Menu

Allahovo lijepo ime El-Varis

Tema AkidaČitanje 9 minuta

 Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Varis. Ovo lijepo ime Uzvišenog Allaha spominje se u Kur’anu na tri mjesta i na svakom od tih mjesta spominje se u množini.

Kaže Svevišnji: “I zasigurno Mi oživljavamo i usmrćujemo i Mi ćemo biti nasljednici!” (El-Hidžr, 23)

 “Gospodaru, ne ostavljaj me sama, bez potomka, a Ti si najbolji nasljednik!” (El-Enbija, 89)

 “A koliko smo Mi sela i gradova uništili čiji su stanovnici u životu obijesni bili! Eno domova njihovih, malo ko, poslije njih, navrati u njih. Mi smo ih naslijedili!” (El-Kasas, 58)

I spominje se jedanput u aktivnom obliku, tj. kao svojstvo Uzvišenog Allaha da će On naslijediti Zemlju i sve što je na njoj: “Doista ćemo Mi naslijediti Zemlju i sve što je na njoj!” (Merjem, 40)

Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, rekao je: “Mi ćemo naslijediti Zemlju i ono što je na njoj kada dođe vrijeme za to da usmrtimo sve pa niko mimo Nas ne ostane živ.” (Džamiul-bejan)


Značenje Allahovog lijepog imena El-Varis

Zedždžadž, rahimehullahu teala, kaže: “Svako ko ostaje iza drugih koji odlaze naziva se varisom.” (Tefsirul-esmai) I kaže: “Allah je El-Varis svih stvorenja jer On ostaje nakon njih, On je vječno živi, a oni su prolazni.” (Ištikakul-esmai)

Hattabi, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Varis jeste Allah koji ostaje nakon smrti svih stvorenja, Onaj kome će se vratiti njihovi imeci i ono što su imali u svom posjedu, Onaj koji će sve to nakon njihove smrti naslijediti.” (Še’nud-dua)

Dakle, El-Varis jeste Uzvišeni Allah koji će ostati nakon što sva stvorenja pomru; sve mimo Njega odlazi i prolazi, On je vječno živ i nikada Ga neće nestati, On je oduvijek i zauvijek; Njemu se sve vraća i kod Njega ostaje i On će naslijediti sva stvorenja nakon njihove smrt, a za njihova života Allah čini nasljednicima koga hoće od Svojih robova jer je od Njegovih svojstava i da daje Zemlju dok postoji u naslijeđe kome On hoće, kao što Svevišnji spominjući riječi Musaa, alejhis-selam, kaže: “Uistinu, Zemlja pripada samo Allahu i On je daje u naslijeđe kome hoće od Svojih robova!” (El-A’raf, 128)

Na ovo se ukazuje dok postoji dunjaluk, a kada Uzvišeni Allah odredi da dođe kraj dunjaluku, tada će On sve živo usmrtiti i niko mimo Njega neće ostati živ jer je On vječno živi, oduvijek i zauvijek; tada će Svevišnji naslijediti Zemlju i sve što je na njoj.

Poruke i pouke

● Dunjaluk je prolazan, on polahko sve više i više odlazi, nestaje ga, približava se svome kraju; zato ne veži svoje srce za njega već ga založi u pokornosti Uzvišenom Allahu; ne hizmeti dunjaluku, već ga iskoristi u hizmetu svome ahiretu. Ono što imaš od imetka, znaj da ti je to posuđeno, dato na emanet, da se vidi kako ćeš njime raspolagati i upravljati, u koje svrhe trošiti. Ono što stekneš od imetka, znaj da si to Allahovom dobrotom i milosti stekao, pa se zahvali svome Gospodaru na tome i od tog imetka udijeli na Allahovom putu. Uzvišeni Allah kaže: “Vjerujte u Allaha i Njegova poslanika, i udjeljujte od onoga što vam je Allah dao. Doista onima od vas koji budu vjerovali i svoj imetak udjeljivali pripada ogromna nagrada!“ (El-Hadid, 7)

● Imetak koji posjeduješ ustvari je Allahov imetak, On je njegov istinski vlasnik, zato taj imetak udjeljuj na siromašne i potrebne, na dobra mjesta i u dobra djela. Uzvišeni Allah kaže: “I dajte im iz Allahovog imetka koji vam je On dao.” (En-Nur, 33)

● Znaj da ti od imetka ne pripada osim ono što si već pojeo, što si obukao i što udijeliš; ono što ostane iza tebe, drugi će naslijediti. Bilježi imam Muslim u svome Sahihu od Abdullaha b. Šihhira, radijallahu anhu, da je rekao: “Došao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je učio El-Hakumut-tekasur, pa je rekao: ‘Sin Ademov govori: ‘Moj imetak! Moj imetak!’ O sine Ademov, a zar ti od tvog imetka pripada išta drugo osim onoga što si pojeo i izbacio, obukao i pohabao, udijelio u sadaku i ostavio za drugi svijet?’”

Zato požuri da udijeliš iz svoga imetka kako bi te taj imetak čekao kod Allaha, kako bi ga našao kod Uzvišenog Allaha na drugom svijetu. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom upitao svoje ashabe: “Ima li nekoga od vas da mu je imetak koji ostavlja svojim nasljednicima draži od njegovog ličnog imetka?!” Prisutni su odgovorili: “Allahov Poslaniče, nema nikoga od nas a da mu njegov lični imetak nije najdraži!” Nakon toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Doista je čovjekov lični imetak onaj koji pošalje ispred sebe, dok je imetak njegovih nasljednika onaj koji on ostavi iza sebe.” (Buhari)

● Brate muslimane i sestro muslimanko, ukoliko duži niz godina nemate potomstva, obratite se dovom Allahu, iskreno tražite od Uzvišenog Allaha čestito potomstvo kako je to činio i Zekerijja, alejhis-selam, koji je bio zašao u pozne godine, a žena mu je bila nerotkinja, pa i pored toga nije izgubio nadu u Allahovu milost, a Uzvišeni Allah je blizu i odaziva se dovi Svojih iskrenih robova. Dovite i vi dovom Zekerijaha, alejhis-selam, koju Svevišnji Allah spominje u Kur’anu: “Gospodaru, ne ostavljaj me sama, bez potomka, a Ti si najbolji nasljednik!” (El-Enbija, 89)

● Moli Uzvišenog Allaha da te učini jednim od nasljednika Dženneta kao što Ga je za to molio i Ibrahim, alejhis-selam, kako Allah spominje njegove riječi: “I učini me od nasljednika džennetskih uživanja!” (Eš-Šuara, 85)

● Boj se Allaha gdje god bio! Nastoj biti Allahu pokoran gdje god da se nalaziš; čini ono što ti je Uzvišeni Allah naredio i ostavi se onoga što ti je On zabranio i požuri s dobrim djelima kako bi naslijedio Džennet. Allah, subhanehu ve teala, rekao je: “Taj Džennet Mi ćemo dati da naslijede Naši bogobojazni robovi!” (Merjem, 63). Ako budeš zapostavljao obavezna djela i upadao u zabranjena djela, znaj da si od onih koji zaslužuju da budu kažnjeni!

● Izgradi kod sebe osobine vjernika koji će naslijediti Džennetul-Firdevs, a to su osobine koje su navedene na početku sure El-Mu’minun: “Uspjeli su vjernici, oni koji svoje namaze ponizno obavljaju, i koji što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji zekat izdvajaju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju; i koji im o povjerenim emanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji svoje namaze čuvaju pa ih u njihovo vrijeme obavljaju. Oni su dostojni nasljednici, koji će naslijediti Džennetul-Firdevs i u njemu vječno ostati!” (El-Mu’minun, 1–11)

● Ukoliko te Uzvišeni Allah učini da na Zemlji budeš nasljednik nekoga ili nečega, podari ti ovlasti nad nekim ili nečim, gledaj da sprovedeš ovaj plemeniti ajet u svome životu: “Oni koji će, ako im Mi damo vlast na Zemlji, namaz obavljati i milostinju udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – a Allahu se na kraju sve vraća.” (El-Hadždž, 41)

● I znajte, dragi brate i cijenjena sestro, ma kako svima nama teško padalo ovo što se danas dešava muslimanima: ubijanja, zatvaranja, progona, ismijavanja, iskrivljavanja slike o islamu i muslimanima, znajmo da Zemlja pripada Allahu i On će je dati u naslijeđe kome hoće od Svojih robova. Rekao je Svevišnji Allah: “Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, zapisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti!” (El-Enbija, 105)

● Uzvišeni Allah dokinut će laž, uništiti spletke nevjernika i na kraju njihovu zemlju i njihove domove dat će u naslijeđe vjernicima kako je dao i prvim muslimanima, ashabima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o čemu Uzvišeni Allah kaže: “I dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali; Allah sve može.” (El-Ahzab, 27)