Menu

Lajkanje proizvoda i sadržaja na internetu za nadoknadu

P

anima me da li je šerijatski dozvoljen posao koji mi se nudi putem interneta, gdje se traži od mene da stavljam lajkove na linkovima koje mi poslodavac proslijedi i za to bih bila plaćena?


O

Lajkanje nekog sadržaja na internetu znak je zadovoljstva njime, odobravanja, podrške i dopadanja. Na osnovu broja lajkova, ocjene i komentara neke robe ili usluge koja se putem interneta reklamira i nudi stječe se dojam o njenoj kvaliteti i vrijednosti i donosi odluka o kupovini. Stoga se lajkovi i sviđanja koriste u komercijalne svrhe i sastavni su dio online reklama. Lajk koji ostavi osoba za to plaćena ne oslikava njeno zadovoljstvo sadržajem, sviđanje i odobravanje, niti stvarnu posjetu tog portala i viđenje reklame. Time se šalje lažna poruka i ostavlja lažan dojam da je veliki broj korisnika imao pozitivno iskustvo s tim prodavcem, da je njegova roba kvalitetna ili usluga dobra i profesionalna, a ustvari to nije tako. Allahov Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, odrekao se onog ko vara, govorio je: "Ko vara nije moj." (Muslim, br. 102)

Jedna je žena upitala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da li je grešna ako se pred svojom inoćom pohvali i kaže da joj je muž poklonio nešto što nije, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Onaj koji se pohvali nečim što mu nije dato isti je kao onaj koji je obukao lažnu odjeću." (Buhari, br. 5219; Muslim, br. 2129)

U komentaru hadisa navodi se da je osoba koja predstavlja ljudima i pokazuje ono što nema i tako ih obmanjuje poput osobe koja odijeva odjeću pobožnih i skromnih ljudi kako bi sebe takvom lažno predstavila, što je ružno i zabranjeno djelo.

Prihvatanjem posla putem kojeg bi se davali lažni lajkovi učestvuje se u obmani, a to nije dozvoljeno. Svevišnji Allah rekao je: "Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava." (El-Maida, 2)

Lažnim lajkovima učestvuje se u bespravnom uzimanju tuđeg imetka, što je suprotno kur\'anskom principu: "Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način." (El-Bekara, 188)

Na kraju, iznajmljivanje osoba koje će davati svoje lajkove koji nisu odraz ličnog odobravanja i dopadanja kako bi se generirao lažan dojam o kvaliteti robe ili usluge suprotan je uvjetima korištenja društvenih mreža. Tako naprimjer u uvjetima korištenja Facebooka navodi se: "Ne smijete koristiti naše proizvode kako biste uradili ili podijelili bilo šta što je nezakonito, zavaravajuće, diskriminirajuće ili obmanjujuće (ili što pomaže drugim osobama da koriste naše proizvode na takav način)."

Iz svega navedenog jasno je da uzimanje naknade za lajkove kojima se obmanjuje svijet nije dozvoljeno. Svevišnji Allah najbolje zna!