Menu

Obavljanje namaza u rukavicama i pokrivenog lica

P

Da li je dozvoljeno obavljati namaz prekrivenog lica i u rukavicama kada za tim postoji potreba, kao što je hladnoća?


O

Prekriti lice u namazu je pokuđeno, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek u namazu prekrije svoja usta. (Ebu Davud i Ibnu Madža, hadis je hasen) Ibn Abdulberr kazao je da su učenjaci jednoglasni u mišljenju da je žena dužna otkriti lice u namazu i kada je u ihramima. (Et-Temhid) Međutim, kada postoji potreba za pokrivanjem, kao što je hladnoća ili izloženost žene pogledima muškaraca koji joj nisu mahremi, tada pokuđenost prestaje.
Hanefijski učenjak Ibn Nudžejm, navodeći pokuđene radnje u namazu, kaže: “Pokuđeno je umotati lice i pokriti nos i lice u namazu, jer to nalikuje postupku medžusija – poklonika vatre, dok prakticiraju svoje obrede obožavajući vatru.” (El-Bahrur-raik)
Nakon što je naveo mišljenja učenjaka i njihove dokaze o ovom pitanju, Ibn Tejmijja je rekao: “Hadisi i predaje ukazuju da su ashabi, kada su imali izbor, izravno se čelom naslanjali na tlo, a kada bi bili u potrebi, kao što je vrućina i sl., štitili bi se svojom odjećom...” (Medžmuul-fetava)
Ibn Usejmin je rekao: “Pokuđeno je pokriti usta i nos, tako da se kraj pokrivača glave stavi preko usta ili nosa, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek u namazu prekrije svoja usta. Isto tako, pokrivanje usta u namazu može rezultirati nepravilnim izgovorom pri učenju Kur’ana i zikra. Iz toga se izuzima situacija kada bi klanjač zijevao i pokrio usta kako bi suzbio zijevanje i u tome nema smetnje. Međutim, pokuđeno je bezrazložno pokrivati usta. Ako bi bio izložen neugodnom mirisu koji ga uznemirava u namazu i u potrebi je da pokrije lice, to je dozvoljeno, jer za tim postoji potreba. Isto tako, ako bi bio prehlađen, a otkrivanjem lica mu se bolest povećava, to je također potreba usljed koje je dozvoljeno prekriti lice u namazu.” (Eš-Šerhul-mumti‘)
Isto tako, nema smetnje da se odjenu rukavice za vrijeme namaza, ukoliko za tim postoji potreba, a bez potrebe je pokuđeno, jer je sunnet da ruke i lice za vrijeme sedžde izravno dodiruju tlo. U hladnim danima ashabi su, također, pokrivali svoje ruke odjećom. Vail b. Hudžr, radijallahu anhu, kazao je: “Otišao sam Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, u toku zime i vidio ashabe kako u odjeći podižu ruke u namazu.” (Ebu Davud, hadis je sahih, po ocjeni Albanija) Allah najbolje zna!