Menu

Da li je Isa alejhis-selam, živ i gdje se sada nalazi?

P

Da li je Isa alejhis-selam, živ i gdje se sada nalazi, ako jeste?


O

Isa, sin Merjemin, alejhimas-selam, nije umro, jevreji ga nisu ubili niti razapeli, nego se njima to samo pričinilo. Uzvišeni Allah učinio je da drugu osobu vide u liku Isaa, a njega je uzdigao tijelom i dušom i on je sada na nebesima. Uzvišeni Allah pojašnjava pravu istinu o Isau, alejhis-selam, i ukazuje na veliku podvojenost, razilaženje i neznanje o stvarnosti koja se dogodila: “I zbog riječi njihovih: ‘Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahovog poslanika!’ A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je silan i mudar” (En-Nisa, 157-158).