Menu

Razumijevanje ajeta u kojima Allah kaže da zločinci neće biti ispitivani

P

Na Sudnjem danu ljudi će biti pitani za svoja djela na ovom svijetu, međutim, u nekim kur’anskim ajetima navodi se da grješnici neće biti pitani za svoje grijehe, poput ajeta: “…a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti” (28/78). Kako se to tumači?


O

Vjerovanje u Sudnji dan jedan je od šest temelja imana, a to vjerovanje podrazumijeva i vjerovanje da će ljudi biti pitani za svoja djela na ovom svijetu. Kaže Svevišnji Allah: “Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!” (Et-Tekasur, 8); “I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo, doista, i poslanike” (El-A’raf, 6). Od hadisa koji potvrđuju da ćemo na Sudnjem danu biti pitani o našim djelima jesu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu jest namaz...” (Taberani, El-Mu’džemul-evsat, br. 7612) Na Sudnjem danu čovjek će dobiti knjigu svojih djela. Rekao je Svevišnji Allah: “I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. ‘Teško nama’, govorit će, ‘kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!’ – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49)

Što se tiče u pitanju spomenutog ajeta i njemu sličnih ajeta, poput riječi Uzvišenog Allaha: “Tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani” (Er-Rahman, 39), o njihovom značenju učenjaci su iznijeli nekoliko različitih mišljenja:

Prvo: Da ljudi i džini na Sudnjem danu neće biti pitani kako bi se saznao i otkrio njihov odgovor, jer Svevišnji Allah to najbolje zna. Allah će ih pitati kako bi oni priznali svoja djela i kako bi bili ukoreni, što će strahote tog Dana učiniti još većim. Ibn Usejmin u komentaru ajeta: “Tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani”, kaže: “Zbog čega neće biti pitani? Jer je sve već poznato. Time se želi reći da neće biti pitani radi saznanja i otkrivanja odgovora, jer je sve poznato. Međutim, bit će pitani radi ukora, o čemu se govori u riječima Svevišnjeg Allaha: ‘A na Dan kad ih On pozove i upita: Šta ste poslanicima odgovorili?’ (El-Kasas, 65)... Dakle, neće biti pitani o svom grijehu kako bi se znao i otkrio odgovor, nego će biti pitani kako bi se ružili i korili.” (Ibn Usejmin, Tefsir, El-Hudžurat – El-Hadid, str. 317)

Drugo: Jedan od stravičnih događaja koji će se zbiti tog dana jeste da će Allah zapečatiti srca nevjernika i licemjera, a govorit će njihove ruke i noge o onom šta su činili, tako da u tom stanju neće biti pitani, nego će biti pitani njihovi udovi da protiv njih posvjedoče o njihovim grijesima.

Treće: Nevjernici će, zbog strahote sa kojom će se suočiti na Sudnjem danu, biti prepoznatljivi po svojim crnim licima, tako da neće biti potrebe da se bilo šta pitaju s obzirom na to da su se na njima pokazali znaci poniženja. Međutim, ovo ne negira da će biti pitani u nekom drugom stanju u toku Sudnjeg dana, jer to će biti jako dug dan u kojem su brojni događaji i različita stanja. O značenju ajeta: “Tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani”, Ibn Kesir kaže: “Ovaj je ajet poput ajeta: ‘Ovo je dan u kojem oni neće ni prozboriti i pravdanje im neće dozvoljeno biti’ (El-Murselat, 35–36). To je u jednom stanju, a postoje druga stanja u kojima će stvorenja biti pitana o svim svojim djelima. Rekao je Uzvišeni: ‘I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili!’ (El-Hidžr, 92–93). Zbog toga je Katada o Allahovim riječima: ‘Tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani’, rekao: ‘Pitanje je već bilo, a potom je zapečatio usta nekih ljudi, a govorile su njihove ruke i noge o onome što su radili. Alija b. Ebu Talha prenosi od Ibn Abbasa da je rekao: ‘Neće ih pitati da li ste uradili to i to, jer On to zna bolje nego oni, nego će reći: ‘Zbog čega ste uradili to i to?’ To je drugo mišljenje. Mudžahid je o ovom ajetu rekao: ‘Meleki neće pitati o zlikovcima, nego će se oni poznavati po svojim obilježjima. Ovo je treće mišljenje.” Ibn Kesir dalje kaže: “Kao da će ovo biti nakon što se naredi da budu bačeni u Vatru, u tom vremenu neće biti pitani za svoje grijehe, nego će ka njoj biti vođeni i u nju bačeni, kao što je Uzvišeni rekao: ‘A grješnici će se po biljezima svojim poznati’ (Er-Rahman, 41), tj. po znakovima koji će se na njima pojaviti. Hasan i Katada rekli su: ‘Poznat će ih po crnilu na njihovim licima i plavilu u njihovim očima.’ Rekao sam: ‘To je, kao što se vjernici prepoznaju po bjelini od tragova abdesta.’” (Tefsirul-Kur’anil-azim, 7/460) Allah najbolje zna!