Menu

Bogobojaznost ispravnih prethodnika

Tema Da'vaČitanje 5 minuta
● Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: ''Ko posije nešto dobro, požnjet će dobro, a ko posije nešto loše, požnjet će kajanje. Svako će požnjeti ono što je zasadio.''
● Kada je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bio na samrtnoj postelji, počeo je da plače pa su ga prisutni upitali: ''Šta te rasplakalo?'' On reče: ''Put je dug, a opskrba je mala. Došao sam na kraj puta, ne znam hoću li u Džennet ili u Džehennem.“

● Prenosi Ubejdullah b. Serijj da je čuo Ibn Sirina, rahimehullah, kako kaže: ''Znam tačno zbog kojeg grijeha sam u dugovima. Prije četrdeset godina rekao sam jednom čovjeku 'o propalico'.'' Na ovo je Ebu Sulejman ed-Darani rekao: ''Imali su malo grijeha pa su znali zbog kojeg grijeha ih je nešto zadesilo. A mojih i tvojih grijeha je mnogo, pa ne znamo zbog kojeg nas je nešto zadesilo.''

● Rekao je Ata' el-Horosani: ''Neću vam oporučiti dunjaluk, jer vi ga imate i dobro ga čuvate. Oporučit ću vam ahiret. Uzmite od prolazne kuće ono što će vam koristiti za vječnu kuću. Smatrajte dunjaluk nečim sa čime ćete se rastati, a tako mi Allaha, sa njim ćete se rastati. I smatrajte smrt nečim što ćete okusiti, a tako mi Allaha, okusit ćete je. I smatrajte ahiret mjestom gdje ćete se skrasiti, a tako mi Allaha, tu ćete se skrasiti. Ahiret je kuća svih ljudi. Niko neće krenuti na put a da sa sobom ne ponese ono što mu je potrebno za putovanje. Ko sa sobom ponese što mu je neophodno, bit će radostan, a ko to ne uradi, bit će žalostan. Kada se podigne sunce, neće biti hlada da se sakrije, a kada ožedni, neće imati vode da se osvježi. Putovanje na dunjaluku je prolazno, a blago se onome ko se opskrbi za vječno putovanje.''

● Kada bi Dahhak b. Muzahim zanoćio plačući, upitali bi ga šta ga je rasplakalo, pa bi rekao: ''Zaista ne znam šta je danas uzdignuto od mojih djela.''

● Prenosi se da je Bekr b. Abdullah, rahimehullah, rekao: ''Ako vidiš nekoga ko je stariji od tebe, reci: 'Ovaj me pretekao u vjerovanju i činjenju dobrih djela pa je bolji od mene.' Ako vidiš nekoga ko je mlađi od tebe, reci: 'Imam od njega više grijeha i loših djela pa je on bolji od mene.' A ako vidiš da te muslimani poštuju i cijene, reci: 'Ovo je blagodat za koju ću biti pitan.' A ako vidiš da te braća muslimani ne cijene dovoljno i da ti ne pridaju pažnju, reci: 'Ovo je grijeh koji sam učinio.'''

● Rekao je El-Kasim b. Muhammed: ''Putovali smo sa Abdullahom b. Mubarekom, pa sam se često pitao zbog čega je ovaj čovjek (misleći na Ibn Mubareka) bolji od nas pa da je zbog toga tako poznat među ljudima. Ako je to zbog toga što klanja, pa i mi klanjamo. Ako posti, i mi postimo. Ako se bori na Allahovom putu, pa i mi se borimo. Ako obavlja hadždž, pa i mi obavljamo hadždž. Tako smo jedne noći, dok smo išli prema Šamu, odsjeli u jednoj kući kako bismo večerali. Dok smo večerali, ugasila se svjetiljka i jedan od nas je izašao napolje da traži nešto čime bi je ponovo upalio. Kada se vratio i upalio svjetiljku, pogledao sam Ibn Mubareka a njegova brada bila je natopljena suzama, pa sam sebi rekao: 'Zbog ove bogobojaznosti je on bolji od nas. Sigurno se sjetio Sudnjeg dana kada se ugasila svjetiljka.“

● El-Mervezi je upitao imama Ahmeda: ''Kako si osvanuo?'', a imam Ahmed mu odgovori: ''Kako da osvane onaj kojem njegov Gospodar naređuje izvršavanje obaveza, od kojeg Poslanik zahtijeva izvršavanje sunneta, od kojeg dva meleka zahtijevaju da radi ispravna djela, kojeg njegova duša nagovara da slijedi strasti, kojeg Iblis nagovara da čini loša djela, kojeg Melek smrti čeka da mu uzme dušu, od kojeg porodica traži da ih izdržava.''

● Rekao je Huzejfe el-Meraši: ''Četiri su stvari na tebi: tvoje oči, jezik, strast i srce. Nemoj da tvoje oči gledaju u ono što je zabranjeno, nemoj da tvoj jezik govori ono što je suprotno onome što je u tvom srcu, nemoj da u tvom srcu bude imalo zlobe i mržnje prema muslimanima i nemoj da slijediš svoju strast.''

● Prenosi Kadi Husejn da bi njegov učitelj Kaffal često plakao na predavanjima, te bi govorio: ''Šta nas je obuzelo da ne radimo ono što se od nas traži.''

Iz djela: ''Ejne nahnu min ahlakis-selef''