Menu

Allah, El-Ilah

Tema AkidaČitanje 8 minuta

Ispravno je reći da su Milostivi, Svemilosni, Stvoritelj, Plemeniti, Mudri – Allahova imena, a ne da je Allah ime Milostivog, Svemilosnog ili ime Plemenitog i tome slično. Isto tako, od posebnosti ovog imena jeste i to da ono ukazuje na značenja svih ostalih lijepih imena, a lijepa imena su pojašnjenje svojstava božanstva. Otuda je Allah ime na koje se vraćaju sva ostala Allahova lijepa imena i značenja svih Allahovih imena ukazuju na njega. Od njegovih posebnosti jeste i to da elif i lam prilikom dozivanja ostaju pri njemu. Zato kažemo: Ja Allah, pa je elif i lam sastavni dio imena Allah. Ali, kada se Allah doziva nekim drugim imenom onda se elif i lam brišu, pa ne kažemo: ja Er-Rahman, ja Er-Rahim, ja El-Gafur, nego ćemo reći: ja Rahman, ja Rahim, ja Gafur. Također, od posebnosti ovog imena jeste i to da su općepoznati, vjerodostojno preneseni zikrovi vezani za ovo ime. Tako su tesbih, tehmid, tekbir, tehlil, bismilla i mnogi drugi zikrovi vezani za ovo ime, naprimjer izgovaramo: subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, bismillah itd. Dakle, svugdje se spominje ime Allah. Od posebnosti ovog imena također je i to što se ono najviše spominje u Kur’anu, tj. spomenuto je više od dvije hiljade i dvjesto puta, što nije slučaj sa drugim Allahovim lijepim imenima, i Allah je ovim imenom započeo trideset i tri kur’anska ajeta.


U prethodnim tekstovima pisali smo o općim pravilima razumijevanja Allahovih imena i svojstava, a u narednim tekstovima, uz Allahovu pomoć, govorit ćemo o značenju Allahovih imena.

Osnovu značenja svih Allahovih lijepih imena sadrže tri imena: Allah, Er-Rabb, Er-Rahman. Ova tri imena po svome značenju obuhvataju sva ostala Allahova lijepa imena. Tako ime Allah obuhvata svojstva ilahijjeta, i to su svojstva koja pripadaju samo Njemu, subhanehu ve te‘ala, a to je da samo On Uzvišeni zaslužuje da se obožava; ime Er-Rabb – Gospodar, obuhvata svojstva gospodarstva, a ime Er-Rahman – Svemilosni, obuhvata svojstva milosti, dobrote i plemenitosti, a sva tri imena nalaze se u suri El-Fatiha.

Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Znaj da ova sura potpuno obuhvata najvažnije uzvišene težnje i pojašnjava ih na najpodrobniji način. Daje definiciju Onoga koji jedini zaslužuje da se obožava, neka je slavljen i uzvišen, putem tri imena na koja se vraćaju sva ostala lijepa Allahova imena i plemenita svojstva, a to su: Allah, Er-Rabb, Er-Rahman.  Sura se temelji na ilahijjetu – da samo Allah zaslužuje da se obožava, rububijjetu – da samo Allah stvara, vlada i upravlja svime, i rahmetu – da Allah posjeduje svaku milost. Otuda se ‘Ijjake na‘budu / samo Tebe obožavamo’ temelji na ilahijjetu, a ‘ve ijjake neste‘in / samo od Tebe pomoć tražimo’ na rububijjetu. Traženje upute na Ispravni put jeste u svojstvu rahmeta. El-hamd – svaka zahvala pripada samo Allahu, ukazuje na tri stvari: da je On hvale dostojan u Svojoj božanstvenosti, Svojoj gospodarskoj moći i Svojoj milosti.“ (Medaridžu salikin, 1/7)

Prvo Allahovo, tebareke ve te‘ala, ime jeste Allah. To je ime za koje skupina islamskih učenjaka kaže da je najveličanstvenije Allahovo ime, koje kada se njime zamoli – Uzvišeni usliša i kada se njime zatraži – On daruje. Ovo ime ima svoje posebnosti i odlike zbog kojih se razlikuje od ostalih Allahovih imena.

Posebnosti imena Allah

Jedna od posebnosti ovog imena jeste da je ono osnova za sva ostala Allahova lijepa imena, pa se ostala imena Njemu dodaju i Njega opisuju. Kaže Allah Uzvišeni:

“Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima”

(prijevod značenja El-E‘araf, 180);

“Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!“

(prijevod značenja Taha, 8);

“On je Allah, nema drugog boga osim Njega, On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri“

(prijevod značenja El-Hašr, 22-24).

Shodno tome, ispravno je reći da su Milostivi, Svemilosni, Stvoritelj, Plemeniti, Mudri – Allahova imena, a ne da je Allah ime Milostivog, Svemilosnog ili ime Plemenitog i tome slično. Isto tako, od posebnosti ovog imena jeste i to da ono ukazuje na značenja svih ostalih lijepih imena, a lijepa imena su pojašnjenje svojstava božanstva. Otuda je Allah ime na koje se vraćaju sva ostala Allahova lijepa imena i značenja svih Allahovih imena ukazuju na njega. Od njegovih posebnosti jeste i to da elif i lam prilikom dozivanja ostaju pri njemu. Zato kažemo: Ja Allah, pa je elif i lam sastavni dio imena Allah. Ali, kada se Allah doziva nekim drugim imenom onda se elif i lam brišu, pa ne kažemo: ja Er-Rahman, ja Er-Rahim, ja El-Gafur, nego ćemo reći: ja Rahman, ja Rahim, ja Gafur. Također, od posebnosti ovog imena jeste i to da su općepoznati, vjerodostojno preneseni zikrovi vezani za ovo ime. Tako su tesbih, tehmid, tekbir, tehlil, bismilla i mnogi drugi zikrovi vezani za ovo ime, naprimjer izgovaramo: subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, la ilahe illallah, bismillah itd. Dakle, svugdje se spominje ime Allah. Od posebnosti ovog imena također je i to što se ono najviše spominje u Kur’anu, tj. spomenuto je više od dvije hiljade i dvjesto puta, što nije slučaj sa drugim Allahovim lijepim imenima, i Allah je ovim imenom započeo trideset i tri kur’anska ajeta. Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te‘ala, naveo je deset jezičkih karakteristika za ime Allah, a zatim rekao: “A što se tiče karakteristika o značenju ovog imena, pa onaj koji ih najbolje poznaje, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Ja ti ne mogu iznijeti potpunu zahvalu, a Ti si onakav kako si Sebe pohvalio.'“ (Tejsirul-azizil-hamid, 30) Osnova imena Allah dolazi od riječi El-Ilah, a znači: Bog, božanstvo, odnosno, Onaj koji se obožava. El-Ilah je također i jedno od Allahovih lijepih imena. Uzvišeni Allah kaže:

“A vaš Bog, jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Svemilosnog Milostivog!“

(prijevod značenja El-Bekare, 163);

“A naređeno im je da samo jednom Bogu ibadet čine, nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju”

(prijevod značenja Et-Tevbe, 31);

“Reci: ‘Meni se objavljuje da je vaš Bog, jedan Bog, pa samo Njemu budite predani!’”

(prijevod značenja El-Enbija, 108).

Ime Allah ukazuje na dvije stvari:

● Da je Allah jedini koji zaslužuje da bude obožavan, jer posjeduje najveličanstvenija svojstva koja samo Njemu pripadaju.

● On je jedini kome Njegovi robovi istinski čine ibadet. Kaže Uzvišeni: ”On je onaj koji je i na nebu, a i na Zemlji Bog. On je Mudri i Sveznajući!“ (prijevod značenja Ez-Zuhruf, 84) Pokoravaju Mu se oni koji su na nebu, a i oni koji su na Zemlj, htjeli ili ne htjeli.

U brojnim kur’anskim ajetima zajedno se spominju ove dvije stvari. Kaže Uzvišeni: “Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga osim Mene nema. Pa Meni ibadet čini i kada Me se sjetiš, namaz obavljaj“ (prijevod značenja Taha, 14); “Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili: ‘Nema boga osim Mene, zato Meni ibadet čini!’” (prijevod značenja El-Enbija, 25)