Menu

Da li si od onih koje Allah voli?

Tema AkidaČitanje 13 minuta

Milostivi Allah u Kur'anu spominje kategorije ljudi koje voli i djela kojima se postiže Njegova ljubav. Voli dobročinitelje, bogobojazne, pravedne, strpljive, one koji se mnogo kaju i čiste, one koji se na Allaha istinski oslanjaju i one koji se bore na Allahovom putu... Voli dobročinstvo, bogobojaznost, pravdu, strpljenje, pokajanje i čišćenje, istinsko oslanjanje na Allaha, borbu na Njegovom putu.

Istinski evlija, Allahov štićenik, voli ljude i djela koja voli i njegov Gospodar i izvršava djela koja On voli. Mnogobrojni su plodovi Allahove ljubavi prema Njegovom robu, a na neke se ukazuje u narednim hadisima:


"Uzvišeni je Allah rekao: 'Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jeste ono što sam mu propisao. Moj će Mi se rob ustrajno približavati nafilama pa ću ga zavoljeti, a kada ga zavolim, postat ću njegov sluh, kojim sluša, njegov vid, kojim gleda, ruka njegova, kojom prihvata, njegova noga, kojom hodi. Ako Me zamoli za nešto, dat ću mu, a ako od Mene zatraži zaštitu, doista ću mu je pružiti." (Buhari)

"Kada Allah zavoli nekog roba, pozove Džibrila i kaže mu: 'Allah voli toga i toga, pa ga i ti zavoli' pa ga i Džibril zavoli. Tada Džibril pozove stanovnike nebesa i kaže im: 'Allah voli toga i toga, pa ga i vi zavolite!' i tada ga zavole stanovnici nebesa. Zatim se ljubav prema njemu ulije u srca onih što su na Zemlji." (Buhari)

Dobročinitelji i dobročinstvo

Uzvišeni je Allah na pet mjesta u plemenitom Kur'anu rekao da voli dobročinitelje. Izraz ihsan -- dobročinstvo podrazumijeva, prema hadisu, da čovjek obožava Allaha kao da Ga vidi, jer iako čovjek Njega ne vidi, Allah vidi Svoje robove. Usto, dobročinstvo podrazumijeva činjenje različitih vidova dobra bilo kome od Allahovih stvorenja. Ajeti u kojima se navodi da Allah voli dobročinitelje govore o udjeljivanju imetka na Allahovom putu, nebacanju samih sebe u propast, činjenju dobrih djela, udjeljivanju u obilju i oskudici, savlađivanju srdžbe, praštanju ljudima, neukoravanju ljudi, traženju oprosta za grijehe i neumjerenost u postupcima, učvršćivanju stopa na Pravom putu, pomoći protiv naroda nevjerničkog, imanu i bogobojaznosti.

Uzvišeni Allah rekao je: "I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite -- Allah, zaista, voli dobročinitelje" (El-Bekara, 195); "...za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju -- a Allah voli dobročinitelje" (Alu Imran, 134); "...i samo su govorili: 'Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!' I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu dat će im nagradu veću nego što su zaslužili -- a Allah voli dobročinitelje" (Alu Imran, 147--148); "Ali, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih! -- Allah, uistinu, voli dobročinitelje" (El-Maida, 13); "Onima koji vjeruju i dobra djela čine nema nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro čine. A Allah voli dobročinitelje" (El-Maida, 93).

Bogobojazni i bogobojaznost

U Kur'anu plemenitom Uzvišeni Allah na tri mjesta kaže da voli bogobojazne.

Bogobojaznost je štit koji čovjeka čuva od Allahove kazne, a taj štit podrazumijeva izvršavanje Allahovih naredbi i udaljavanje od svega što je zabranio.

Ajeti u kojima se spominje da Allah voli bogobojazne govore uopćeno o ispunjavanju obaveza i ugovora i o ispunjavanju ugovora sa mnogobošcima.

Uzvišeni Allah rekao je: "A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni, Allah voli" (Alu Imran, 76); "Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli bogobojazne" (Et-Tevba, 4); "Kako će mnogobošci imati ugovor sa Allahom i Poslanikom Njegovim?! Ali, s onima s kojima ste ugovor kod Časnog hrama zaključili, sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli bogobojazne" (Et-Tevba, 7).

Pravedni i pravda

Na to da voli Svoje pravedne robove Uzvišeni Allah ukazao je na tri mjesta u plemenitom Kur'anu. Izraz pravda ne treba ni tumačiti jer nam je njeno značenje svakako jasno. Ajeti u kojima se spominje da Allah voli pravedne govore o pravednoj presudi između ljudi, posredovanju između sukobljenih muslimanskih skupina, činjenju dobročinstva i pravednom postupanju prema onima koji ne ratuju protiv muslimana zbog njihove vjere i koji ih iz zavičaja njihovog ne izgone.

Uzvišeni Allah rekao je: "Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne" (El-Maida, 42); "Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista pravedne voli" (El-Hudžurat, 9); "Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone -- Allah, zaista, voli one koji su pravični" (El-Mumtehina, 8).

Čistoća

Uzvišeni Allah na dva mjesta u plemenitom Kur'anu rekao je da voli one koji se mnogo čiste. Pod čišćenjem se podrazumijeva čišćenje duše od grijeha i tijela od nečistoće, odnosno duševno i fizičko čišćenje.

Ajeti u kojima se spominje da Allah voli one koji se mnogo čiste govore o neprilaženju supruzi u vrijeme mjesečnog pranja i o ljudima koji se vole često čistiti.

Uzvišeni Allah rekao je: "I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: 'To je neprijatnost.' Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste" (El-Bekara, 222); "Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste" (Et-Tevba, 108).

Uvaženi mufesir Seadi, Allah mu se milovao, u komentaru dijela ajeta: "Allah voli one koji se mnogo čiste", rekao je da se odnosi na "duševnu čistoću, koja podrazumijeva da se čovjek kloni širka i ružnoga karaktera, i fizičku čistoću, kao što je otklanjanje nečistoće, uzimanje abdesta i obavezno kupanje" (Tefsirus-Seadi). Imam Taberi, Allah mu se smilovao, bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je objavljen ajet o čistoći, stanovnike medinskog naselja Kuba, povodom kojih je taj ajet objavljen, upitao o čistoći zbog koje su pohvaljeni u ajetu, a oni su odgovorili da su se čistili vodom nakon obavljanja velike nužde, i prije islama i u islamu. (Tefsirut-Taberi)

Pokajanje

O ljubavi prema pokajnicima, onima koji se često i mnogo kaju, Uzvišeni Allah govori na jednom mjestu u plemenitom Kur'anu. Pokajanje podrazumijeva da se čovjek pokaje za grijeh, da ga prizna i prestane činiti, čvrstu odluku da ga više neće činiti i da traži halal od osobe kojoj je nanio štetu u bilo kojem pogledu. Ajet u kojem se spominje da Allah voli one koji se mnogo i često kaju govori o neprilaženju supruzi u vrijeme mjesečnog pranja.

Uzvišeni Allah rekao je: "I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: 'To je neprijatnost.' Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste." (El-Bekara, 222)

Strpljivi i strpljenje

Uzvišeni je Allah na jednom mjestu u plemenitom Kur'anu rekao da voli strpljive. Sabur, strpljenje, označava strpljivost u pogledu Allahove odredbe i strpljivost u izvršavanju Njegovih naredbi i napuštanju onoga što je zabranio. Ajet u kojem se spominje da Allah voli strpljive govori o borbi na Allahovom putu.

Uzvišeni Allah rekao je: "A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali, a Allah strpljive voli." (Alu Imran, 146)

Uvaženi mufesir Seadi, Allah mu se smilovao, u komentaru dijela ajeta: "Allah voli strpljive" rekao je "Njihova srca i tijela nisu bila slaba, niti su bili poniženi pred svojim neprijateljima. Naprotiv, bili su strpljivi i postojani i međusobno su se ohrabrivali i zbog toga je rečeno da 'Allah voli strpljive'." (Tefsirus-Seadi) Imam Taberi, Allah mu se smilovao, govoreći o riječima Uzvišenog: "Allah strpljive voli", rekao je: "Voli ove (pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali) i njima slične, strpljive u izvršavanju Njegovih naredbi i u pokornosti Njemu i Njegovom Poslaniku u borbi protiv njihovih neprijatelja. On ne voli onoga koji ustukne i pobjegne od neprijatelja, niti onoga koji se odmetne od svoje vjere, ponizi pred svojim neprijateljem zato što je Allahov poslanik ubijen ili umro, niti voli onoga koji malaksa zbog neprijatelja ili oslabi zbog gubitka Allahovog poslanika." (Tefsirut-Taberi)

Oni koji se istinski oslanjaju na Allaha

Na jednom mjestu u Kur'anu plemenitom Uzvišeni Allah rekao je da voli one koji se istinski oslanjaju na Njega. Tevekkul, istinsko oslanjanje na Allaha, označava vezivanje srca za Njega u svim stvarima, dunjalučkim i vjerskim, i poduzimanje uzroka za određenu stvar.

Ajet u kojem se spominje da Allah voli one koji se istinski oslanjaju na Njega govori o čvrstoj odluci da se nešto izvrši.

Uzvišeni Allah rekao je: "Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se na Njega oslanjaju." (Alu Imran, 159)

Imam Taberi, Allah mu se smilovao, u komentaru dijela ajeta: "Allah voli one koji se istinski oslanjaju na Njega" rekao je: "A to su oni koji su zadovoljni Njegovom odredbom, predani Njegovoj presudi u pogledu njih, bez obzira na to da li se s tim slagala njihova strast ili ne slagala." (Tefsirut-Taberi)

Borci na Allahovom putu

Uzvišeni Allah na jednom mjestu u plemenitom Kur'anu rekao je da voli one koji se bore na Njegovom putu. Džihad, borba na Allahovom putu, jeste borba da Allahova riječ bude gornja. Ajet u kojem se spominje da Allah voli one koji je bore na Njegovom putu govori upravo o borbi na Allahovom putu.

Uzvišeni Allah rekao je: "Allah voli one koji se na Njegovom putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti." (Es-Saff, 4)

Imam Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, u komentaru dijela ajeta: "Allah voli one koji se na Njegovom putu bore" rekao je: "Ovim riječima Allah Uzvišeni kazuje da voli Svoje robove, mu'mine, kada se poredaju u borbene redove, suprotstavljajući se Njegovim neprijateljima na bojnom polju. Oni se bore na Allahovom putu protiv onih koji ne vjeruju u Allaha, kako bi Njegova riječ bila gornja i Njegova vjera iznad svih vjera." (Tefsiru Ibn Kesir)