Menu

Nagrada za umru

P

Da li se za obavljenu umru dobija nagrada kao i za hadž? Šta je nagrada za umru u ramazanu?


O

Umra nije jednako vrijedna kao hadž, niti nagrada za nju doseže nagradu hadža. Hadž je bez sumnje vredniji i nagrada za hadž je veća. Hadž je farz i obligatna dužnost onom ko ispunjava za to predviđene uvjete i jedan je od pet temelja islama, dok se islamski pravnici razilaze u pogledu umre da li je vadžib, tj. obavezna, ili je samo pohvalni sunnet. Strogo propisana djela vrednija su od dobrovoljnih, kao što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je Svevišnji Allah rekao: "Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob ustrajno će Mi se približavati nafilama sve dok ga ne zavolim..." (Buhari, br. 6502)

Na vrijednost hadža ukazuje se u brojnim predanjima i spominju se nagrade kakve nisu spomenute za umru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Za ispravno obavljen hadž (mebrur) ne postoji druga nagrada osim Dženneta." (Buhari, br. 1773; Muslim, br. 1349) Također je rekao: "Onaj ko obavi hadž ne čineći grijehe, ne govoreći ružne riječi i ne imajući intimni odnos sa suprugom vratit će se s hadža čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila." (Buhari, br. 1773; Muslim, br. 1349)

U hadisima u kojima se govori o vrijednosti umre ne spominju se ovakve nagrade, ali se navodi da je umra iskup za grijehe. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Umra do umre briše grijehe koji su počinjeni između njih." (Buhari, br. 1773; Muslim, br. 1349) Također je rekao: "Obavljajte hadž i umru uzastopno jer oni odstranjuju siromaštvo i grijehe isto kao što kovački mijeh odstranjuje prljavštinu s gvožđa, zlata i srebra." (Tirmizi, br. 810, hasen-sahih)

Posebno je vrijedna umra u ramazanu, na što ukazuju riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Umra obavljena u ramazanu ima vrijednost hadža." (Muslim, br. 1256) U drugoj verziji ovog hadisa navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Umra u ramazanu vrijedi kao hadž obavljen sa mnom." (Buhari, br. 1863)

Ipak, to ne znači da je umra jednako vrijedna kao hadž. U komentaru ovog hadisa Ishak b. Rahavejh navodi da će mu biti upisana nagrada poput nagrade za hadž, ali nikada neće dostići stepen hadža. (Mesailul-imam Ahmed ve Ishak, br. 1503) Također je kazao da je ovaj hadis poput onog u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko prouči Kul huvallahu ehad, proučio je trećinu Kur'ana." (Tirmizi, br. 939 i br. 2896. Hadis je sahih po ocjeni Albanija.)

Neki učenjaci kazali su da se ovaj hadis posebno odnosi na ženu s kojom je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, razgovarao kada je izrekao te riječi. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kazuje: "Kada se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio s hadža, upitao je Ummu Sinan, ensarijku: 'Šta te spriječilo da ne obaviš hadž?' 'Otac toga i toga', mišljaše ona na svoga muža, 'otišao je na hadž na jednoj devi, a druga nam služi za navodnjavanje zemlje', odgovorila je Ummu Sinan, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Umra u ramazanu vrijedi kao hadž obavljen sa mnom.'" (Buhari, br. 1863)

Ibn Tejmijja kaže: "Ona je namjeravala obaviti hadž s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve selem, ali to nije bila u stanju, pa ju je obavijestio o djelu koje će to nadomjestiti. To se odnosi i na ostale ashabe koji su bili poput nje, ali razuman čovjek neće kazati, kao što misle neke neznalice, da je umra nekog od nas, od mjesta gdje se stupa u ihram ili iz Meke, ravna hadžu s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Nužno je poznato da je potpun hadž bolji od umre u ramazanu. Kada neko od nas obavi obavezni hadž, to nije ravno hadžu s Poslanikom, a kako tek da bude umra! Krajnje na što hadis upućuje jeste da ramazanska umra, od mjesta gdje se stupa u ihram, biva na stepenu hadža." (Medžmuul-fetava, 26/293; islamweb.net, br. 121203) Svevišnji Allah najbolje zna.