Menu

Allahovo lijepo ime El-Hajj

Tema AkidaČitanje 8 minuta

Jedno od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Hajj. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se u Kur’anu na pet mjesta. Na tri mjesta spominje se zajedno uz Allahovo lijepo ime El-Kajjum, se dok na ostala dva mjesta spominje samostalno.

Tako Uzvišeni Allah u 255. ajetu sure El-Bekara, poznatijem kao Ajetul-Kursijja, kaže: “Allah je, nema istinskog boga mimo Njega. On je El-Hajj, El-Kajjum, On je Živi, Vječni.” (El-Bekara, 255) Zatim, odmah na početku sure Alu Imran, kada Uzvišeni Allah kaže: “Elif-lam-mim. Allah je, nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Njega. On je Živi i Vječni.” (Alu Imran, 1–2) I treće mjesto jeste u suri Ta-ha kada Svevišnji kaže: “I pokorit će se sva stvorenja, te ponizno izgledati pred vječno Živim i Onim o kome sve opstoji, a onaj koji je činio nasilje, propast će.” (Ta-ha, 111)


Što se tiče ajeta u kojima se ovo Allahovo lijepo ime El-Hajj spominje samostalno, to su riječi Uzvišenog: “I ti se osloni na Onoga koji je vječno Živi, koji nikada neće umrijeti, Njega slavi i hvali; a dosta je to što On podrobno zna grijehe Svojih robova!” (El-Furkan, 58), i riječi Svevišnjeg Allaha: “On je vječno Živi, nema istinskog boga mimo Njega. Zato samo Njega dozivajte i Njemu iskreno vjeru ispovijedajte! Sva hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova!” (El-Mu’min , 65)

I ovo Allahovo lijepo ime, El-Hajj, spominje se u brojnim hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i uglavnom u njegovim dovama i zikrovima.

Značenje imena El-Hajj u arapskom jeziku

El-Hajj u arapskom jeziku ima značenje živog, odnosno svega onoga što je suprotno mrtvom. Također, za svakog onoga koji govori upotrebljava se ovaj termin. Kiša se također naziva ovim imenom jer se kišom oživljava zemlja nakon mrtvila. Svježe i zeleno rastinje koje buja i raste naziva se hajjom. Ovaj se termin koristi i za onoga koji postoji i ostaje u životu. (Vidjeti: Ibn Menzur, Lisanul-Arab; Asbehani, El-Mufredat; Ibn Esir, En-Nihajetu fi Garibil-Hadis; Umdetul-Huffaz; Telhisul-edilleti li Kavaidit-Tevhid)

Značenje Allahovog lijepog imena El-Hajj

Allahovo lijepo ime El-Hajj, vječno Živi, govori o potpunom životu našega Gospodara, Uzvišenog Allaha, kojem nije prethodilo nepostojanje, niti će Mu nastupiti smrt, kao što je slučaj sa stvorenjima. On je oduvijek i zauvijek, nije postao i neće Ga nestati, ne obuzima Ga ni drijemež ni san, ne savladava Ga umor, svakog trena On se nečim zanima.

I ovo ime, kao i svojstvo, dostojni su samo Uzvišenog Allaha, i niko drugi mimo Njega ne može se imenovati ovim imenom, niti opisati ovim svojstvom. Svi drugi koji se obožavaju mimo Svevišnjeg Allaha, ukoliko su živi, u njihovom životu dolazi do nemara i zaborava, do umora i sna. Ništa od toga oni ne mogu odbiti od sebe, a naročito smrt! Stoga je ovog imena i ovog svojstva dostojan jedino Allah, Onaj koji je vječno Živi i koji sam o Sebi opstoji. (Ibn Džerir et-Taberi, Džamiul-bejan)

Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Hajj jeste Onaj čiji je život stalan i vječan, nema Mu početka niti Mu ima kraja. Svi drugi mimo Njega, iako su živi, njihov život ima početak i kraj.” (Džamiul-bejan)

Zedždžadž, rahimehullahu teala, kaže: “El-Hajj jeste Onaj koji oduvijek postoji. Uzvišeni Allah nije prestao niti će prestati postojati.” (Tefsirul-esma)

Hattabi, rahimehullahu teala, kaže: “El-Hajj jeste Onaj koji neće prestati postojati, Onaj koji je oduvijek opisan svojstvom potpunog života. On nije bio mrtav, pa postao živ, niti će Mu poslije života nastupiti smrt, dok je svima drugima živima predstojilo nepostojanje i doći će smrt.” (Še’nud-dua)

Neka je uzvišen Allah, koji je svim stvorenjima odredio i propisao smrt, a On se sam izdvojio u vječnom životu! (Tuvejdžiri, Fikh esmaullahil-husna)

Ibn Kesir, rahimehullahu te'ala, kaže: “El-Hajj jeste Onaj koji nikada neće umrijeti.” (Tefsirul-Kur’anil-azim)

El-Hajj jeste Onaj koji nikada neće umrijeti.

El-Hajj jeste Onaj kome nema početka niti Mu ima kraja.

El-Hajj jeste Onaj čijem životu nije prethodilo nepostojanje niti mu slijedi završetak!

El-Hajj jeste Onaj čiji je život potpun: ne obuzima Ga ni drijemež ni san, ne obuzima Ga slabost niti manjkavost niti nemogućnost, ne dešava Mu se greška niti zaborav; Njegov život je potpun u svakom stanju. (Mahir Mukaddem, El-Vesit)

El-Hajj jeste Onaj koji daje život svim živima, te svi živi opstoje o Njemu, Koji sam o Sebi opstoji! (Dr. Muhammed Ešref Hidžazi, Ma’rifetullahi inde ehlis-sunna)

On tijelima daje život nakon smrti, i daje dušama svjetlo imana i upute nakon tmina nevjerstva i neznanja. (Mahir Mukaddem, El-Vesit)

On oživljava srca imanom, duše plemenitim moralom, tijela dobrim djelima. (Tuvejdžiri, Fikh esmaullahil-husna)

El-Hajj je Uzvišeni Allah čija su sva svojstva potpuna: njegov sluh je potpun – On sve čuje, Njegov vid je potpun – On sve vidi, Njegovo znanje je potpuno – On je Sveznajući, Njegova snaga i moć je potpuna – On je Svemogući, Njegova plemenitost i milost su potpune, Njegova želja i htijenje su potpuni, jer je Njegov život potpun, On je El-Hajj/vječno Živi.

Allahovo lijepo ime El-Hajj u našim životima

Kada se upoznaš sa Allahovim lijepim imenom El-Hajj, sigurno je da će takva spoznaja ostaviti traga na tebe.

● Tvoja ljubav prema Uzvišenom Allahu mora da se poveća! Kako da se ne voli Onaj koji je jedini savršen! Sva njegova svojstva su potpuna i savršena jer je On El-Hajj – vječno Živi čiji potpuni život iziskuje da i Njegova sva svojstva budu potpuna.

● Spoznaja Allahovog lijepog imena El-Hajj podstiče te na poštivanje i uvažavanje Svevišnjeg Allaha, što opet doprinosi sreći i radosti tvoga srca usljed čega iz njega odlaze brige i tuge.

● Na tebi je da se u svim svojim dunjalučkim i ahiretskim potrebama i zahtjevima osloniš na Onoga koji je vječno Živi, koga nikada neće nestati, na Onoga u čijim rukama su riznice svih živih, jer je jedino On vječno živi, vječno ostaje, vječno vlada i nikoga Mu sličnog niti ravnog nema! Ne obuzima Ga drijemež niti san, ne savladava ga umor, nije odsutan niti nemaran! On te vidi! On te čuje! On zna za tebe! Njemu se obrati, svoju potrebu iznesi i na Njega se samo osloni!

● U životu na ovome svijetu budi skroman jer je dunjaluk varljiv i prolazan. Koliko god da živiš na njemu, jednog dana smrt ti mora doći. Zato nastoj da živiš na ovome svijetu životom vjernika, onoga koji se veže za drugi vječni svijet. Budi skroman i zadovoljan! Nije bogatstvo u mnoštvu imetka, već je bogatstvo u bogatstvu duše. Svoje srce i svoju dušu oplemeni sjećanjem na Allaha. Znaj da nije mrtvac onaj čije srce prestane kucati, već je mrtvac onaj čiji srce i jezik prestanu spominjati Uzvišenog Allaha!

● Na dunjaluku živi životom koji voli Uzvišeni Allah, ponosnim i dostojanstvenim životom, a ne prezrenim i poniženim. Znaš li kako do ponosa i dostojanstva? Pokornošću Allahu i ustrajnošću! Znaš li kako se udaljiti od prezrenosti i poniženja? Udaljavanjem od grijeha!

● Zatim teži i nikada ne prestaj težiti da živiš najboljim vječnim životom na drugome svijetu. To ćeš postići radom i zalaganjem za Allahovu vjeru sve dok ne skončaš na tom putu! Ti se pobrini za iskrenost i rad, a ne brini se za rezultat! Allah, vječno Živi, dao ti je život, pa pokaži tu svoju živost među Allahovim robovima. Pozivaj ih dobru, podučavaj ih onome što ne znaju, budi im od koristi, izmiruj zavađene, dovi za bolesne i nemoćne.

● Ako na ovakav način budeš živio svoj život na dunjaluku, ti nećeš umrijeti potpunom smrću, već ćeš samo promijeniti mjesto življenja, preći ćeš iz Kuće dunjaluka u Kuću ahireta!