druge odvraćaju i da ih sprečavaju, a nered je da se natječu u njihovom činjenju i da ih podržavaju, što može dovesti do propasti. Rekao je Uzvišeni Allah: “Zar nije jasno onima koji nasljeđuju Zemlju nakon prijašnjih stanovnika njezinih da ćemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijeha njihovih kazniti ili im srca zapečatiti, pa neće moći čuti?!” (El-A‘raf, 100) Tako je bilo sa faraonom koji je prevršio svaku mjeru u zlu i griješenju i zbog toga stradao. Kada mu je došao smrtni čas, uzviknuo je da prihvata istinu i da joj se pokorava, ali je tada već bilo kasno. Rekao je Uzvišeni Allah: “Zar sada, a prije si neposlušan bio i od onih što nered šire?!” (Junus, 91)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da ljudi budu iskreni i otvoreni, a ne podli i licemjerni govoreći jedno, a radeći drugo. Djela se ne smiju razlikovati od lijepih riječi, posebno kod onih koji imaju vlast. Cilj mora biti popravak naroda i njihovo usmjeravanje ka dobru. Položaj i utjecaj ne smiju se zloupotrebljavati, niti se smije manipulirati narodom i zavaravati ga. Rekao je Uzvišeni Allah: “Ima ljudi čije te riječi o životu na dunjaluku zadivljuju i koji poziva Allaha kao svjedoka za ono što je u srcu njegovom, a on je najiskvareniji osporavatelj. Čim se neki od njih okrene, nered po Zemlji pravi, ništi usjeve i stoku. A Allah ne voli nered!” (El-Bekara, 204–205)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se poziva u održavanje reda i da se sprečava nered svake vrste, a nered je da se nepravednici u svojoj obijesti osile i rade šta hoće. Rekao je Uzvišeni Allah: “A da je barem među narodima prije vas bilo čestitih koji su branili da se na Zemlji nered čini, osim malo njih koje smo Mi spasili! A oni koji su zulum činili odavali su se onome u čemu su uživali, a prestupnici su bili. Gospodar tvoj ne bi nikada uništavao naselja zbog zuluma ako su stanovnici njihovi red održavali.” (Hud, 116–117)

● Pod uspostavljanjem reda na Zemlji podrazumijeva se da se tirani razotkriju i spriječe da manipuliraju širokim društvenim masama. Oni proglašavaju preporoditelje među ljudima nepoželjnim i nastoje naći opravdanje da ih uklone, govoreći da oni nered prave i hoće da im promijene “njihovu vjeru”, koja je, ustvari, samo prevara zavedenog svijeta. Oni se predstavljaju kao čuvari reda iako su najveći smutljivci. Rekao je Uzvišeni Allah: “‘Pustite vi meni’, reče faraon, ‘da ubijem Musaa, a on neka moli pomoć od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmijeni ili da u zemlji nered ne izazove.’ Musa reče: ‘Molim Gospodara svoga i Gospodara vašeg da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kojem će se račun polagati!’” (El-Mu’min, 27)

 

Da nas Uzvišeni Allah učini od onih koji uspostavljaju red i sprečavaju nered na Zemlji! Amin!

 

Nastavit će se...