Menu

Da li sihirbazi znaju nešto od budućnosti?

P

Da li sahiri mogu znati šta će se zbiti u budućnosti, obzirom da nekad znaju ime čovjeka kojeg prvi put vide ili neke druge detalje iz njegovog života?


O

Odlaziti sahiru, pitati ga o nečem ili vjerovati mu zabranjeno je muslimanu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko ode gataru te ga o nečem upita, ne prima mu se namaz četrdeset noći." (Muslim, br. 2230) U drugoj predaji se navodi da je Resulullah rekao: "Ko ode vračaru ili gataru pa mu povjeruje u ono što kaže počinio je nevjerstvo u ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem." (Ahmed, br. 9532, hasen po ocjeni Šuajb Arnauta.)
Skriveno znanje – gajb ne zna niko osim Gospodar svjetova. Kaže Uzvišeni Allah: "Reci: 'Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi.'" (En-Neml, 65) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije poznavao gajb. Kaže Svevišnji Allah: "Reci: 'Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam gajb, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.'" (El-A'araf,  188)
Ovi jasni kur'anski argumenti ukazuju da skriveno znanje niko ne može dokučiti. Vračari i gatari u svojim pokušajima da dokuče nešto od skrivenog znanja oslanjaju se na šejtane i džine. Svevišnji Allah, kazivajući o Sulejmanu, alejhisselam, pokazao je ljudima da džini, ne samo da ne poznaju gajb, nego ne poznaju ni ono što se može čulima dokučiti. Allah je Sulejmanu, alejhisselam, podčinio džine te su oni izvršavali njegove naredbe i služili mu. Kada je Sulejmanu, alejhisselam, došla smrt Allah je učinio da njegovo tijelo, nakon smrti, ostane uspravno oslonjeno na štap. Neznajući da je Sulejman umro džini su i dalje izvršavali njegove naredbe i radili teške poslove sve dok crv nije istočio štap na kojem je bio naslonjen, te kada se tijelo srušilo tek tada su saznali za njegovu smrt. O tome govore sljedeći kur'anski ajeti: "A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov – upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli." (En-Neml, 14) U komentaru ovog ajeta navodi se da su džini ostali radeći teške poslove dug period nakon Sulejmanove smrti sve dok tijelo nije palo na zemlju, što je jasan pokazatelj njihovog neznanja.
Desi li se da prorok obavijesti o nečem u budućnosti pa se to kasnije ostvari to može biti na osnovu šejtanskog prisluškivanja nebeskih vijesti. Da šejtani i džini nastoje dokučiti nebeske vijesti ukazuju Kur'an i sunnet. Govoreći o džinima Uzvišeni Allah kaže: "I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići; i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro.” (El-Džinn, 8-10) Aiša, radijallahu anha, kaže: "Skupina ljudi je pitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o gatarima pa im je rekao: 'Oni nisu ništa!' 'Ali, Allahov Poslaniče', rekoše ljudi, 'oni ponekad govore nešto što se uistinu desi!' 'Tu riječ koja je istina ukrade džin i šapne je u uho svog prijatelja (čovjeka) kao što kokoš kokodače, a onda ti proroci s tom riječi pomiješaju više od stotinu laži!', reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." (Buharija, br. 6213 i Muslim, br. 2228)
Kada se nagovijesti kakav događaj u budućnosti na osnovu pronicljivosti, indicija i proračuna, to ne spada u gajb - nedokučivo znanje. Kada gatar ponekad pogodi ime nepoznate osobe ili obavijesti o nečem što joj se desilo moguće je da to sazna putem čovjekovog pratioca od džina (karin). Karin je šejtan koji boravi uz svakog čovjeka kako bi ga navodio na zlo i odvraćao od pravog puta. Na postojanje ove vrste šejtana ukazuje kur'anski ajet: "A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio." (El-Kaf, 27) Ibnu Abbas, radijallahu anhu, u komentaru ovog ajeta keže: "Drug njegov, to je šejtan koji je zadužen za njega" (Tefsir Ibnu Kesir, 7/403) Uzvišeni Allah je također rekao: "Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati." (Ez-Zuhruf, 36) Aiša, radijallahu anha, kaže: "Upitala sam Allahovog Poslanika, sallallahua lejhi ve sellem: Ima li uz mene šejtan? 'Da', odgovorio je, a ja upitah: i uz svakog čovjeka? 'Da.', odgovorio je, a ja opet upitah: Da li je i uz tebe Allahov Poslaniče? 'Da, ali me je moj Gospodar pomogao protiv njega tako da je prihvatio islam.'" (Muslim, br. 2815) Uloga ovog pratioca je da čovjeka navodi na zlo i ubacuje mu vesvese. Utjecaj ovog šejtana na čovjeka jača udaljavanjem od Allahaovog puta, a pokornošću Allahu slabi. Obzirom da je karin uz čovjek on poznaje detalje iz njegovog života o kojima sahir, putem džina, može biti obaviješten. Svevišnji Allah najbolje zna.