informativniislamskičasopis
0

Allahovo lijepo ime El-Varis

 Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Varis. Ovo lijepo ime Uzvišenog Allaha spominje se u Kur’anu na tri mjesta i na svakom od tih mjesta spominje se u množini.

Kaže Svevišnji: “I zasigurno Mi oživljavamo i usmrćujemo i Mi ćemo biti nasljednici!” (El-Hidžr, 23)

 “Gospodaru, ne ostavljaj me sama, bez potomka, a Ti si najbolji nasljednik!” (El-Enbija, 89)

 “A koliko smo Mi sela i gradova uništili čiji su stanovnici u životu obijesni bili! Eno domova njihovih, malo ko, poslije njih, navrati u njih. Mi smo ih naslijedili!” (El-Kasas, 58)

I spominje se jedanput u aktivnom obliku, tj. kao svojstvo Uzvišenog Allaha da će On naslijediti Zemlju i sve što je na njoj: “Doista ćemo Mi naslijediti Zemlju i sve što je na njoj!” (Merjem, 40)

Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, rekao je: “Mi ćemo naslijediti Zemlju i ono što je na njoj kada dođe vrijeme za to da usmrtimo sve pa niko mimo Nas ne ostane živ.” (Džamiul-bejan)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

22. Septembar 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Akida | 80

Komentari: Nema komentara

Komentirajte