Menu

Propis iskupa na hadžu

P

Kada hadžija učini nešto od onoga što je zabranjeno nakon oblačenja ihrama, kao što je upotreba mirisa i oblačenje šivene odjeće, iz zaborava ili neznanja, da li je grješan i da li je dužan učiniti iskup?


O

Ako hadžija, prije nego što donese nijet za stupanje u obred, učini nešto od onoga što je zabranjeno nakon odijevanja ihramske odjeće, time nije počinio nikakav prijestup, jer je mjerodavan nijet, a ne samo oblačenje ihramske odjeće. Kada hodočasnik donese nijet i stupi u obred hadža ili umre i nakon toga učini nešto od onoga što je zabranjeno nakon oblačenja ihrama, kao što je upotreba mirisa i odijevanje šivene odjeće, ako to učini iz zaborava ili neznanja – nije griješan i nije dužan nikakav iskup. Međutim, čim se sjeti – ako je to učinio iz zaborava, ili dok sazna – ako je učinio iz neznanja, dužan je ukloniti ono što je zabranjeno. Primjer za to jeste kada čovjek, nakon što donese nijet i stupi u obred hadža ili umre, zaboravljajući da je u obredu, obuje čarape, on nije grješan i nije se dužan iskupiti, ali je dužan, čim se sjeti ili bude opomenut, skinuti ih. Isto tako, ako bi prilikom odijevanja ihramske odjeće ostavio na sebi unutrašnji veš, iz zaborava ili ne znajući da je to zabranjeno, dužan je, čim se sjeti ili sazna, to skinuti, a nije grješan i za to nema iskupa. Opće pravilo za ihramske prijestupe jeste da, ako ih čovjek učini iz zaborava, neznanja ili pod prisilom, nije grješan i nije dužan iskupiti se, prema preferirajućem mišljenju u pogledu tog pitanja. Na to upućuje kur’anski ajet: “Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!” (El-Bekara, 286) Svevišnji Allah na ovu dovu odgovorio je: “Već sam tako postupio!” (Muslim, br. 126) Kada je u pitanju lov, koji također ulazi u zabranjene radnje za vrijeme obreda, Svevišnji Allah kaže: “Onome od vas ko je hotimično ubije...” (El-Maida, 94), a spomenuti ajet ukazuje na to da iskup postaje obavezan kada se prijestup učini hotimično, iz čega se razumije da iskup nije obavezan kada se učini iz zaborava ili neznanja. Svevišnji Allah najbolje zna!