Menu

Allahovo lijepo ime El-Hadi

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Hadi. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se na dva mjesta u Kur’anu. Uzvišeni Allah kaže: “Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan vodič i pomagač!” (El-Furkan, 31); “A doista je Allah Taj koji upućuje vjernike na Pravi put.” (El-Hadždž, 54)

On je Taj koji sve upućuje na ono što hoće: “Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, uputio.” (Ta-ha, 50)

Jedno od Njegovih svojstava je da upućuje koga hoće na Pravi put: “Allah sve ljude poziva u Kuću spasa, ali na Pravi put upućuje koga hoće.” (Junus, 25)


Značenje imena El-Hadi

U arapskom jeziku izraz hadi ima značenje: upućivača, vodiča, onoga koji ide ispred. Ovo ime dolazi od riječi huda koja u arapskom jeziku ima značenje: izvođenja iz jednoga u drugo, pokornost i pobožnost, dan. (Ibn Menzur, Lisanul-arab, 6/4639–4640)

Zedždžadž kaže: “El-Hadi je Onaj koji upućuje sva stvorenja na ono putem čega će Ga spoznati i shvatiti da je On jedini Istinski Gospodar; On je Taj koji Svoje robove upućuje na Pravi put.” (Tefsirul-Esma, str. 64)

Njegov učenik, Zedždžadži kaže: “Uzvišeni Allah je El-Hadi, Onaj koji upućuje Svoje robove ka Sebi, ukazuje im na put koji vodi do Njega, i upućuje ih na dobro i djela koja približavaju Njemu.” (Ištikakul-Esma, str. 187)

Hattabi, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Hadi je Onaj koji počašćuje Svojom uputom onoga koga hoće od Svojih robova pa ga posebno odabire za Uputu, daruje ga svjetlom spoznaje Njegove jednoće; a što se tiče ostalih stvorenja, poput životinja i dr., On ih upućuje na ono što im koristi, nadahnjuje ih kako da traže svoju opskrbu, kako da se sačuvaju štete i stradanja.” (Še'nud-dua, str. 95)

Hulejmi, rahimehullahu teala, kaže: “El-Hadi je Onaj koji ukazuje na put spasa, pojašnjava ga detaljno kako rob ne bi skrenuo i u zabludu otišao pa nakon toga stradao.” (El-Minhadž, 1/207; Bejheki, El-Esmau ves-sifat, str. 82)

Bejheki, rahimehullahu teala, kaže: “El-Hadi je Onaj koji Svojom uputom upućuje Svoje voljene dobre robove, i koji Svojom uputom upućuje ostala stvorenja kako da postignu korist i sačuvaju se štete.” (El-I'tikad, str. 66)

Šejh Sa’di, rahimehullahu teala, rekao je u svome tefsiru: “El-Hadi je Onaj koji upućuje i usmjerava Svoje robove ka svim koristima i pojašnjava im kako da od sebe odagnaju štetu, podučava ih onome što ne znaju, daje im podršku i postojanost, nadahnjuje ih da budu bogobojazni, daje da Mu se njihova srca vrate i da slijede Njegove naredbe.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, 5/305)

Zaključak:

Uzvišeni Allah je El-Hadi, Onaj koji upućuje sva stvorenja na Sebe, na djela i stvaranja putem kojih će spoznati Njegovu jednoću, upućuje na djela koja Mu približavaju Njegove robove, učvršćuje ih i čini postojanim na Pravom putu, jasno im pojašnjava Pravi put i čuva ih od stranputice i zablude, ukazuje im i usmjerava ih na ono u čemu je za njih sreća i na dunjaluku i na ahiretu.

Zato, Allahov robe:

● Budi ubijeđen da je Uzvišeni Allah El-Hadi, Onaj koji upućuje i kod koga se nalazi uputa za sve. A četiri su vrste upute:

1.

Općenita uputa kojom se upućuje svako stvorenje na ono što mu koristi u životu od čega je upućivanje mladunčeta na njegovu majku po dolasku na ovaj svijet pa nju slijedi i njenim mlijekom se hrani, upućivanje ptica, pčela, mrava, na njihovu opskrbu pa radi nje čine možda što čovjek ne bi bio u stanju da učini.

2.

Uputa i ukazivanje na dobro i iman, pojašnjavanje Pravog puta, iznošenje i uspostavljanje dokaza nad punoljetnim ljudima, muškarcima i ženama.

3.

Uputa na postojanost u imanu, proširenje prsa da prihvate istinu i njome budu zadovoljna.

4.

Uputa do Dženneta i uputa do Džehennema, na Sudnjem danu, kada vjernici uđu u Džennet, reći će: “Sva hvala pripada Allahu, koji nas je uputio do ovoga (Dženneta) i ne bismo mogli do njega doći da nas On nije uputio na njega.” (El-A’raf, 43) A što se tiče upute do Džehennema, Uzvišeni Allah o tome govori pa kaže: “Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one koje su oni obožavali mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi.” (Es-Saffat, 22–23)

● Stoga, brate i sestro, moli Allaha da te uputi na sve što ti koristi u životu na ovome svijetu, i da te uputi kako da se sačuvaš svakog zla.

● Moli Uzvišenog Allaha, koji je El-Hadi, da te uputi na ono što je najvrednije u životu na ovome svijetu, na ono od čega ovisi i tvoj drugi svijet, moli Allaha za ono što će biti i razlog tvoje upute do Dženneta, a ne do Džehennema, moli Allaha da te uputi na ono što On voli i čime je zadovoljan, a to je ono o čemu nas obavještava naš Gospodar u riječima: “Uputi (učvrsti) nas na Pravi put!” (El-Fatiha, 6). Znaj da ti je to najpotrebnije! I sam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to bi tražio za sebe pa bi u dovi učio: “Allahumme inni es’elukel-huda vet-tuka, vel-ifafe vel-gina”, odnosno: “Allahu moj, ja Te molim za uputu i bogobojaznost, čednost i neovisnost o drugima.” (Muslim, br. 2721) U hadisu Ebu Burde, od Alije, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Aliji: “Reci: ‘Allahume-hdini ve seddidni’, tj. ‘Allahu moj, uputi me i učvrsti me na uputi.’ (Muslim, br. 2725)

● Moli Allaha za uputu Allaha jer On, Uzvišeni, to traži od nas, da Ga molimo da nas uputi na Pravi put. Ne zaboravljaj Njegove riječi u hadisi-kudsijju: “O robovi Moji, svi ste vi na stranputici, osim onoga koga Ja uputim, pa tražite uputu od Mene, Ja ću vas uputiti.” (Muslim, br. 2577)

● Kada ustaneš na noćni namaz, namaz počini dovom s kojom je i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počinjao noćni namaz: “Allahu moj, Gospodaru Džibrila i Mikaila, i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavatelju tajnog i javnog svijeta, Ti presuđuješ među Svojim robovima u onome u čemu se oni razilaze, pa me uputi u čemu se razilaze na istinu Svojom voljom, jer doista Ti upućuješ koga hoćeš na Pravi put.” (Muslim, br. 770)

● I ti sam upućuj druge ljude na dobro, slijedeći svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je Allah pohvalio riječima: “I doista ti ukazuješ na Pravi put” (Eš-Šura, 52). Ukazuj ljudima na svako dobro, na sve ono što je korisno za njihov dunjaluk i ahiret, i upozoravaj ih na svako zlo, sve što im šteti na dunjaluku i ahiretu. Pozivaj ih najvećem dobru, Allahovoj vjeri. To čini radi njihove koristi, ali i radi svoje ako želiš da budeš od istinskih sljedbenika Allahovog Poslanika, sallallahu aleji ve sellem, jer je Allah rekao: “Reci, (o Muhammede): ‘Ovo je moj put, na kojem pozivam Allahu, jasno sa znanjem, ja i onaj koji me slijedi.’” (Jusuf, 108)

● Dobro se čuvaj da ne budeš ključ zla i katanac dobra, pa da ljude upoznaješ sa zlom, podstičeš ih na zlo, otvaraš im vrata zla, kako to čine pojedini sihirbazi pod plaštom vjere, kako to čine mediji, brojni razvratni časopisi, uljepšavajući zlo i udaljujući dobro. Znaj da je to put Iblisa i njegovih sljedbenika čiji će završetak biti u ognjenoj patnji, kako o tome kaže Allah: “Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga, za koga je već određeno da će svakog onog ko ga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti.” (El-Hadždž, 3–4)

● Neki od puteva do upute i postojanosti na njoj su i:

1.

Spoznaja Allaha i Njegove jednoće, dostojnosti da se jedini On obožava, ono što je On naredio čini se i što je zabranio ostavlja.

2.

Učenje i proučavanje Kur’ana.

3.

Slijeđenje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

4.

Vjerovanje u gajb.

5.

Obavljanje namaza.

6.

Izdvajanje zekata

7.

Strah od Allaha.

8.

Održavanje rodbinskih veza.

9.

Traženje vjerskog znanja.

10.

Zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima.

11.

Čišćenje srca od prezrenih osobina.

12.

Činjenje svega onoga čime je Uzvišeni Allah zadovoljan.

13.

Strpljenje na iskušenjima i čvrst oslonac na Allaha.

14.

Pridržavanje džemata muslimana.

15.

Ustrajnost u dovi.