Menu

Allahova uzvišena imena El-Hajj i El-Kajjum

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Allahovo, tebareke ve te‘ala, ime El-Hajj (Živi) ukazuje na svojstvo života. To je svojstvo života koji nije nastao, već postoji oduvijek, koji neće prestati, već će postojati zauvijek, koji je čist od svakog nedostatka, uzvišen je naš Gospodar i čist od svake mahane. Onaj koji je vječno živ posjeduje svojstva znanja, sluha, vida, moći, milosti i ostala svojstva savršenstva, i kao takav zaslužuje da bude obožavan, i da Mu se čine ruku’ i sedžda, kao što Stvoritelj svjetova kaže u Svojoj plemenitoj Knjizi: “Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali!” (prijevod značenja El-Furkan, 85). Sva živa stvorenja koja će umrijeti, ili ona koja su već mrtva, ili stvari i predmeti koji u osnovi nemaju osobinu života, ne zaslužuju da budu obožavani, nego je Allah taj koji zaslužuje da se obožava, Živi koji neće umrijeti. Naš Gospodar u Svojoj plemenitoj Knjizi kaže: “On je Živi, nema istinskog boga osim Njega, zato samo Njemu dovu upućujte, iskreno Mu ispovijedajući vjeru. Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!” (Prijevod značenja Gafir, 65)


El-Hajj (Živi) i El-Kajjum (Vječni) Allahova su lijepa imena koja se u Kur’anu časnom zajedno spominju na tri mjesta: u suri El-Bekara, gdje Uzvišeni kaže: “Allah je - nema boga osim Njega – Živi i Vječni Održavatelj!” (prijevod značenja El-Bekara, 255), zatim u suri Alu Imran: “Elif-lam-mim. Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni Održavatelj!” (prijevod značenja Alu Imran, 1-2), te u suri Taha, u riječima Uzvišenog: “Ljudi će se pokoriti Živom i Vječnom Održavatelju” (prijevod značenja Taha, 111).

Allahovo, tebareke ve te‘ala, ime El-Hajj (Živi) ukazuje na svojstvo života. To je svojstvo života koji nije nastao, već postoji oduvijek, koji neće prestati, već će postojati zauvijek, koji je čist od svakog nedostatka, uzvišen je naš Gospodar i čist od svake mahane. Onaj koji je vječno živ posjeduje svojstva znanja, sluha, vida, moći, milosti i ostala svojstva savršenstva, i kao takav zaslužuje da bude obožavan, i da Mu se čine ruku’ i sedžda, kao što Stvoritelj svjetova kaže u Svojoj plemenitoj Knjizi: “Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali!” (prijevod značenja El-Furkan, 85). Sva živa stvorenja koja će umrijeti, ili ona koja su već mrtva, ili stvari i predmeti koji u osnovi nemaju osobinu života, ne zaslužuju da budu obožavani, nego je Allah taj koji zaslužuje da se obožava, Živi koji neće umrijeti. Naš Gospodar u Svojoj plemenitoj Knjizi kaže: “On je Živi, nema istinskog boga osim Njega, zato samo Njemu dovu upućujte, iskreno Mu ispovijedajući vjeru. Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!” (Prijevod značenja Gafir, 65) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upućivao je dovu Allahu, tebareke ve te‘ala, sljedećim riječima: “Allahu moj, Tebi sam odan, u Tebe vjerujem, samo se na Tebe oslanjam, Tebi se obraćam i u ime Tebe suprotstavljam se drugima. Allahu moj, utječem se Tvojom moći od toga da me u zabludi ostaviš, nema istinskog boga osim Tebe. Ti si Živi koji ne može umrijeti, a ljudi i džinni će umrijeti.” (Muslim, 2717)

Njegovo uzvišeno ime El-Kajjum (Vječni, Održavatelj) ukazuje na svojstvo vječnosti, neovisnosti i održavanja. Naš Gospodar je Onaj koji sam po sebi opstoji, kojem niko nije potreban, koji ne ovisi ni o kome, a sva ostala stvorenja ovise o Njemu. Allahovo ime El-Kajjum ukazuje na dvije stvari:

Prvo,

ukazuje na Allahovu, tebareke ve te‘ala, potpunu neovisnost, jer On sam po sebi opstoji, i niko Mu nije potreban. Rekao je naš plemeniti Gospodar: “O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.” (Prijevod značenja Fatir, 15) U hadisi-kudsijju Uzvišeni je rekao: “O robovi Moji, vi nikada ne možete doći do onoga čime biste Meni štetu nanijeli, pa da Mi je nanesete, niti ikad možete doći do onoga što će Meni korist donijeti, pa da Mi je donesete.” (Muslim, 2577)

Drugo,

ukazuje na Allahovu, subhanehu ve te‘ala, potpunu nadmoć i upravljanje svim stvorenim. On je taj koji održava sva stvorenja, a svima njima potreban je Allah i bez Njega ne mogu ni koliko je jedan treptaj oka, ni manje od toga. Tako je Allah potreban i Aršu i Kursijju, nebesima i Zemlji, brdima i drveću, džinnima i ljudima. Rekao je naš Gospodar u Svojoj plemenitoj Knjizi: “Zar Allahu, koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: ‘Opišite ih!’ Zar vi hoćete da Njega učite, kao da On ne zna šta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate?” (prijevod značenja Er-R‘ad, 33); “Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao. On je zaista blag i prašta grijehe” (prijevod značenja Fatir, 41); “I jedan od dokaza Njegovih jeste i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom” (prijevod značenja Er-Rum, 25).

Iz navedenog možemo zaključiti da ova dva Allahova lijepa imena obuhvataju značenje ostalih Allahovih lijepih imena. Na njih se svode sva ostala Allahova imena i njihova značenja.

Tako ime El-Hajj obuhvata svojstva koja se tiču Allahovog, subhanehu ve te‘ala, bića, a El-Kajjum obuhvata svojstva koja se tiču Njegovih radnji. Lična Allahova svojstva, kao što su vid, sluh, znanje, ruka i njima slična, vraćaju se Njegovom imenu El-Hajj, a svojstva koja se odnose na Allahove radnje, kao što su stvaranje, opskrbljivanje, oživljavanje, usmrćivanje i njima slična, vraćaju se Allahovom imenu El-Kajjum. Otuda kažemo da se sva Allahova lijepa imena vraćaju na ova dva uzvišena imena. Zbog toga su neki islamski učenjaci mišljenja da su ova dva imena najveličanstvenija, kojima, kada se On zamoli – usliša, i kada se od Njega zatraži – daje.

I ova dva Allahova uzvišena imena spomenuta su u većini hadisa koji govore o Allahovom najveličanstvenijem imenu. Rekao je Ibnul-Kajjim u svojoj knjizi Zadul-mead: “Svojstvo života obuhvata sva ostala svojstva savršenstva, a svojstvo održavanja obuhvata sve radnje, pa je zato najuzvišenije Allahovo ime kojim, kada se zamoli – usliša, i kada se zatraži – daruje, Živi i Vječni Održavatelj.” (Zadul-mead, 4/204) On je također rekao: “Allahovo najveličanstvenije ime nalazi se u ova dva ajeta: Ajetul-Kursijji i početku sure Alu Imran. U njima se nalazi svojstvo života koje obuhvata sva ostala svojstva, i osobina održavanja koja obuhvata sve ostale Allahove radnje.” (Es-Savaikul-murseleh, 3/911-912)

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejhi, govoreći o velikom utjecaju dove u kojoj se spomenu ova dva Allahova lijepa imena, a naročito kada čovjeka zadesi kakva nedaća, poteškoća ili tuga, rekao je: “Djelotvornost riječi ‘ja Hajju, ja Kajjum, bi rahmetike nestegisu’, u otklanjanju neke bolesti zaista je fascinantna. Jer, svojstvo života obuhvata svojstva savršenstva, a svojstvo održavanja obuhvata svojstva Allahovih radnji.

Zato je Allahovo najuzvišenije ime, kojim, kada se zamoli – usliša, i kada se zatraži – daruje, Živi i Vječni Održavatelj. Potpuni život suprotan je svim bolestima i bolovima, kao što je slučaj sa stanovnicima Dženneta koji će živjeti potpunim životom i neće ih zadesiti ni tuga ni briga, ni za čim neće žaliti niti će osjećati bol. A nepotpuni život umanjuje sveobuhvatno djelovanje i sprečava potpuno održavanje, jer potpuno održavanje moguće je samo uz potpuni život. Onome koji živi potpunim, savršenim životom, nikada ne može nedostajati svojstvo savršenstva, niti postoji nešto što Savršeni Održavatelj nije u stanju učiniti. Stoga, približavanje Allahu i upućivanje dove Njemu putem svojstava života i održavanja ima poseban utjecaj u otklanjanju onoga što negativno utječe na čovjekov život i rad. Dakle, imena El-Hajj i El-Kajjum imaju poseban utjecaj kod primanja dove i otklanjanja nedaća.” (Zadul-mead, 4/206)

Ovaj govor imama Ibnul-Kajjima podupire hadis koji bilježi imam Et-Tirmizi od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, koji kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada ga zadesi kakva nedaća, govorio: “Ja Hajju, ja Kajjum, bi rahmetike nestegisu (O Živi), o Vječni, sa tvojom milošću tražim od Tebe pomoć).” (Et-Tirmizi, 3524, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

Sve ovo ukazuje nam na veličinu ova dva Allahova lijepa imena, na njihov stepen i položaj, a samim tim i pokornost i poniznost prema Onome kome ona pripadaju: “Ljudi će se pokoriti Živom i Vječnom Održavatelju” (prijevod značenja Taha, 111).