Menu

Ležanje potrbuške ili na lijevoj strani

P

Da li je dozvoljeno ležati potrbuške i na lijevoj strani, i kako je ležao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?


O

Prenešeno je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je jednog od svojih ashaba našao u džamiji kako leži na stomaku, te ga je gurnuo nogom i rekao: „Takav način ležanja Allah prezire.“ (Ahmed, br. 15543, Ebu Davud, br. 5053,Tirmizi, br. 2768, Buhari u El-Edebul-mufred, br. 909. Šuajb Arnaut o predaji kod Ahmeda kaže: hasen ligajrih / dobra uz druge predaje. Šejh Albani je vjerodostojnom ocijenio predaju u El-Edebul-mufred.) U drugoj predaji navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Na takav način leže džehennemlije!“ (Ahmed, br. 15545 iIbnuMadže, br. 3724. Sened imama Ahmeda je slabim ocijenio Šuajb Arnaut, a predaja IbnuMadže je sahih po ocjeni šejha Albanija.) Imam Tirmizi je poglavlje u kojem je prenio spomenutu predaju naslovio: „Predaje o pokuđenosti ležanja na stomaku.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je običaj uzeti abdest pred odlazak na počinak, leći na desni bok, desnu ruku staviti ispod desnog obraza i prije nego zaspe proučiti zikr. Na to je podsticao svoje sljedbenike, govorio je: “Kada hoćeš da spavaš, uzmi abdest onako kako ga uzimaš za namaz, a onda lezi na desnu stranu i reci: Allahummeeslemtuvedžhiilejke, vefevvedtuemriilejke, veeldže’tuzahriilejke, rehbetenveragbetenilejke,lameldže’e vela mendžaminkeillailejke. Amentubikitabikel-lezi enzeltevebinebijjikel-lezi erselte (Allahu, okrećem prema Tebi svoje lice, prepuštam svoj slučaj Tebi i tražim utočište kod Tebe, žudeći za Tobom i strahujući od Tebe, jer su i utočište i spas samo kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si objavio i Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao.) Ako te noći umreš, umrijet ćeš u islamu. Zato neka ti te riječi budu posljednje što ćeš izgovoriti.” (Buharija, br. 247 i Muslim, br. 2710.) Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi da, kada bi noću legao u postelju, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi stavio ruku ispod obraza i rekao: „Allahu s Tvojim imenom umirem i živim!“, a kada bi se probudio rekao bi: „Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i Njemu se sve vraća.“ (Buharija, br. 6314.) Imam Nevevi u komentaru prethodnog hadisa kaže: „Ovaj hadis ukazuje na tri suneta koji su bitni i pohvalni ali nisu obavezni:

Prvi je uzimanje abdesta pred odlazak na počinak. Onaj ko već ima abdest ne treba ponovo abdestiti, jer cilj je zaspati čist. Ako bi umro te noći da bude pod abdestom, da mu snovi budu istinitiji, i da se zaštiti od šejtanskog poigravanja i strašenja u snu.

Drugi je spavanje na desnom boku, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio davati prednost desnoj strani. Isto tako, spavač se lakše budi ako leži na desnom boku.

Treći je spominjanje Svevišnjeg Allaha pred spavanje, tako da se spomenom Allaha zapečate djela tog dana.“ (Šerhun-Nevevi 'alaMuslim, 17/32.)

Dakle, sunet je leći na desni bok, biti čist – pod abdestom, i proučiti zikrove na koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao da se uče pred spavanje. Kada neko tako postupi, povodeći se za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, čini dobro djelo i stiče sevap. Leći na lijevi bok je dozvoljeno, osim što se time propušta nagrada primjene suneta. Leći potrbuške je pokuđeno, izuzev ako za tim postoji potreba, kao što je bolest, jer u potrebi pokuđenost prestaje. Isto tako, kada se spavač u snu prevrne na stomak u tome nema smetnje, jer spavač nije odgovoran za svoja djela. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Pero je podignuto od trojice: od spavača dok se ne probudi, od maloumnog (ludog) dok ne ozdravi i od djeteta dok ne poraste.“ (Ebu Davud, br. 4392, Tirmizi, br. 1423. Hadis je sahih po ocjeni Albanija) Svevišnji Allah najbolje zna.