Menu

Ajeti o istinitosti ponovnog proživljenja - komentar sure Jasin (šesti dio)

Tema Kur'anČitanje 10 minuta

Allahovu uputu treba cijeniti, vrednovati, ljubomorno je čuvati. Kolika je to Allahova, subhanehu ve te'ala, blagodat, saznat će svako od nas kada se prisjeti svoje prošlosti, svoga stanja prije upute, u kakvim je tminama živio. Neka takvo stanje uporedi sa sadašnjim, pa će spoznati veličinu te Allahove blagodati. Šta misliš kakvo bi tvoje stanje bilo bez Allahove blagodati upute?! Možeš li zamisliti?! Ježi li ti se koža od toga?! Šta misliš kakvo bi tvoje stanje bilo da si skončao daleko od Allahove upute?! Stoga, Allahovu blagodat upute ljubomorno čuvaj! Da. Kao što bi život bio tegoban da samo noć postoji, potpuna tama, isto bi tako bio tegoban život daleko od Allahovog svjetla, upute. Allaha Uzvišenog molimo da učvrsti naša srca u Svojoj vjeri!


Svevišnji Allah u brojnim ajetima sure Jasin spominje dokaze Svoje svemoći, Svoje jednoće, dokaze o proživljenju svih ljudi na Sudnjem danu, njihovom obračunu, nagrađivanju i kažnjavanju. Tako Uzvišeni Allah kaže u 38. ajetu sure Jasin: ''I noć im je dokaz: Mi polahko uklanjamo dnevnu svjetlost i oni odjednom ostaju u mraku!“

Komentar:

I noć im je dokaz prestanka ovoga svijeta i ponovnog proživljenja na drugom svijetu. Kao što polahko nestaje, dan isto tako se polahko i život na ovome svijetu privodi kraju. Kao što se nakon dugog dana sprema noć, isto tako se i čovjek, nakon dugog života, treba spremati za smrt. Sigurno će umrijeti i za svoj život biti pitan. I kao što noć, nakon što polahko obavije zemlju, potpuno nastupi, isto tako vam se i smrt polahko približava, ali kada nastupi, nećete je moći odgoditi. Zato se pripremajte za nju!Od Allahove, subhanehu ve te'ala, dobrote i mudrosti jeste da nam dnevnu svjetlost polahko uklanja, jer kada bi nam umjesto jake svjetlosti dao potpunu tamu, oči bi nam ostale širom otvorene, tražili bismo bilo gdje nekakvu iskricu da se njome pomognemo u tminama. Isto tako je od Allahove mudrosti i dobrote da ostavlja čovjeka da se pripremi za Dan obračuna, pa onaj koji ne spozna tu Allahovu mudrost, ne prihvati tu Allahovu dobrotu, ne priprema se za Sudnji dan, već svoj život na dunjaluku provodi u igri i zabavi, kada mu smrt –nakon određenog broja godina i određenih znakova i upozorenja – iznenada dođe, oči će mu ostati širom otvorene, pa će očekivati da mu pomoć dođe od bilo kuda, ali mu se neće pomoći jer je došao neizbjež‍an trenutak, došao je Dan u koji nije vjerovao, niti se pripremao za njega.

Pouke i poruke ajeta

● Pojašnjenje Allahove mudrosti u postepenoj smjeni noći i dana.

● Iz ajeta se zaključuje da je osnova noć koju prekriva dan. Osnova dana i dnevne svjetlosti je Sunce. Te svjetlosti polahko nestaje i iza nje dolazi noć. U ovome je išaret i poruka svima nama: mi smo bili mrtvi, nismo se spominjali, zatim nam je Uzvišeni Allah ukazao Svoju blagodat, podario nam život koji polahko teče, troši se i opet idemo ka svome nestanku. Također, u ovome je poruka svima nama da bismo mi bez Allahovog svjetla živjeli u tminama.

● Stoga, Allahovu uputu treba cijeniti, vrednovati, ljubomorno je čuvati. Kolika je to Allahova, subhanehu ve te'ala, blagodat, saznat će svako od nas kada se prisjeti svoje prošlosti, svoga stanja prije upute, u kakvim je tminama živio. Neka takvo stanje uporedi sa sadašnjim, pa će spoznati veličinu te Allahove blagodati! Šta misliš kakvo bi tvoje stanje bilo bez te Allahove blagodati?! Možeš li zamisliti?! Ježi li ti se koža od toga?! Šta misliš kakvo bi tvoje stanje bilo da si skončao daleko od Allahove upute?! Stoga, Allahovu blagodat upute ljubomorno čuvaj! Da. Kao što bi život bio tegoban da samo noć postoji, potpuna tama, isto tako bi bio tegoban život daleko od Allahovog svjetla, upute! Allaha Uzvišenog molimo da učvrsti naša srca u Svojoj vjeri!

Jasin, 38

Uzvišeni Allah dalje kaže u suri Jasin: ''I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg!“

Komentar:

I Sunce je također dokaz, jedan od Allahovih dokaza njima, jedno je od Allahovih znamenja njima. Kako da ne?! Tako veliko Allahovo stvorenje! Pogledajmo koja toplina, vrućina i svjetlost dolaze od njega, a tako je daleko od nas! Ko je to u stanju da nam da ovoliku svjetlost i toplinu sa tako velike udaljenosti? Niko drugi do Allah Svemogući! Stoga, bez imalo sumnje, Sunce je jedan od velikih Allahovih dokaza, naročito kada se uzmu u obzir mnoge koristi Sunčeve toplote i energije. Međutim, i ono se kreće do određene granice, postoji do određenog dana, određenog roka. Tako veliko Allahovo stvorenje jednog dana će nestati, pa, šta mislite vi, o sićušni ljudi?! Tako veliko i korisno Allahovo stvorenje jednog dana će morati nestati, pa, šta misliš ti, o čovječe, koji se hvališeš svojom inteligencijom i znanjem?! ''To je odredba Silnoga i Sveznajućega“ – tj. to je odredba Uzvišenog Allaha koji posjeduje ogromnu snagu, koji je svemoćan pa upravlja tako velikim stvorenjem i koji je Sveznajući, kome ništa ne promiče, pa nadgleda kretanje Sunca, smjenu noći i dana, koji se tako precizno odvijaju!

Pouke i poruke ajeta

● Na nama je da potvrdimo da se Sunce kreće, jer je to potvrdio Uzvišeni Allah u Svojoj knjizi, to je potvrdio Onaj koji ga je stvorio i koji ga najbolje poznaje! Kakvo je to kretanje, to nama nije poznato.

● I ovome Suncu i pored njegove veličine i koristi, jednoga dana doći će kraj sa čijim će završetkom prestati postojati i sva druga stvorenja na dunjaluku.

● Sunčevo kretanje precizno je određeno od strane Uzvišenog Allaha, njegovog Stvoritelja. Tome svjedoči i stvarnost. Otkako ga je Svevišnji Allah stvorio, do dana današnjega, ono precizno obavlja svoju funkciju: ne ubrzava niti usporava, ne diže se, niti spušta od onoga kako mu je Uzvišeni Allah odredio: ''To je odredba Silnoga i Sveznajućega!“

● Potvrda dva Allahova, subhanehu ve te'ala, lijepa imena: El-Aziz (Silni) i El-'Alim (Sveznajući) iz kojih proizlaze dvije Allahove uzvišene osobine: svemoć i sveobuhvatno znanje.

Jasin, 39

Uzvišeni Allah dalje kaže: ''I Mjesecu, Mi smo odredili položaje i on se uvijek ponovo kreće kao stari savijeni prut.“

Komentar:

Mi smo Mjesecu odredili položaj, tj. određeno je gdje će se nalaziti svake noći, tako da svake naredne noći ima drugi položaj. Na početku mjeseca, prvi dan je mlađak, malen, zatim se iz noći u noć povećava, sve dok se sredinom mjeseca ne upotpuni, a zatim se ponovo smanjuje sve dok se ne povrati u svoj prvobitni izgled i potpuno izgubi.

Pouke i poruke ajeta

● Mjesec je jedan od velikih Allahovih dokaza, jedno od Njegovih velikih znamenja, u razmišljanju o njemu pouka je za razumom obdarene. Mjesec se svake noći kreće i mijenja. Mudrost toga je omogućavanje ljudima da broje dane i godine, kako kaže Uzvišeni Allah o tome u 5. ajetu sure Junus, u prijevodu značenja: ''On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.“

● Ajet jasno ukazuje na Allahovu svemoć kada Mjesec na početku čini slabim, manje sjajnim, zatim se on povećava i njegov sjaj jača, a zatim ponovo slabi.

● Subhanallah, ovaj primjer tako slikovito govori o stanju čovjeka koji prvo ne postoji, zatim se rodi i slabašan je, zatim se razvija i jača, upotpunjava, dolazi u najbolje godine, zatim ponovo slabi, gubi snagu dok je potpuno i ne izgubi kada mu nastupi smrt. Uzvišeni Allah kaže u 54. ajetu sure Er-Rum, kako stoji u prijevodu značenja: ''Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može.“

Jasin, 40

Dalje Svevišnji Allah kaže: ''Niti Sunce može Mjesec dostići, niti noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.“

Komentar:

Nemoguće je da se Sunce i Mjesec sastave, da zajedno zalaze ili zajedno izlaze, to je nemoguće na dunjaluku; ali u Danu na koji se svim ovim primjerima ukazuje – na Sudnjem danu, Sunce i Mjesec će se spojiti, kako o tome govori Uzvišeni Allah u suri El-Kijame, u prijevodu značenja: ''Čovjek pita: 'Kada će nastupiti Sudnji dan?' Onda kada se pogled od straha ukoči, i Mjesec pomrači, i Sunce i Mjesec spoje! Toga dana čovjek će povikati: 'Kuda da se bježi?'“ 

Pouke i poruke ajeta

● Allahovi zakoni, sunneti se ne mijenjaju na dunjaluku, sve se odvija svojim redoslijedom. Tako isto i naš život teče, polahko se privodi kraju. Nakon što ga završimo, znajmo dobro da ćemo – kada Allah dozvoli – ponovo biti proživljeni i pred Njega, subhanehu ve te'ala, izvedeni, da nas obračuna za djela koja smo činili na dunjaluku, pa gledajmo da se pripremimo za taj dan, da i mi ne uzviknemo: ''Kuda da se bježi?“

Uzvišenog Allaha molim da nas poživi u imanu i dobrim djelima, da bude zadovoljan nama dok smo na dunjaluku, da bude zadovoljan nama kada nam pošalje Meleka smrti po našu dušu i da bude zadovoljan nama kada nas izvede pred Sebe da nas obračuna za naša djela! Sva hvala pripada samo Uzvišenom Allahu i neka je Allahov salavat i selam na poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!