Menu

Blagodati jutarnjeg i večernjeg zikra (treći dio)

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 9 minuta

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Ovo je treći i završni tekst u kojem govorimo o određenim blagodatima jutarnjeg i večernjeg zikra i propisima vezanim za njih, koji nam pomažu da na najpotpuniji način postignemo te blagodati.


• Pohvalno je da svaki musliman i muslimanka ustrajno prakticiraju jutarnji i večernji zikr, koji je prakticirao i preporučio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posebno jer je to najodabranije vrijeme za zikr, naročito ako se zikri razmišljajući i spoznajući značenje tog zikra. Zikr je hrana za dušu koja nam je nužno potrebna, u kojoj je korist za nas i na ovome i na onome svijetu. Zikr je neosvojiva utvrda i najbolja zaštita od prokletog šejtana, i od svakog zla i nesreće. Ustrajavanje u ovom zikru ustvari je najbolji vid zikrullaha, kojim se Uzvišenom ponizno obraćamo tokom dana, jer početak našeg dana i naših djela i njihov završetak bude sa zikrullahom. Uzvišeni Allah kaže: “O vi koji vjerujete, često se Allaha sjećajte i spominjite Ga, i ujutro i navečer Ga slavite i veličajte” (El-Ahzab, 41–42), tj. Ujutro, na početku dana, i navečer, krajem dana, nakon ikindija-namaza. “I mnogo spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i rano ujutro” (Alu Imran, 41), tj. krajem dana, i početkom noći; i rano ujutro, i krajem noći. “...i slavi i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska.” (Kaf, 39)

• Za sve pojedinačne zikrove, koji obuhvataju jutarnji i večernji zikr, Allah je propisao velike nagrade i blagodati: oprost grijeha, postizanje sevapa i dobrih djela, brisanje loših djela, vrijednost kao oslobađanje roba, obećanje Dženneta, zaštita, čuvanje od bilo kakve štete, da je on dovoljan (i kao nagrada, i kao zaštita od svega lošeg, i zamjena za noćni namaz). (Fethul-bari)

• Vrijeme jutarnjeg zikra počinje od zore i traje do izlaska sunca. Ovo je njegovo odabrano vrijeme. A neki učenjaci smatraju da vrijeme od izlaska sunca i do nastupanja podnevskog namaza također spada u vrijeme jutarnjeg zikra. Vrijeme večernjeg zikra počinje od ikindije i traje do zalaska sunca, i to je odabrano vrijeme. A neki učenjaci smatraju da i vrijeme od zalaska sunca i otprilike prva trećina noći spada u vrijeme večernjeg zikra. Dakle, odabrano vrijeme ovog zikra je prije izlaska sunca i prije zalaska, tj. nakon sabah-namaza i ikindija-namaza. (El-Vabilul-sajjib; Ibn Allan, El-Futuhatur-rabanijje)

• Ko propusti proučiti jutarnji ili večernji zikr u njegovom odabranom vremenu, zbog zauzetosti ili zaborava, a inače stalno prakticira njegovo učenje, propisano je da ga može nadoknaditi i proučiti kad mogne i time da ga ne zapostavlja. Onaj ko ustrajava u njihovom učenju neće sebi dopuštati da ga propusti, a onaj koji ga olahko propušta, lahko će se dovesti u stanje da ga napusti. (Nevevi, El-Ezkar; Ševkani, Tuhfetuz-zakirin)

U hadisu se kaže: “Ko prespava noćni hizb (dio Kur’ana koji uči) ili njegov dio, pa ga prouči od sabah-namaza do podne-namaza, bit će mu upisan kao da je proučen u noćnim satima.” (Muslim)

• Najpotpunije je da se ustrajno uče svi zikrovi, za koje je vjerodostojno preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da su dio jutarnjeg i večernjeg zikra. I to je jedno od velikih dobrih djela, koje treba što više prakticirati i ne zapostavljati, jer onaj koga Allah uputi da prakticira i uči sve propisane zikrove, taj je dobio veliko dobro i blagodat od Allaha i blago se njemu. A ako zbog zauzetosti ili spriječenosti ne može da se sve prouči, proučit će se što se može, jer ono što se ne može u potpunosti uraditi neće se u potpunosti ostaviti. Potpuno zapostavljanje ovih zikrova je propust od kojeg se treba utjecati Allahu. (En-Nevevi, El-Ezkar; Bekr Ebu Zejd, Tashihud-dua)

• Nema smetnje da se ovi zikrovi prouče svi odjednom ili podijele da se prouče na više puta, bilo kojim redoslijedom, koji će olakšati da ih se sjeti i ne zaboravi neki od njih, bez vjerovanja da neki od redoslijeda ima posebnu vrijednost. Također nema smetnje ako se uče napamet, sa papira ili iz knjige. A najbolje je da ih prouči sve odjednom, radi toga da se što prije dobije propisani sevap za njih, kao i da ne bi eventualno poslije, zbog zauzetosti ili zaborava, nešto od zikrova propustio.

• Najbolje je da se zikr koji je određen brojem (naprimjer, da se stotinu puta prouči) prouči odjednom, iz bojazni da se ne zaboravi ili pogriješi u brojanju. Inače nema smetnje da se podijele na dijelove i prouče više puta, jer uzastopnost nije obavezna, pa može se proučiti onako kako je najlakše u datom momentu. (Šerhun-Nevevi ala Sahihi-Muslim; Ajni, Umdetul-kari)

• Nije propisano da se jutarnji i večernji zikr uči zajednički, džematile, kao naprimjer, da se uči u jedan glas, ili da jedna osoba uči, a drugi ponavljaju za njom, ili da aminaju za njom, nego je propisano da pojedinačno, svako za sebe uči. (Bekr Ebu Zejd, Tashihud-dua; Fetaval-ledžnetid-daima)

• Neki od zikrova koji spadaju u jutarnji i večernji zikr su i opći, i njihovo učenje nije striktno vezano za vrijeme kad se uči jutarnji i večernji zikr. Neki od tih zikrova su: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir” (izgovara se stotinu puta); “Subhanallahi ve bi hamdihi” (izgovara se stotinu puta); “Estagfirullahe ve etubu ilejhi”, “Estagfirullah” (izgovara se stotinu puta).

• Ovi zikrovi koji nisu striktno vezani za vrijeme jutarnjeg i večernjeg zikra, ali su ograničeni brojem izgovora, tj. da se izgovore stotinu puta, nema smetnje da se prouče odjednom ili da se podijele pa prouči iz dijelova, naprimjer dio ujutro, a dio na kraju dana, a najbolje je da se već ujutro odjednom prouči, žureći da se što prije zaradi sevap za njih, i da bi se bilo sigurno da se neće zaboraviti ili pogriješiti u brojanju, također, tako će biti i zaštita tokom cijelog dana. (Šerhun-Nevevi ala Sahihi-Muslim; Ajni, Umdetul-kari)

• Neki zikrovi su, na osnovu hadisa, vezani samo za jutarnji zikr, a neki samo za večernji, dok se neki uče tek nakon zalaska sunca. Zikr koji se izgovara samo u jutarnjem zikru jeste: “Subhanallahi ve bi hamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete Aršihi ve midade kelimatihi” (izgovara se tri puta) (Muslim). Također, i zikr: “Asbahna ala fitretil-islami ve ala kelimetil-ihlasi ve ala dini nebijjina Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, ve ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane minel-mušrikine” (Ahmed, Musned; Sunenud-Darimi; Tarifi, Ezkarus-sabahi vel-mesai).

Zikr koji se izgovara samo u večernjem zikru jeste: “Euzu bi kelimatillahit-tammati min šerri ma haleka” (Muslim; i izgovara se samo jedanput, a predaje u kojima se navodi da se izgovara tri puta su slabe; vidjeti: Tarifi, Ezkarus-sabahi vel-mesai)

Zikr koji se uči u večernjem zikru, ali nakon zalaska sunca jeste učenje dva zadnja ajeta iz sure El-Bekara: “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha...” (El-Bekara, 285–286). (U hadisu se kaže: “Ko navečer prouči dva ajeta s kraja sure El-Bekara, ona će mu biti dovoljna (kao nagrada, i kao zaštita od svega lošeg, i zamjena za noćni namaz).” (Fethul-bari)

Gospodaru naš, pomozi nam da se Tebe sjećamo, da zikr Tebi činimo, i da Tebi budemo zahvalni, i da upotpunimo ibadete koje Tebi činimo!

Napomena:

Kompletan jutarnji i večernji zikr naveden je u poznatim zbirkama zikrova i dova, poput: zbirke zikrova Zaštita svakog muslimana, Seida el-Kahtanija, rahimehullah.

Autor: Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid

Priredio: Adnan Fetić, prof.