Menu

Je li muslimanu dozvoljeno da odabere lakše mišljenje kada se desi razilaženje među učenjacima

P

Kada se učenjaci raziđu oko određenog pitanja, čujemo mnoge kako kažu: "Dobro, pošto u ovom pitanju postoji razilaženje, ja ću za sebe odabrati najlakše mišljenje." Je li ovo ispravno rasuđivanje? Ako nije, kako da čovjek odabere mišljenje u pitanjima u kojima se učenjaci razilaze?


O

Nije ispravno da musliman odabire najlakše mišljenje jer na takav način on će zapostaviti šerijatske naredbe u potpunosti ili većinu njih. U većini šerijatskih pitanja postoji razilaženje, a davno je rečeno: "Ko bude slijedio olakšice, taj će otpasti od vjere." Na čovjeku je da odabere najispravnije mišljenje s obzirom na dokaz, ukoliko bude sposoban da promatra i upoređuje dokaze. Ukoliko nije sposoban za to, onda neka slijedi učenjaka koji je za njega najučeniji, najbogobojazniji i najbolje se pridržava vjere.