Menu

Allahovo najveličanstvenije ime

Tema AkidaČitanje 8 minuta
Ime Allah ukazuje na Njegovo Biće, Uzvišeni Allah zabranio je stvorenjima da se njim nazivaju, ili da neko drugo božanstvo tako nazovu.

Jedno od najpoznatijih mišljenja u pogledu najuzvišenijeg Allahovog imena, koje je ujedno i najispravnije i najbliže dokazima, jeste da je najuzvišenije Allahovo ime ''Allah''. Rekao je Ebu Abdullah ibn Mendeh u svojoj knjizi ''Et-Tevhid'': ''Ime Allah ukazuje na Njegovo Biće, Uzvišeni Allah zabranio je stvorenjima da se njim nazivaju, ili da neko drugo božanstvo tako nazovu. Učinio ga je početkom imana, stubom islama, njime se farzovi otpočinju, sklapaju ugovori, traži utočište od prokletog šejtana, s tim imenom se otpočinje i završava svako dobro djelo, veličanstveno je Njegovo ime, nema boga osim Njega.“ (Et-Tevhid, 2/21) Ime Allah ima odlike koje druga imena nemaju. Tako se Allahu pripisuju ostala imena, kao što kaže Uzvišeni u Svojoj plemenitoj Knjizi: ''A Allah ima najljepša imena“. Kažemo: Milostivi, Plemeniti, Vječni, Uzvišeni su Allahova imena, a ne kažemo: Allah je ime Milostivog. Ime Allah općenito ukazuje na značenje svih ostalih Allahovih imena, a imena su ta koja pojašnjavaju i ukazuju na Allahova plemenita svojstva. Zbog ovih i drugih odlika ovog imena, neki od učenjaka smatraju da je ''Allah'' najuzvišenije Allahovo ime. Ono što daje potporu ovom mišljenju jeste da se ovo ime nalazi u svim hadisima koji govore o Allahovom najuzvišenijem imenu.


Kur'anski i hadiski tekstovi ukazuju na to da su neka Allahova imena i svojstva vrednija, veličanstvenija od ostalih Allahovih lijepih imena i svojstava, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo da Allah, tebareke ve te'ala, ima najuzvišenije ime i kada čovjek zamoli Allaha za nešto, dozivajući Ga tim imenom, Allah mu usliša dovu i udovolji. Onaj ko tvrdi da u Allahovim, tebareke ve te'ala, lijepim imenima i svojstvima nema razlike po vrijednosti, njegova tvrdnja je neispravna.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, rekao je: ''Onaj ko kaže: 'Među Allahovim svojstvima nema razlike po vrijednosti' ili slično tome, takav govor je bez dokaza... Jer kao što su Njegova svojstva i imena raznolika po značenju, isto tako se razlikuju i po vrijednosti, na što ukazuju Kur'an, sunnet, konsenzus i razum.'' (Dževabu ehlil-'ilmi vel-iman, 197-200)

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo nekog čovjeka da govori: ''Allahu moj, ja Te molim, jer Tebi pripada sva hvala, nema drugog istinskog božanstva osim Tebe, Jedinog, Ti nemaš sudruga. Ti si Onaj koji obasipa blagodatima robove Svoje, Tvorac nebesa i Zemlje, Veličanstveni, Plemeniti“, pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista si molio Allaha Njegovim najuzvišenijim imenom, kojim, kada se zamoli – usliša, i kada se zatraži – daruje.“ (Ahmed, 3/158, Ebu Davud, 1495, Hakim, 1/503, sa dobrim lancem prenosilaca, a Hakim kaže da je vjerodostojan, po šartima Muslima)

Bilježe Ibn Madže, Hakim i drugi od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Allahovo najveličanstvenije ime kojim, kada se zamoli – usliša, nalazi se u tri kur'anske sure: El-Bekare, Ali Imran, i Taha.“ (Ibn Madže, 3856, Hakim, 1/506, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Bilježe imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže od Esme bint Jezid, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Allahovo najveličanstvenije ime nalazi se u ova dva ajeta: 'A vaš Bog - jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Svemilosnog, Milostivog!', i početak sure Ali Imran:  'Elif-lam-mim. Allah je – nema boga osim Njega, Živi i Vječni!“' (Ahmed, 6/461, Ebu Davud, 1496, Ibn Madže, 3855, u lancu prenosilaca ovog hadisa postoji slabost, ali za ajet iz sure Ali Imran postoji potpora u hadisu koji je šejh Albani ocijenio vjerodostojnim)

Imam Ahmed, Ebu Davud, Hakim i drugi bilježe predaju od Burejde, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo nekog čovjeka da govori: ''Allahu moj, ja Te molim svjedočeći da si Ti Allah, nema boga osim Tebe, Jedini, utočište svakom, koji nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije“, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista je molio Allaha Njegovim najuzvišenijim imenom kojim, kada se zamoli – usliša, i kada se zatraži – daruje.“ (Ahmed, 5/349, Ebu Davud, 1493, Hakim, 1/504, a Hakim kaže da je po šartima Buharije i Muslima)

Ovo su neki od hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o Allahovom najuzvišenijem imenu, kojim kada se zamoli – usliša i kada se njime zatraži – daruje. Zbog toga su islamski učenjaci pisali i istraživali o ovom imenu, pa ćemo naći brojna djela učenjaka na ovu temu.

Sujuti, rahmetullahi alejhi, u svojoj knjizi ''Ed-Deru el-munazam fi el-ismi el-eazam'', koju je posvetio ovoj tematici, navodi dvadeset mišljenja u pogledu najuzvišenijeg Allahovog imena. Slabost mnogih od tih mišljenja je očita, jer nisu zasnovana na Kur'anu i sunnetu, a neka od tih mišljenja su i sufijske izmišljotine po tom pitanju, koje su zasnovane na izmišljenim hadisima i izmišljenim pričama, kojima varaju narod muslimanski i zavode neznalice. Stoga je obaveza svakom muslimanu da se pazi i čuva njihovih zabluda.

Jedno od najpoznatijih mišljenja u pogledu najuzvišenijeg Allahovog imena, koje je ujedno i najispravnije i najbliže dokazima, jeste da je najuzvišenije Allahovo ime ''Allah''. Rekao je Ebu Abdullah ibn Mendeh u svojoj knjizi ''Et-Tevhid'': ''Ime Allah ukazuje na Njegovo Biće, Uzvišeni Allah zabranio je stvorenjima da se njim nazivaju, ili da neko drugo božanstvo tako nazovu. Učinio ga je početkom imana, stubom islama, njime se farzovi otpočinju, sklapaju ugovori, traži utočište od prokletog šejtana, s tim imenom se otpočinje i završava svako dobro djelo, veličanstveno je Njegovo ime, nema boga osim Njega.“ (Et-Tevhid, 2/21) Ime Allah ima odlike koje druga imena nemaju. Tako se Allahu pripisuju ostala imena, kao što kaže Uzvišeni u Svojoj plemenitoj Knjizi: ''A Allah ima najljepša imena“. Kažemo: Milostivi, Plemeniti, Vječni, Uzvišeni su Allahova imena, a ne kažemo: Allah je ime Milostivog. Ime Allah općenito ukazuje na značenje svih ostalih Allahovih imena, a imena su ta koja pojašnjavaju i ukazuju na Allahova plemenita svojstva. Zbog ovih i drugih odlika ovog imena, neki od učenjaka smatraju da je ''Allah'' najuzvišenije Allahovo ime. Ono što daje potporu ovom mišljenju jeste da se ovo ime nalazi u svim hadisima koji govore o Allahovom najuzvišenijem imenu.

Neki islamski učenjaci smatraju da je Allahovo najuzvišenije ime ''El-Hajju El-Kajjum'', Živi i Vječni.

Rekao je Ibn Kajjim u svojoj knjizi ''Zadul-me'ad'': ''Svojstvo života obuhvata sva ostala svojstva savršenstva, a svojstvo vječnosti obuhvata sve radnje, pa je zato najuzvišenije Allahovo ime kojim, kada se zamoli – usliša, i kada se zatraži – daruje, Živi i Vječni.'' (Zadul-me'ad, 4/204)

I ovo ime se spominje u većini hadisa koji govore o najuzvišenijem Allahovom imenu.

Neki islamski učenjaci smatraju da se pod najuzvišenijim Allahovim imenom ne misli na jedno, nego na više njih. Jer postoje dvije vrste Allahovih imena. Jedna vrsta Allahovih imena ukazuje na jedno, dvoje ili više Allahovih svojstava, a druga vrsta Allahovih imena ukazuje na sva Allahova svojstva savršenstva i sve atribute uzvišenosti i ljepote. Pa je ''Allah'' najuzvišenije ime, kao i ''Es-Samed'' , i ''El-Hajju El-Kajjum'', i ''El-Hamid El-Medžid'', i ''El-Kebiru El-Azim'', i ''El-Muhit''. (Fethul-Melikil-Allam od Ibn Sadija, 26-27)

Ovo su najodabranija tri mišljenja po pitanju najuzvišenijeg Allahovog imena. Razlog ovakvog razilaženja jeste nepostojanje konkretnog dokaza koji govori o Allahovom najuzvišenijem imenu. Ono što možemo zaključiti i što je sigurno jeste da će onaj ko bude Allahu dovio na način kako je to spomenuto u navedenim hadisima, doviti Allahu Njegovim najuzvišenijim imenom, kojim kada se zamoli – usliša i kada se zatraži – daruje.