Menu

Allahovo lijepo ime El-Muhejmin

Tema AkidaČitanje 6 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Muhejmin. U Allahovoj knjizi, Kur’anu, Allahovo lijepo ime El-Muhejmin spominje se samo jedanput. Tako Uzvišeni Allah kaže: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega – Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi; hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje Mu smatraju ravnim.” (El-Hašr, 23)


Značenje u arapskom jeziku

El-Muhejmin je ime koje dolazi od riječi hejmenetun čiji je glagol hejmene-juhejminu. Imenica hejmenetun ima značenje prevlasti nad nečim, čuvanja istog, mogućnosti da s njim postupa kako hoće. (Ibn Menzur, Lisanul-Arab)

Također, ima i značenje irtikaba, nadgledanja, nadzora (Ibn Hadžer, Fethul-Bari),

kao što ima značenje održavanja nečega i vođenja brige o istom. (Sa’d b. Abdurrahman Nida, Mefhumul-esmai ves-sifat)

Značenje Allahovog lijepog imena El-Muhejmin

El-Muhejmin ima značenje šahida, svjedoka koji svjedoči riječima koje se izgovore i djelima koja se urade, kako kažu Mudžahid, Katada i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca od njih. (Taberi, Džamiul-bejan)

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: “El-Muhejmin je Onaj koji je svjedok nad Svojim stvorenjima, koji svjedoči njihovim djelima, tj. nadzire ih.” (Ibn Kesir, Tefsirul-Kur’anil-azim)

Od Dahhaka, rahimehullahu teala, prenosi se da je za Allahovo lijepo ime El-Muhejmin rekao kako ima značenje El-Emina, tj. Povjerljivog, tj. Onoga koji ničija djela neće učiniti ništavnim. (Sa’d b. Abdurrahman Nida, Mefhumul-esmai ves-sifat; Tefsir Sem’ani)

Hulejmi, rahimehullahu teala, za ovo Allahovo lijepo ime kaže: “El-Muhejmin jeste Onaj koji neće umanjiti nagradu pokornima na Sudnjem danu.” (Bejheki, El-Esma)

Ibn Zejd, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Muhejmin je Onaj koji svjedoči svemu što se desilo u prošlosti na dunjaluku i svemu što je preostalo da se desi, kao i onome što će se desiti na ahiretu.” (Taberi, Džamiul-bejan)

Šejh Abdurrahman b. Nasir es-Sa’di, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Muhejmin je Onaj koji nadgleda i najskrivenije stvari, ono što grudi kriju, Onaj koji Svojim znanjem sve obuhvata.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman)

Zaključak

Dakle, Uzvišeni Allah svjedoči svemu stvorenom, svemu što se dešava, On nadgleda sve stvari i vidljive i nevidljive, On ih vidi i poznaje njihovo stanje, On Svojim znanjem sve obuhvata, On nadzire Svoja stvorenja, svjedoči njihovim djelima, čuva njihova djela i vlada svime, sve je u Njegovim rukama, sve Mu je potčinjeno, i On održava sva stvorenja, brine se o njihovim potrebama.

Zato Allahov robe:

• Budi svjestan Allahovog nadzora i kada si sa drugima i kada si sam, budi svjestan svega toga iz straha od Allaha i ljubavi prema Njemu! Požuri s pokornosti Njemu, ostavi se grijeha, ne okreći se prema nekome drugom mimo Allaha, jer znaj da te Allah vidi, Allah te čuje, Allah poznaje svaku tvoju riječ koju izgovoriš, svako tvoje djelo koje uradiš, ono o čemu razmišljaš, stoga sve svoje potčini Allahu, sve svoje usmjeri ka Allahu. Reci kao što je Uzvišeni rekao Svome Poslaniku: “Reci: ‘Uistinu, moji namazi i svi moji obredi, moj život i moja smrt, posvećeni su samo Allahu, Gospodaru svih svjetova!’” (El-En’am, 162)

• Osloni se na Allaha i pouzdaj se samo u Njega jer je sve u Njegovim rukama kao što je i rekao Uzvišeni: “Reci: ‘Doista, svaka stvar pripada samo Allahu.’” (Alu Imran, 154)

• Samo od Njega traži ispunjenje svoje potrebe, samo od Njega traži opskrbu, samo se pomaži Njime u odbrani, kao što je i rekao Uzvišeni: “Uistinu, Allah štiti vjernike! Doista Allah ne voli izdajnika, nezahvalnika.” (El-Hadž, 38)

• Pridržavaj se Allahovih naredbi i naredbi Njegovog Poslanika, slijedi ono što ti je naređeno i ostavi se onoga što ti je zabranjeno, znaj da prevlast, kontrola i nadzor pripada samo Allahu. On će sigurno pomoći Svoju vjeru, zato ne malaksavaj u prakticiranju Allahove vjere. Znaj da je to vjera kojoj pripada pobjeda, kojoj pripada visina, nadmoć, pa makar se to i ne sviđalo nevjernicima.

• Poštuj Allahovu knjigu Kur’anm jer je ona iznad svih drugih objavljenih knjiga, kao što je rekao Uzvišeni: “Mi smo ti objavili Knjigu, samū istinu. Ona potvrđuje knjige koje su joj prethodile i nad njima bdi. (El-Maida, 48)

Zato, posveti što veću pažnju učenju Allahove Knjige, njenom proučavanju, razmišljanju o njoj i njenim naredbama i zabranama, posveti se radu po njoj i podučavanju njoj. Prisjeti se hadisa koji prenosi Osman b. Affan, radijallahu anhu, a u kojem kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji od vas je onaj koji se poduči Kur’anu, a zatim njemu druge podučava.” (Buhari)

Isto tako, ovaj Kur’an učini iznad svega svoga u životu, uzmi ga za svoga vodiča, jer je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kur’an je šefadžija – zagovornik, u njemu je rješenje za sve, on potvrđuje prethodne knjige. Ko ga uzme za svoga vodiča, on će ga i voditi do Dženneta! A ko ga baci za leđa, to će ga odvesti do Vatre!” (Ibn Hibban, Sahih. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-džamiu.)

Uzvišenog Allaha molim da nam omili izučavanje Njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava te da ona ostave traga u našim životima!