Menu

Status žene koja je imala pobačaj

P

Da li je žena nakon pobačaja u nifasu poput porodilje, tako da u tom periodu neće ni klanjati ni postiti?


O

Žena u periodu nifasa ne klanja i ne posti, to joj je haram kao i za vrijeme hajza, niti bi post i namaz u tom periodu bili ispravni. Propuštene namaze neće naklanjavati, a propuštene dane posta ramazana će napostiti. Nifas je izliv krvi koji se pojavljuje nakon porođaja. U slučaju pobačaja, krv koja se pojavi tretira se nifasom ako se pobačaj desio nekon četvrtog mjeseca trudnoće ili prije toga ako se na pobačenom plodu razaznaje ljudski lik, glava ruke, noge i sl. U tom slučaju neće postiti, klanjati i nije joj dozvoljeno da s mužem spolno opći, sve dok ne postane čista ili dok ne upotpuni četrdeset dana nifasa. Ako bi žena postala čista u kraćem periodu od četrdeset dana, dužna je okupati se, obavljati namaz, postiti obavezni post i dozvoljen joj je intimni odnos. Najkraći period nifasa nije ograničen. Ako bi postala čista nakon deset dana od poroda ili manje od toga ili više, dužna je okupati se i na nju se odnose propisi čiste žene. (El-Mevsuatul-fikhijjetul-kuvejtijje, 41/6–7)

Krv koja bi se pojavila nakon četrdeset dana ne tretira se nifasom, nego je to krv istihaze, osim ako bi nastavak krvarenja nakon četrdeset dana bio u periodu kada žena obično dobiva menstruaciju, onda bi to bila krv hajza. Ako se na pobačenom plodu ne razaznaje ljudski lik, nego se radi o krvi i ugrušku bez ljudskih obrisa, krv koja se nakon toga pojavi je istihaza i ne tretira se nifasom. To znači da je žena u tom slučaju dužna postiti i klanjati, a kada nastupi namasko vrijeme, za svaki će namaz, nakon što se očisti i spriječi izlazak krvi, uzimati abdest.

Šejh Usejmin, rahimehullah, kaže: “Nifas će biti potvrđen samo ako se na djetetu razaznaje ljudski lik. Ako bi pobacila maleni plod na kojem se ne razaznaje ljudski lik, krv koja se pojavi nije nifas, nego je to krv vene, i tretira se istihazom. Najkraći period u kojem se razaznaje ljudski lik je osamdeset dana od početka trudnoće, a pretežno to biva nakon devedeset dana.” (Ed-Dimaut-tabi’ijjetu lin-nisa, str. 40)

Na pitanje da li će žena koja pobaci plod u toku trećeg mjeseca trudnoće klanjati ili ne, šejh Usejmin odgovorio je: “Poznato je kod islamskih učenjaka da, kada žena pobaci plod nakon tri mjeseca trudnoće, neće klanjati, jer kada žena pobaci plod  na kojem se razaznaje ljudski lik, krv koja se nakon toga pojavi je krv nifasa tako da neće klanjati namaze. Učenjaci su još kazali da se ljudski lik može razaznati kada od začeća prođe osamdeset jedan dan, a to je manje od tri mjeseca, pa ako žena pouzdano zna da se pobačaj desio nakon tri mjeseca, krv koja se pojavi jest krv hajza, a ako je pobačaj bio prije osamdeset dana, krv koja se pojavi jeste krv istihaze, i neće zbog nje ostaviti namaz...” (Medžmuul-fetava ver-resail, 11/292)

Dakle, ako se pobačaj desio prije osamdeset dana trudnoće, krv koja se nakon toga pojavi ne tretira se nifasom, nego se radi o istihazi, što znači da će postiti, klanjati i abdestiti se za svaki namaz. Ako se pobačaj desi nakon što se plodu udahne duša, a to je prema poznatom hadisu Ibn Mesuda, radijallahu anhu, nakon stotinu dvadeset dana od začeća, krv koja se nakon toga pojavi, bez sumnje je krv nifasa. Ako se pobačaj desi nakon osamdeset, a prije stotinu dana od začeća, krv koja se nakon toga pojavi tretira se nifasom ako se na plodu razaznaje ljudski lik, a ako se ne razaznaje, tretira se istihazom. Svevišnji Allah najbolje zna!