Menu

Allahovo lijepo ime El-Hadi

Tema AkidaČitanje 0 minuta
Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Hadi. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se na dva mjesta u Kur’anu. Uzvišeni Allah kaže: “Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan vodič i pomagač!” (El-Furkan, 31); “A doista je Allah Taj koji upućuje vjernike na Pravi put.” (El-Hadždž, 54)