Menu

Ostavljanje posta ljeti radi teškog fizičkog posla

P

Radim težak posao i u ljetnim danima post me jako umori, da li mi je dozvoljeno zbog posla ostaviti post i napostiti propuštene dane zimi kada su dani kraći?


O

Postiti mjesec ramazan dužnost je svakom punoljetnom i razumnom muslimanu koji nije na putovanju i nije bolestan. Rekao je Uzvišeni Allah: “O, vjernici! Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana.” (El-Bekara, 182–183) Post je jedan od pet ruknova i temeljnih stubova islama, kao što je to općepoznato. U islamskim sredinama mjesec ramazan s posebnim žarom dočekuju i djeca i odrasli, a veličanje ovog mjeseca duboko je urezano u srca vjernika. Kaže Uzvišeni Allah: “Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.” (El-Hadždž, 31)

Musliman mora znati da je svrha njegovog postojanja obožavanje Svevišnjeg Gospodara, kao što o tome Allah kaže: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju” (Ez-Zarijat, 55), stoga je dužan poduzeti sve uzroke da sebi omogući praktičnu primjenu vjerskih propisa. Musliman koji radi težak posao tako da mu post predstavlja veliku poteškoću dužan je nastojati da sebi omogući sprovedbu tog ibadeta, tako da uzme godišnji odmor, skrati radno vrijeme ili na neki drugi način sebi olakša i omogući da isposti mjesec ramazan.

Islamski pravnici, govoreći o radnicima koji obavljaju teške fizičke poslove, poput kovača, rudara, ratara i sl., ističu da su takvi dužni sehuriti i zanijetiti post, te ako budu izloženi velikoj žeđi ili gladi, tako da nastavak posta predstavlja opasnost po njihovo zdravlje, dozvoljeno im je prekinuti post, a dane u kojima prekinu post dužni su kasnije napostiti. Štaviše, kada se potvrdi da nastavak posta nanosi stvarnu štetu zdravlju postača, dužnost mu je prekinuti post. Kaže Uzvišeni Allah: “I sami sebe u propast ne dovodite!” (El-Bekara, 194)

U poznatoj knjizi hanefijskog mezheba El-Bahrur-raik navodi se da je Alija b. Ahmed upitan o tome da li je zanatliji, koji je u potrebi da zaradi opskrbu i kojem će obavljanje tog posla uzrokovati bolest, dozvoljeno da ostavi post i prije nego što ga zadesi ta bolest, pa je to strogo zabranio. Potom Ibn Nudžejm, autor djela El-Bahrur-raik, konstatuje i kaže: “Kada je u pitanju zanatlija potrebno je napraviti razliku, tako da se kaže: ako posjeduje koliko je dovoljno njemu i onima o kojima se on brine, nije mu dozvoljeno prekinuti post, jer u takvom stanju nije mu dozvoljeno tražiti od drugih ljudi, a zabrana prekida posta još je preča od toga. Ako je u potrebi za poslom, radit će da stekne koliko je dovoljno njemu i onima za koje se brine, pa i ako to rezultira ostavljanjem posta, to mu je dozvoljeno ako nije u stanju naći neki drugi posao pri kojem nije nužno da prekida post.” (Ibn Nudžejm, El-Bahrur-raik, 2/304)

Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, odgovarajući na slično pitanje, kaže: “Vjerskom obavezniku nije dozvoljeno da prekine post u toku dana ramazana samo zato što je radnik. Međutim, ako ga zadesi velika poteškoća koja ga prisili da u toku dana prekine post, jest će i piti koliko je nužno da od sebe otkloni teškoću, a nakon toga nastavit će post do akšama i iftariti sa ostalim svijetom, a taj dan u kojem je prekinuo post, napostit će.” (Fetaval-ledžne, 10/233, fetva br. 4157)

Šejh Usejmin, rahimehullah, na pitanje da li je čovjeku koji obavlja težak posao i naporno mu je postiti dozvoljeno da ostavi post, odgovorio je: “Moje mišljenje o ovom pitanju jeste da je prekidanje posta zbog posla haram i nije dozvoljeno. Ukoliko nije moguće spojiti posao sa postom, neka uzme odmor u ramazanu kako bi bio u mogućnosti postiti u ramazanu, jer postiti ramazan je jedan od temelja islama koji se ne smiju skrnaviti.” (Usejmin, Medžmu fetava ve resail, 19/92) Svevišnji Allah najbolje zna!