Menu

Kako postupiti kad se zakasni u džemat, a imam učini sehvi-sedždu

P

Prispio sam u džemat na zadnjem sjedenju i sjeo sam, i u tom trenutku imam je predao selam na desnu stranu i zatim učinio sehvi-sedždu. Kako ja trebam postupiti u ovakvoj situaciji? Da vas Allah nagradi!


O

U tom slučaju nemoj predavati selam sa imamom, ali učini sehvi-sedždu zajedno s njim, jer si dio namaza klanjao iza imama i obuhvata te njegova sehvi-sedžda. Zatim, kada imam upotpuni sehvi-sedždu i ponovo počne sa selamom, ustani i upotpuni svoj namaz. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada krenete na namaz, ne idite užurbano, nego idite dostojanstvenim i smirenim hodom, pa na što stignete od namaza, to klanjajte (za imamom), a što vam promakne, to upotpunite.” (Buhari, br. 635, i Muslim, br. 603) Ovaj hadis svojim općim značenjem obuhvata stanje kada se prispije u džemat dok je imam na zadnjem sjedenju. U tom slučaju prispjeli će pristupiti džematu donošenjem početnog tekbira u stojećem položaju, a zatim će sjesti i učiti Ettehijatu i sve što se uči na sjedenju. Sačekat će da imam preda selam na desnu i lijevu stranu, ali ga u tome neće pratiti, jer se selam ne predaje sve dok namaz ne bude upotpunjen. Ako imam učini sehvi-sedždu, učinit će je zajedno s njim, te kada imam, nakon sehvi-sedžde, počne sa predajom selama, ustat će i upotpuniti svoj namaz. Ko se kasneći priključi džematu, ne treba ustajati da upotpuni svoj namaz sve dok mu ne prevlada mišljenje da imam neće činiti sehvi-sedždu. Desi li se da ustane i ispravi se na stajanju, a zatim imam učini sehvi-sedždu neće se vraćati sa stajanja kako bi ga u tome pratio, nego će upotpuniti svoj namaz i na kraju namaza učiniti sehvi-sedždu, a ako prije nego što se ispravi uoči da imam čini sehvi-sedždu, učinit će je zajedno s njim i nakon toga upotpuniti svoj namaz. Ako onaj ko prispije u džemat kada je imam već na zadnjem sjedenju, odnosno nakon zadnjeg rukua, očekuje da će se formirati novi džemat nakon trenutnog džemata, po nekim učenjacima, bolje je da ne stupa u džemat, nego da sačeka drugi kako bi namaz klanjao u cijelosti u džematu, dok je, po drugim učenjacima, bolje pristupiti namazu zbog citiranog hadisa: “Pa na što stignete od namaza, to klanjajte (za imamom)”, i drugih predaja koje nisam naveo zbog slabosti u njihovom senedu. A Allah najbolje zna!