Menu

Potiranje po plitkim čarapama

P

Da li je ispravno prilikom uzimanja abdesta potirati po plitkim čarapama, koje dosežu do ispod članaka?


O

Potiranje po mestvama potvrđeno je brojnim hadiskim predanjima. Mugira b. Šu'ba, radijallahu anhu, kazuje: "Bio sam s Vjerovjesnikom, alejhis-salatu ves-selam, na jednom putovanju i htio mu izuti obuću koja pokriva članke (huff), a on reče: 'Ostavi ih, jer sam ih obuo na čiste noge (imao sam abdest)!', pa ih je samo potrao." (Buhari, br. 206)

Alija, radijallahu anhu, kazao je: "Kada bi se vjera mogla temeljiti na mišljenjima ljudi, bilo bi logičnije da se mestve potiru odozdo. Međutim, ja sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako mestve potire odozgo." (Ebu Davud, br. 162)

Hammam b. Haris pripovijeda: "Vidio sam Džerira b. Abdullaha da je obavio malu nuždu, a zatim uzeo abdest i učinio mesh po mestvama, a potom ustao i klanjao. Neko ga upita o tome, a on reče: 'Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da tako radi.' Ibrahim, prenosilac ovog hadisa, kaže: 'Dopadao im se Džerirov hadis, jer je on primio islam nakon što je objavljena sura El-Maida (u kojoj se opisuje kako se uzima abdest.'" (Buhari, br. 387)

Preko osamdeset ashaba prenosi predanja o potiranju po mestvama prilikom uzimanja abdesta. (El-Mevsuatul-fikhijjetul-kuvejtijja, 37/262)

Kada islamski pravnici govore o potiranju (meshu) po obući kao zamjeni za pranje stopala prilikom uzimanja abdesta, obuću po kojoj se potire nazivaju "huff", a to je obuća od kože i sličnog materijala koja pokriva stopala i članke ili više od toga. (El-Mevsuatul-fikhijjetul-kuvejtijja, 15/144)

Obuća ispod članaka naziva se "na'l". Neka predanja govore o tome kako su pojedini ashabi znali činiti mesh po takvoj obući. Ebu Zabjan el-Dženbi kazuje da je vidio Aliju, radijallahu anhu, da uzima abdest nakon male nužde i da je pri tome potrao po obući ispod članaka (na'l), a potom je ušao u džamiju, skinuo obuću i klanjao (Ibn Abdurrezzak, br. 783; Ibn Ebu Šejba, br. 1998. Predanje je vjerodostojno po ocjeni šejha Albanija, Temamul-minne, 1/115).

Predanja koja govore o tome da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimajući abdest potirao po obući ispod članaka (na'l) nisu vjerodostojna. Ibn Hadžer navodi: "Prenosi se od Alije i drugih ashaba da su uzimajući abdest potirali po obući ispod članaka, a potom klanjali, a na tu temu prenesen je i hadis koji se povezuje s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, bilježe ga Ebu Davud i drugi od Mugire b. Šu'be, radijallahu anhu, međutim, slabim ga je ocijenio Abdurrahman b. Mehdi i drugi imami hadisa." (Fethul-Bari, 1/268)

Četiri poznata mezheba stanovišta su da se po takvoj obući ne potire. To je stav i imama Buharije, što se vidi iz naslova jednog od poglavlja u njegovoj zbirci vjerodostonih hadisa koji glasi: "Noge u obući ispod članaka (na'lejn) treba prati, a ne potirati po toj obući". Ibn Hadžer kaže: "Time je aludirao na predanje od Alije i drugih ashaba da su potirali po obući ispod članaka uzimajući abdest, a potom klanjali." (Fethul-Bari, 1/268)

Ovi učenjaci smatraju da je potiranje po obući ispod članaka suprotno predanjima u kojima se naređuje pranje nogu, i stoga to nisu dozvolili. Predanja u kojima se navodi da su neki ashabi potirali po obući koja je dosezala do ispod članaka protumačili su na različite načine, a najpoznatije je da se ta predanja odnose na stanje kada se obuća ispod članaka obuče preko čarapa. Abdullah, sin imama Ahmeda, kaže: "Upitao sam oca o potiranju po obući ispod članaka, pa je rekao: 'Ako su na nogama čarape koje čvrsto stoje uz stopalo, ne smeta da se potare po obući koja doseže do ispod članaka.'" (Mesailul-imam Ahmed, str. 34)

Na pitanje o potiranju po obući ispod članaka (na'l) Ibn Usejmin, rahimehullah, rekao je: "Nije dozvoljeno potiranje po obući ispod članaka, takva obuća mora se izuti i oprati stopala. Što se tiče obuće koja pokriva stopalo (huff), po njoj je dozvoljeno potirati, bila ona od kože, pamuka, vune ili nekog drugog dozvoljenog materijala." (Fetava Nurun alad-derb, 7/2)

Čarape ispod članaka ne pokrivaju dio noge koji se pri abdestu pere i s tog aspekta slične su obući ispod članaka i nije dozvoljeno po njima potirati prilikom uzimanja abdesta. A Allah najbolje zna.