Menu

Allahovo lijepo ime El-Muhsin

Tema AkidaČitanje 7 minuta

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Muhsin, ali se u Kur’anu ne spominje kao ime, nego kao uzvišena osobina Allaha, i to u riječima: “...i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio.” (El-Kasas, 77)

Međutim, ovo Allahovo lijepo ime spominje se u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada sudite, budite pravedni, a kada govorite, govorite lijepe riječi, doista je Allah Muhsin i voli ihsan.” (Ibn Adijj, El-Kamil; Albani ga je ocijenio dobrim)

Šeddad b. Evs, radijallahu anhu, kazuje: “Zapamtio sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dvoje da je rekao: ‘Doista je Uzvišeni Allah Muhsin i voli ihsan!’” (Abdurrezak, Musannef; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)


Jezičko značenje

El-Muhsin dolazi od riječi el-husn koja ima značenje dobra, lijepog, onoga što je suprotno lošem i ružnom.

Ragib el-Asfehani kaže: “Ihsan je iznad adla, tj. dobročinstvo je više od pravde, jer se prilikom pravde daje drugima ono što im i pripada i uzima se od njih ono što tebi pripada, dok prilikom dobročinstva drugima daješ više nego što im pripada, a sebi od njih uzimaš manje od onoga koliko ti pripada.” (Lisanul-arab)

Značenje Allahovog lijepog imena El-Muhsin

Kurtubi, rahimehullahu teala, u komentaru riječi Uzvišenog Allaha u suri Jusuf kada Jusuf, alejhis-selam, spominje svojim roditeljima ostvarenje svoga sna: “O oče moj, ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg. Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni…” (Jusuf, 100), kaže: “Riječi ‘ahsene bii – Allah je bio dobar prema meni’, odnose se na Allaha, Dobročinitelja, Onoga koji posjeduje mnogo dobro, Onoga koji ukazuje Svoje blagodati Svojim stvorenjima, Onoga koji daruje Svoja stvorenja.” (En-Nehdžul-esma)

Munavi, rahimehullahu teala, u komentaru hadisa: “Doista je Allah Muhsin”, kaže: “Tj. Njemu je dobročinstvo svojstveno, neodvojivo je od njega, nijednom stvorenju ni koliko je jedan treptaj oka nije uskraćeno Njegovo dobročinstvo.” (Fejdul-Kadir)

Dakle, Uzvišeni Allah je El-Muhsin – Dobročinitelj, Onaj koji čini dobro Svojim stvorenjima, Dobročinitelj je prema njima kada im ukazuje Svoje blagodati koje se ne mogu pobrojati; Dobročinitelj je prema njima u Svojim djelima i postupcima pa im ne daje osim ono što je dobro za njih; Dobročinitelj je prema njima u Svojoj nagradi pa nagrađuje Svoje robove za dobro djelo od deset do sedam stotina puta; Dobročinitelj je prema Svojim robovima u naredbama i zabranama koje im je propisao, pa im nije propisao osim ono u čemu je njihova korist.

Allahovo lijepo ime El-Muhsin u našem životu

● Kada saznamo da je Allah dobročinitelj prema nama, da nam želi i čini samo dobro, tada Mu iskazujemo neizmjernu ljubav.

● Prihvatamo i primjenjujemo propise vjere islama u potpunosti jer je islam Allahova vjera u kojoj se nalazi samo dobro za nas.

● Obožavamo Allaha kao da Ga vidimo, pa ako ne možemo tako, onda Ga obožavamo svjesni da On nas vidi, to je ihsan, kako se navodi u hadisu Džibrila.

● Ispravno Allaha obožava onaj koji Njega iskreno obožava i to onako kako Ga je obožavao Njegov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je rekao: “A nije im bilo naređeno osim da Allaha obožavaju iskreno Mu ispovijedajući vjeru kao pravi vjernici” (El-Bejjina, 5). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko u ovoj našoj vjeri uradi ono što nije od nje, to mu se odbacuje.” (Muslim)

● Kada obožavamo Allaha na ovako lijep način, treba da budemo svjesni Njegovog dobročinstva prema nama, a ono se, doista, pobrojati ne može. To će biti razlog, ako Allah da, da još više i ljepše obožavamo svoga Gospodara, za što će nas On opet još više nagraditi, jer je On rekao: “I Mi ćemo ih zasigurno nagraditi boljom nagradom za ono što su radili” (En-Nahl, 97). U svemu tome treba da ustrajavamo, nastojimo da budemo sve bolji i bolji kako bismo od Uzvišenog Allaha dobili posebnu počast, a ona je gledanje u plemenito lice našega Gospodara, Allaha, subhanehu ve teala. Uzvišeni je rekao: “Onima koji budu činili dobročinstvo pripada Džennet i više od toga” (Junus, 26). Značenje ovoga ajeta pojasnio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji je zabilježio Muslim od Suhejba, radijallahu anhu, kazavši da je (el-husna) nagrada – Džennet, a (ez-zijade) više od toga – gledanje u lice Allaha, Uzvišenog i Plemenitog. 

● Treba da činimo dobročinstvo svojim roditeljima odazivajući se riječima Uzvišenog Allaha: “I Mi smo čovjeku oporučili da svaki vid dobročinstva čini svojim roditeljima.” (El-Ankebut, 8)

● Dovimo za svoje roditelje odazivajući se riječima Allaha, subhanehu ve teala: “Gospodaru, smiluj im se kako su i oni bili milostivi prema meni dok sam bio mali” (El-Isra, 24). Lijepe im riječi govorimo jer to nam je naredio Uzvišeni Allah: “I govori im plemenite riječi.” (El-Isra, 23)

● Pozivajmo u Allahovu vjeru na lijep način, blagim riječima, jer je Allah rekao: “Na put svoga Gospodara pozivaj s mudrošću i lijepim riječima a s njima diskutuj na najljepši način.” (En-Nahl, 125)

● Lijepo postupajmo prema svim Allahovim stvorenjima, budimo im dobročinitelji, budimo im od koristi. Ne zaboravimo riječi Uzvišenog Allaha: “i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio” (El-Kasas, 77). Ne zaboravi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima.” (Taberani, Mu’džemul-evsat; hadis je dobar)

● Okitimo se lijepim ponašanjem kako bismo zadobili blizinu svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Sudnjem danu. Bilježi se u hadisu Džabira, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, meni najdraži od vas i najbliži meni sa svojim mjestom na Sudnjem danu jesu oni od vas koji su najljepšeg ponašanja” (Tirmizi; hadis je vjerodostojan), i kako bismo postigli kuću u najvišem predjelu Dženneta jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja garantujem kuću u najvišem dijelu Dženneta onome koji uljepša svoje ponašanje.” (Ebu Davud; hadis je dobar)

● Kada nam neko učini dobro, na njegovo dobro treba da mu također uzvratimo dobrom jer je Uzvišeni Allah rekao: “A zar za dobro ima ikakve druge nagrade osim dobro?!” (Er-Rahman, 60). U hadisu Usame b. Zejda, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko nekome uradi dobro pa tom dobročinitelju kaže: ‘Allah te nagradio svakim dobrom’, tada mu se doista na najljepši način zahvalio.” (Tirmizi; hadis je vjerodostojan)

● Lijepo se ophodimo prema svome komšiji, činimo mu dobročinstvo, budimo mu od dunjalučke i ahiretske koristi jer se u hadisu Ebu Šurejha el-Huzaija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobročinstvo svome komšiji.” (Muslim)