Menu

Allahovo lijepo ime El-Džebbar

Tema AkidaČitanje 7 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El Džebbar. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se jedanput u Kur’anu, u suri El Hašr: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Onaj kojem se sve potčinjava, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!” (El-Hašr, 23.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ruku‘u i na sedždi govorio je: “Subhane Zil-džeberuti vel-melekuti vel-kibrijai vel-azame/Neka je slavljen vlasnik džebberuta...” (Ebu Davud i Nesai.)

U arapskom jeziku El-Džebbar ima značenje: onoga koji sve sebi potčinjava na ono što on hoće, onaj koji pomaže druge u nevolji i siromaštvu pa ih opskrbljuje i čini imućnim, onaj koji je snažni, veliki i uzvišeni, onaj koga niko ne može poniziti niti sebi potčiniti


Značenje Allahovog imena El-Džebbar

Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “El-Džebbar je Onaj koji popravlja stanja Svojih stvorenja, Onaj koji ih usmjerava na ono u čemu je korist za njih.” (Džami‘ul-Bejan fi Te’vili Ajil-Kur’an)

Hattabi, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “El-Džebbar jeste Onaj koji potčinjava stvorenja onome čemu On hoće od Svojih naredbi i zabrana. A neki kažu da je El-Džebbar Onaj koji je uzvišen iznad Svojih stvorenja.” (Vidjeti: Še’nud-Du‘a)

Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “El-Džebbar jeste Onaj koji pri Sebi ima sledeća tri značenja: svu vlast, sve mu se pokorava i najuzvišeniji je.” (Vidjeti: Abdul-Aziz el-Mutajri, El-Murtebe‘ul-Esna fi Rijadil-Esmail-Husna min kutubi Ibnil-Kajjim)

Abdurrahman b. Nasir es-Sa‘di, rahimehullahu te‘ala, kaže: “El-Džebbar je Onaj koji Sebi potčinjava sva stvorenja, Onaj kome se sva stvorenja pokoravaju, Onaj koji popravlja stanje unesrećenih i siromaha čini imućnim.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman)

Allah je El Džebbar, tj. Onaj Koji je uzvišen od svake manjkavosti, i Koji je visoko iznad Svojih stvorenja; Onaj koji popravlja stanja Svojih stvorenja i usmjerava ih ka svakoj njihovoj koristi, Onaj kome se potčinjavaju sva stvorenja u onome što On želi, Onaj kada nešto hoće da bude biva onako kako to On hoće i niko se tome ne može suprotstaviti.

Zato Allahov robe:

⚫ El-Džebbar je Allah, Onaj koji je svemoćni, Onaj kome se sve potčinjava, Onaj koji je uzvišen, ispod koga su svi, niko Mu nije ravan niti sličan; ova činjenica u vjerničkom srcu rađa veličanje i uzvisivanje Uzvišenog Allaha, uzdizanje na položaj kojeg je dostojan jedino On.

⚫ El-Džebbar je Allah, Onaj kome se sve potčinjava i On zbog toga nema potrebe da se bavi lošim i zlim radnjama, prevarom, zasjedom i sl. da bi došao do nečega, pa je El-Džebbar daleko od svake niskosti, daleko od svakog zla, daleko od svake manjkavosti, što podstiče vjernika da samo Uzvišenog Allaha izdvaja u ibadetu, da samo Njega hvali jer je On jedini dostojan toga, da samo Njemu posveti tu potpunu ljubav i sl.

⚫ El-Džebbar je Allah, Onaj koji je snažni, veliki, uzvišeni, svemoćni, Onaj kome se sve potčinjava. Vjerniku koji je svjestan ove činjenice, u njegovom srcu javlja se strah i strahopoštovanje, poniznost i skrušenost, pa kada poželi da učini grijeh, prisjeti se Allahove snage kojoj se ništa ne može suprotstaviti, pa se sustegne od grijeha.

⚫ El-Džebbar je Allah, Onaj kome se sve potčinjava, a Onaj koji ima ogromnu snagu Taj se može i smilovati i oprostiti, Onaj koji je u mogućnosti da kazni, Taj je u mogućnosti i da oprosti. Vjerovanjem u ovo, vjernik kada pogriješi, ne snalazi ga klonulost i beznađe, već se okreće Uzvišenom Allahu, podiže svoje ruke i iskreno traži oprosta od Njega Uzvišenog.

⚫ Zato brate, slavi i veličaj svoga Gospodara, spominji Ga na ruku‘u i na sedždi po ovoj osobini kako je to činio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: „Subhane zil-Džeberuti vel-Melekuti vel-Kibrija'i vel-'Azameti!“

⚫ Čuvaj se oholosti jer je to zabranjeno ljudima. Znaj da onome koji se bude oholio Allah pečati srce, kako se spominje u 35. ajetu sure El-Mu'min: “one koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. – Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog.” I da će oholnik na drugome svijetu propasti, kako se navodi u suri Ibrahim: “Poslanici su pomoć tražili, pa je svaki oholi i inadžija nastradao –”. (Ibrahim, 15-17.) I da je vatra džehennemska stvorena radi oholnika, kako se spominje u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sporili su se Džennet i Džehennem, pa je Džehennem rekao: 'Ja sam stvoren posebno radi oholnika', a Džennet je rekao: 'U mene neće ući osim slabi i nemoćni.' Pa je Allah rekao Džennetu: 'Ti si Moja milost, kojom ću se Ja smilovati kome budem htio od mojih robova.' A vatri je rekao: 'Ti si Moja kazna kojom ću kazniti koga budem htio od svojih robova. I obadvojicu ću vas napuniti.'” (Buhari i Muslim)

⚫ Veličine, uzvišenosti, snage i svemoći dostojan je jedino Allah. Zato budi skroman, ne uzdiži se, ne prizivaj sebi nikakvu veličinu niti posebnost, čuvaj se svega što vodi do oholosti, jer neće čovjek prestati uzdizati sebe, sve dok ne bude upisan u oholnike, pa ga snađe ono što će snaći i njih.

⚫ Znaj da je Allah posebno objavio objavu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, o skromnosti i neuzdizanju jednog nad drugim, kako se spominje u hadisu Ijjada, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao „Doista mi je Allah objavio da budete skromni jedan prema drugome, da ne činite nasilje jedan drugome i da se ne uzdižete jedan nad drugima.“ (Ebu Davud)

⚫ Budi jednostavan s ljudima, pa kada vidiš da te se neko pribojava, pokaži mu svoju skromnost i jednostavnost. Kako se navodi u hadisu Ebu Mes'uda, radijallahu anh, da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da razgovara s njim, pa se tokom razgovora sav tresao, da bi mu Allahov Poslanik, rekao: „Opusti se, doista ja nisam vladar, ja sam sin žene koja je jela običnu hranu.“ (Ibn Madže)

⚫ Druži se s ljudima, naročito siromasima i nevoljnicima, starijima i dječicom, jer je tako postupao i tvoj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najskromniji rob Allahov, pa je molio Allaha, da ga proživi sa siromasima a znao je i kada god bi prošao pored djece, da ih selami.

⚫ Nastoj da budeš samo od koristi ljudima, i nikako drugačije. Oraspoloži unesrećenog! Obraduj tužnog! Pomozi slabog! Na Pravi put ukaži zalutalom! Posavjetuj zbunjenog! Budi ključ dobra a katanac zla!