informativniislamskičasopis
0

Važnost konzumiranja lijepih jela

Allah Uzvišeni kaže: “O vi koji vjerujete, jedite dobra kojim smo vas opskrbili i Allahu zahvaljujte ako, doista, samo Njemu ibadet činite.” (El-Bekara, 172) Naredba u ovom ajetu upućena je samo vjernicima, a u 168. ajetu iste sure, ova naredba upućuje se svim ljudima, općenito: “O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, što je dozvoljeno i lijepo, i ne slijedite šejtanove stope! On vam je, zaista, neprijatelj očevidni.” (El-Bekara, 168)

Naredba je upućena posebno vjernicima, jer oni, ustvari, primaju pouku, i zbog svog vjerovanja, sprovode naredbe, a ostavljaju zabranjena djela. Vjernicima je naređeno isto ono što je naređeno i poslanicima: “O poslanici, lijepim – dozvoljenim jelima se hranite i dobra djela činite; Ja, zaista, dobro znam šta vi radite!“ (El-Mu’minun, 51)

Zahvalnost koja se spominje u 172. ajetu sure El-Bekara odnosi se na dobra djela i u njemu nije rečeno “što je dozvoljeno”, kao što se to spominje u 168. ajetu, iz razloga što vjernika njegovo vjerovanje sprečava da posegne za onim što nije dopušteno (dok to nije slučaj sa ostalim ljudima).

Allahove riječi: “...ako, doista, samo Njemu ibadet činite”, ukazuju na to da Allaha istinski ne obožava onaj ko Mu se ne zahvaljuje, te da konzumiranje lijepih i dozvoljenih jela vodi ka činjenju dobrih djela, i biva uzrokom njihove ispravnosti.

Zahvalnost na blagodatima koje su nam ukazane obavezno je djelo, jer ta zahvalnost održava blagodati trajnim i povećava ih, dok nezahvalnost prouzrokuje njihov nestanak i gubitak. (Sa’di, Tejsirul-kerimir-rahman)

Zbog toga su učenjaci kazali da je šukr – zahvalnost, ustvari, zadržavanje prisutnog i dolazak do izgubljenog. (Nesefi, Medarikut-tenzil)

Ovim ajetom Uzvišeni Allah obraća se vjernicima koji su potvrdili svoje vjerovanje u Njega i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji samo Njega obožavaju i Njemu se pokoravaju. Spominjući posebno vjernike, Uzvišeni Allah ukazuje im počast i odlikovanost mimo drugih. (Ibn Džerir et-Taberi, Džamiul-bejan; Kurtubi, El-Džamiu li ahkamil-Kur'an)

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike

19. Septembar 2018 | Senad Muhić, prof. | 86

Komentari: Nema komentara

Komentirajte