Menu

Zabranjenost kamate u neislamskim zemljama

P

Poznato je da je kamata haram, međutim čuo sam da postoji mišljenje Ebu Hanife da je muslimanu u neislamskoj zemlji dozvoljeno uzimati kamatu i da je na osnovu tog mišljenja muslimanima u evropskim zemljama dozvoljeno koristiti transakcije i ugovore kojima se u tim zemljama posluje, i da je dozvoljeno npr. kupiti kuću kamatnim ugovorom. Koliko je to tačno?


O

Imam Ebu Hanife, kao i njegov veliki učenik Muhammed b. Hasan, Allah im se smilovao, stanovišta su da je muslimanu, u zemlji koja je u ratu protiv muslimana, dozvoljeno nemuslimanu prodati jedan dirhem za dva dirhema, tj. dozvoljeno mu je uzeti kamatu. (Es-Serhasi, El-Mebsut, 14/98, i El-Kasani, Bedaius-sanai, 5/192)