Menu

Zaslijepljenost dunjalukom

Tema Da'vaČitanje 7 minuta

Razmisli o času kada ti ponestane snage, kada jedan po jedan organ tvoga tijela bude otkazivao, kada budeš uvjeren da je dunjaluk za tobom, a ahiret pred tobom, kada se budeš rastajao od svojih najbližih, kada svoj imetak budeš ostavljao iza sebe, šta će ti tada koristiti sve što si stekao i zaradio, sve čemu si se nadao i što si priželjkivao, ako to nije bilo u pokornosti Allahu Uzvišenom? Čovječe, ne dozvoli da budeš zavaran pored razuma i zaslijepljen pored očiju. Na ovo je upozoravao vjernik iz faraonove porodice koji je krio svoj iman. Opominjao je svoj narod koji je bio zaveden vlašću i slašću ovoga svijeta govoreći im: “O narode moj, ovaj dunjalučki život samo je uživanje, a ahiret je, zaista, kuća vječnog boravka. Ko god učini zlo, samo će zbog njega biti kažnjen, a ko god učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je – taj će u Džennet ući; u njemu će bez računa biti opskrbljeni.” (Gafir, 39-40)


Koliko li je samo onih koje je ovaj svijet obmanuo i koji lutaju u svom životu zaslijepljeni njime, kojima su cilj samo uživanje i provod, i koji sve od sebe daju na tom putu. Žalosno je kako su se mnogi odazvali šejtanu i koliko ga slijede! Zar ljudima nije dovoljna činjenica da je ovaj svijet kratkrotrajan i prolazan i da sa njega valja seliti, prije ili poslije? Zar pametnima nije pouka da ovaj svijet nije za sebe cilj i da smrt nije kraj? Koliko je samo generacija bilo i nestalo prije nas i koliko će ih biti nakon nas?! Pa zar se nećemo urazumiti?!

Razmisli o času kada ti ponestane snage, kada jedan po jedan organ tvoga tijela bude otkazivao, kada budeš uvjeren da je dunjaluk za tobom, a ahiret pred tobom, kada se budeš rastajao od svojih najbližih, kada svoj imetak budeš ostavljao iza sebe, šta će ti tada koristiti sve što si stekao i zaradio, sve čemu si se nadao i što si priželjkivao, ako to nije bilo u pokornosti Allahu Uzvišenom? Čovječe, ne dozvoli da budeš zavaran pored razuma i zaslijepljen pored očiju. Na ovo je upozoravao vjernik iz faraonove porodice koji je krio svoj iman. Opominjao je svoj narod koji je bio zaveden vlašću i slašću ovoga svijeta govoreći im: “O narode moj, ovaj dunjalučki život samo je uživanje, a ahiret je, zaista, kuća vječnog boravka. Ko god učini zlo, samo će zbog njega biti kažnjen, a ko god učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je – taj će u Džennet ući; u njemu će bez računa biti opskrbljeni.” (Gafir, 39-40)

I sâm primjer Karuna koji se osilio svojim bogatstvom veoma je poučan. Čuli smo kakav mu je bio završetak i njegov imetak ništa mu nije koristio niti ga je mogao spasiti od Allahove kazne: “I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i nikakva ga skupina od Allaha nije mogla odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći.” (Kasas, 81)

Kroz mnogobrojne ajete upozoreni smo na opasnost privrženosti dunjaluku i štetnost robovanja njemu. Kaže Uzvišeni Allah: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahovo prijeteće obećanje je istinito, pa neka vas nikako život dunjalučki ne zavara i neka vas u vezi s Allahom obmanitelj – šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33)

U hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nalaze se mnogobrojne pouke vezane za iskušenje ovim svijetom. Upozoravajući nas na opasnost predavanja dunjaluku i njegovim slastima, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: rekao je: “Tako mi Allaha, ne bojim se siromaštva za vas, ali se bojim da vam se ovaj svijet ne razastre, kao što je razastrt onima prije vas, pa da se počnete u njemu natjecati kao što su se oni natjecali, pa da vas on zabavi kao što je zabavio i njih.” (Muttefekun alejhi) U drugom se rivajetu navodi: “...pa da vas uništi kao što je i njih uništio.”

Kada čovjek bude radio zbog ovoga svijeta, kada se bude radovao i srdio zbog njega, kada se bude odricao i prijateljevao zbog njega, kada na osnovu njega bude cijenio i “vagao” ljude, kada zbog njega zapostavi svoju vjeru, kada dunjaluk bude veličanstven u njegovim očima, a sve drugo manje od toga, kada bude zaslijepljen i zaveden njime, kada mu on bude najveća želja, cilj i nada, i kada bude za njega najviše strahovao, kada zanemari svoje roditelje i upropasti svoju porodicu zbog njega, onda je ovaj prolazni svijet uzeo za božanstvo mimo Allaha, svoga Stvoritelja. Takav neće imati ni sreće ni zadovoljstva, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu: “Nesretan bio rob dinara i rob dirhema, i rob košulje, koji je, ako mu se dadne – zadovoljan, a ako mu se ne dadne – srdi se. Nesretan bio i sve mu naopako bilo! Ako ga trn ubode, ne mogao ga izvaditi.” (Buhari)

Dunjaluk mož‍e biti samo sredstvo kojim se čovjek potpomaže na putu zadovoljstva svoga Plemenitog Gospodara. Kaže Uzvišeni Allah: “I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš dom ahiretski, a ne zaboravi ni svoj udio na dunjaluku i čini dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, zaista Allah ne voli one koji nered čine.” (El-Kasas, 77)

Lijepo je da čovjek posjeduje od ovog svijeta ono čime će biti neovisan od ljudi i čime će se pomoći u pokornosti svome Gospodaru i čime će pomoći drugima i tako dobiti sevab i nagradu kod Uzvišenog Allaha. Ono što je loše, to je da mu ovaj svijet bude u srcu i da ga uzme za svoj cilj i da ga nastoji dobiti makar to bilo na nedozvoljen način, zapostavljajući svoju vjeru i njene propise, i zaboravljajući svoje obaveze prema onima koji su mu dati na povjerenje. Predan budi samo svome Stvoritelju i Njemu posveti sav svoj rad i trud, i od Njega traži pomoć i podršku i na ovom i na budućem svijetu!

Da nas Uzvišeni Allah učini od onih koji su Mu pokorni i koje ovaj svijet nije zavarao, već ga koriste kao sredstvo na putu Njegovog zadovoljstva! Amin!