Menu

Konzumiranje konjskog mlijeka

P

Da li je dozvoljeno piti konjsko mlijeko s obzirom da se to mlijeko preporučuje kao lijek protiv određenih bolesti?


O

Konjsko je mlijeko dozvoljeno piti. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci šafijskog i hanbelijskog mezheba, a to je i mišljenje dvojice velikana hanefijskog mezheba Ebu Jusufa i Muhammeda. Od Ebu Hanife, rahimehullah, o ovom su pitanju prenesene dvije različite predaje. Prema jednoj predaji, konjsko je mlijeko pokuđeno, a prema drugoj, dozvoljeno je bez pokuđenosti. Prema mišljenju učenjaka malikijskog mezheba, mlijeko konja je nečisto i nije ga dozvoljeno piti. (Vidjeti: Hašijetu Ibnu Abidin, 6/305, Mevahibul-Dželil, 1/90,  Esnal-Metalib, 1/13, El-Mevsuatul-fikhijetul-Kuvejtijja, 35/196)

Odabrano mišljenje u pogledu ovog pitanja jeste da je konjsko mlijeko dozvoljeno piti, kao što je i meso konja dozvoljeno jesti, a na to upućuje predaja Esme, kćerke Ebu Bekra, radijallahu anhuma, u kojoj kaže: “Zaklali smo konja u vremenu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i jeli smo ga.” (Buhari, br. 5511, Muslim, br. 1942) Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dan Hajbera zabranio meso magaraca, a dozvolio meso konja.” (Buhari, br. 5520, i Muslim, br. 1941) Mlijeko životinje čije je meso dozvoljeno također je dozvoljeno.